Směrnice Komise 2005/57/ES ze dne 21. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek MCPA a MCPB (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/57/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/57/ES
          ze dne 21. září 2005,
          kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek MCPA a MCPB
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [1], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [2], stanoví seznam účinných látek, které mají být posouzeny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje MCPA a MCPB.
          (2) Účinky těchto účinných látek na lidské zdraví a na životní prostředí byly posouzeny v souladu s nařízením (EHS) č. 3600/92 pro rozsah použití navrhovaných oznamovateli. Nařízením Komise (ES) č. 933/94 ze dne 27. dubna 1994, kterým se stanoví účinné látky přípravků na ochranu rostlin a jmenují členské státy zpravodajové pro provádění nařízení (EHS) č. 3600/92 [3], byla členským státem zpravodajem jmenována Itálie. Dne 19. prosince 2001 předložila Itálie Komisi příslušné hodnotící zprávy a doporučení v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 3600/92.
          (3) Hodnotící zpráva byla přezkoumána členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Přezkoumání byla dokončena dne 15. dubna 2005 formou zprávy Komise o přezkoumání MCPA a MCPB.
          (4) Z přezkoumání MCPA a MCPB nevyplynuly žádné otevřené otázky, kterými by se měl zabývat Vědecký výbor pro rostliny nebo Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EUBP), který převzal úlohu uvedeného výboru.
          (5) Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující MCPA nebo MCPB mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávách Komise o přezkoumání. Je proto vhodné zařadit tyto účinné látky do přílohy I, a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky udělována v souladu s ustanoveními uvedené směrnice.
          (6) Před zařazením účinné látky do přílohy I by mělo být stanoveno přiměřené období umožňující členským státům a zúčastněným stranám připravit se na splnění nových požadavků, které vyplynuly z tohoto zařazení.
          (7) Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako podmínky zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající povolení, pokud jde o přípravky na ochranu rostlin obsahující MCPA nebo MCPB, aby se zajistilo splnění podmínek, které jsou stanoveny směrnicí 91/414/EHS, zejména článkem 13, a příslušných podmínek stanovených v příloze I. Členské státy by měly podle vhodnosti měnit, nahradit nebo odnímat stávající povolení v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS. Odchylně od výše stanovené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace přílohy III pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé zamýšlené užití mělo být v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směrnici 91/414/EHS poskytnuto delší období.
          (8) Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek, posouzených v rámci nařízení (EHS) č. 3600/92, do přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout nejasnosti, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se nezbytné ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení umožní přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a které mění přílohu I, však toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné nové závazky.
          (9) Směrnice 91/414/EHS by proto měla odpovídajícím způsobem změněna.
          (10) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění způsobem uvedeným v příloze této směrnice.
          Článek 2
          Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. října 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Budou tyto předpisy používat od 1. listopadu 2006.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          Článek 3
          1. V případě potřeby členské státy změní nebo odejmou stávající povolení v souladu se směrnicí 91/414/EHS pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku MCPA nebo MCPB do 31. října 2006. Do tohoto dne zejména ověří, že jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající se MCPA nebo MCPB, s výjimkou podmínek stanovených v části B údajů o účinných látkách, a že držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami článku 13.
          2. Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS znovu zhodnotí každý přípravek obsahující MCPA nebo MCPB, ať jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z více účinných látek, které byly všechny nejpozději do 30. dubna 2006 zařazeny do přílohy I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice, a zohlední část B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají MCPA nebo MCPB. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.
          Po tomto určení postupují členské státy následovně:
          a) v případě, že přípravek obsahuje MCPA nebo MCPB jako jedinou účinnou látku, je-li to nezbytné, změní nebo odejmou povolení nejpozději do 30. dubna 2010; nebo
          b) v případě, že přípravek obsahuje MCPA nebo MCPB jako jednu z několika účinných látek, je-li to nezbytné, změní nebo odejmou povolení do 30. dubna 2010 nebo do dne stanoveného pro tuto změnu nebo odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, přičemž určující je pozdější datum.
          Článek 4
          Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. května 2006.
          Článek 5
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 21. září 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2266/2000 (Úř. věst. L 259, 13.10.2000, s. 10).
          [3] Úř. věst. L 107, 28.4.1994, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2230/95 (Úř. věst. L 225, 22.9.1995, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze I směrnice 91/414/ES se na konec tabulky doplňují tyto položky:
          Číslo | Obecný název,identifikační čísla | Název podle IUPAC | Čistota | Vstup v platnost | Konec platnosti zařazení | Zvláštní ustanovení |
          "108 | MCPAč. CAS 94-74-6č. CIPAC 2 | kyselina 4-chloro-o-tolyloxyoctová | ≥ 930 g/kg | 1. května 2006 | 30. dubna 2016 | ČÁST A Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání MCPA, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2005.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemní vody, kdykoli je účinná látka použita v oblasti s citlivou půdou a/nebo klimatickými podmínkami. Všude, kde je vhodné, se musí uplatňovat opatření ke zmírnění rizika.Zvláštní pozornost musí věnovat rovněž ochraně vodních organismů a v případě potřeby musí být zajištěno, že podmínky povolení zahrnují opatření ke zmírnění rizika, např. u nárazníkových zón. |
          109 | MCPBč. CAS 94-81-5č. CIPAC 50 | kyselina 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butanová | ≥ 920 g/kg | 1. května 2006 | 30. dubna 2016 | ČÁST A Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání MCPB, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2005.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemní vody, kdykoli je účinná látka použita v oblasti s citlivou půdou a/nebo klimatickými podmínkami. Všude, kde je vhodné, se musí uplatňovat opatření ke zmírnění rizika.Zvláštní pozornost musí věnovat rovněž ochraně vodních organismů a v případě potřeby musí být zajištěno, že podmínky povolení zahrnují opatření ke zmírnění rizika, např. u nárazníkových zón." |
          [1] Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.