Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/59/ES ze dne 26. října 2005 , kterou se po dvacáté osmé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (toluen a trichlorbenzen) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/59/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/59/ES
          ze dne 26. října 2005,
          kterou se po dvacáté osmé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (toluen a trichlorbenzen)
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rizika toluenu a trichlorbenzenu (TCB) pro člověka a pro životní prostředí byla posouzena podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek [3]. Výsledky hodnocení rizik ukázaly, že je nutné tato rizika omezit, a Vědecký výbor pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí (CSTEE) tento závěr potvrdil.
          (2) Doporučení Komise 2004/394/ES ze dne 29. dubna 2004 o výsledcích hodnocení rizik a strategií snižování rizik pro látky: acetonitril; akrylamid; akrylonitril; kyselina akrylová; butadien; kyselina fluorovodíková; peroxid vodíku; kyselina methakrylová; methyl methakrylát; toluen; trichlorbenzen [4], které bylo přijato v rámci nařízení (EHS) č. 793/93, obsahuje strategii omezování rizik toluenu a TCB, v níž doporučuje omezit rizika některých použití těchto látek.
          (3) Za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí se proto zdá nezbytné, aby bylo uvádění toluenu a TCB na trh a jejich použití omezeno.
          (4) Cílem směrnice je zavést harmonizační opatření pro toluen a TCB, jejichž účelem je řádné fungování vnitřního trhu a současné zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, jak požaduje článek 95 Smlouvy.
          (5) Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy Společenství stanovující minimální požadavky na ochranu zaměstnanců, obsažené ve směrnici Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [5], a samostatných směrnicích, které z ní vycházejí, zejména směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) [6] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS) [7].
          (6) Směrnice 76/769/EHS [8] by měla být odpovídajícím způsobem změněna,
          PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha I směrnice 76/769/EHS se mění, jak je uvedeno v příloze této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 15. prosince 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
          Budou tyto předpisy používat od 15. června 2007.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice a srovnávací tabulku mezi ustanoveními této směrnice a přijatými vnitrostátními předpisy.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          Ve Štrasburku dne 26. října 2005.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Borrell Fontelles
          Za Radu
          předseda
          D. Alexander
          [1] Úř. věst. C 120, 20.5.2005, s. 6.
          [2] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 13. dubna 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. září 2005.
          [3] Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 144, 30.4.2004, s. 72. Doporučení opravené v Úř. věst. L 199, 7.6.2004, s. 41.
          [5] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.
          [6] Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.
          [7] Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50. Směrnice opravená v Úř. věst. L 229, 29.6.2004, s. 23.
          [8] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/98/ES (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 63).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze I směrnice 76/769/EHS se doplňují nové body, které znějí:
          "48. toluen č. CAS 108-88-3 | Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší v lepidlech a barvách ve sprejích určených k prodeji obyvatelstvu. |
          49. trichlorobenzen č. CAS 120-82-1 | Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší pro všechny způsoby použití s výjimkou použití jako meziprodukt syntézy, nebo jako rozpouštědlo v procesu chlorace v uzavřených systémech, nebo při výrobě 1, 3, 5 - trinitro - 2, 4, 6 - triaminobenzenu (TATB)." |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.