Směrnice Komise 2005/63/ES ze dne 3. října 2005, kterou se opravuje směrnice 2005/26/ES, pokud jde o seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/63/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/63/ES
          ze dne 3. října 2005,
          kterou se opravuje směrnice 2005/26/ES, pokud jde o seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy [1], a zejména na čl. 6 odst. 11 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na základě stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) stanovila směrnice Komise 2005/26/ES [2] seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES.
          (2) EFSA došla ve svém stanovisku ze dne 2. prosince 2004, které se týká některých použití rybí želatiny, k závěru, že tento produkt nemůže při použití jako nosič vitaminových a karotenoidních přípravků způsobit závažné alergické reakce.
          (3) Karotenoidy byly omylem opomenuty v seznamu uvedeném v příloze směrnice 2005/26/ES, a proto musejí být do tohoto seznamu doplněny,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Ve druhém sloupci přílohy směrnice 2005/26/ES se sedmý řádek nahrazuje tímto:
          "— Rybí želatina použitá jako nosič vitaminových nebo karotenoidních přípravků nebo jako nosič aroma."
          Článek 2
          1. Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 3. prosince 2005 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů, jakož i srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí.
          Členské státy budou tyto předpisy používat ode dne 25. listopadu 2005.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění zásadních vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 3. října 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/89/ES (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 15).
          [2] Úř. věst. L 75, 22.3.2005, s. 33.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.