Směrnice Komise 2005/67/ES ze dne 18. října 2005, kterou se pro účely jejich úpravy mění přílohy I a II směrnice Rady 86/298/EHS, přílohy I a II směrnice Rady 87/402/EHS a přílohy I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/67/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/67/ES
          ze dne 18. října 2005,
          kterou se pro účely jejich úpravy mění přílohy I a II směrnice Rady 86/298/EHS, přílohy I a II směrnice Rady 87/402/EHS a přílohy I, II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 86/298/EHS ze dne 26. května 1986 o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů [1], a zejména na článek 12 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 87/402/EHS ze dne 25. června 1987 o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů [2], a zejména na článek 11 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS [3], a zejména čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 2003/37/ES zavedla montáž kotevních úchytů bezpečnostních pásů jako nový požadavek pro schválení typu úplných zemědělských nebo lesnických vozidel podle směrnice Rady 76/115/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel [4]. Jelikož se směrnice 76/115/EHS týká schválení typu různých kategorií nezemědělských motorových vozidel, je nutno určit, které požadavky této směrnice se použijí pro určité zemědělské nebo lesnické traktory.
          (2) Požadavky uvedené v dodatku 1 přílohy I směrnice 76/115/EHS pro střední místa k sedění směřující dopředu ve vozidlech kategorie N3 jsou vhodné pro traktory s nejvyšší konstrukční rychlostí maximálně 40 km/h.
          (3) Rada OECD dne 29. března 2005 schválila rozhodnutí C(2005) 1, kterým se stanoví nové verze kodexů OECD pro zkoušení zemědělských a lesnických traktorů.
          (4) Odkazy na kodexy OECD uvedené ve směrnicích 2003/37/ES, 86/298/EHS a 87/402/EHS je vhodné upravit tak, aby bylo zohledněno rozhodnutí Rady OECD C(2005) 1.
          (5) Směrnice 86/298/EHS, 87/402/EHS a 2003/37/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (6) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 20 odst. 1 směrnice 2003/37/ES,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Přílohy I, II a III směrnice 2003/37/ES se mění v souladu s přílohou I této směrnice.
          Článek 2
          Přílohy I a II směrnice 86/298/EHS se mění v souladu s přílohou II této směrnice.
          Článek 3
          Přílohy I a II směrnice 87/402/EHS se mění v souladu s přílohou III této směrnice.
          Článek 4
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2005. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 5
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 6
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 18. října 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 186, 8.7.1986, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.
          [2] Úř. věst. L 220, 8.8.1987, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.
          [3] Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/13/ES (Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 35).
          [4] Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 96/38/ES (Úř. věst. L 187, 26.1.1996, s. 95).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Přílohy I, II a III směrnice 2003/37/ES se mění takto:
          1. V příloze I části 4 bodu 3.6.1 se slova "kodexů OECD 1 nebo 2" nahrazují slovy "kodexu OECD 2".
          2. Příloha II se mění takto:
          a) v řádku 26.1 kapitole B části I se slova "Kotevní úchyty bezpečnostních pásů" nahrazují slovy "Kotevní úchyty bezpečnostních pásů [1].
          b) část II. C kapitoly B se nahrazuje tímto:
          "Část II. C
          Souvztažnost s normalizovanými kodexy OECD
          Zkušební protokoly (úplné), které odpovídají níže uvedeným kodexům OECD, mohou být používány místo zkušebních protokolů vypracovaných podle odpovídajících samostatných směrnic.
          Číslo uvedené v tabulce v části I (zvláštní směrnice) | Předmět | Kodexy OECD |
          10.1. | 77/536/EHS | Úřední zkoušky ochranných konstrukcí chránících při převrácení zemědělských a lesnických traktorů (dynamické zkoušky) | Kodex 3 |
          26.1. | 76/115/EHS |
          16.1. | 79/622/EHS | Úřední zkoušky ochranných konstrukcí chránících při převrácení zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) | Kodex 4 |
          26.1. | 76/115/EHS |
          19.1. | 86/298/EHS | Úřední zkoušky zadních ochranných konstrukcí chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů | Kodex 7 |
          26.1. | 76/115/EHS |
          21.1. | 87/402/EHS | Úřední zkoušky předních ochranných konstrukcí chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů | Kodex 6 |
          26.1. | 76/115/EHS |
          | SD | Úřední zkoušky ochranných konstrukcí chránících při převrácení pásových zemědělských a lesnických traktorů | Kodex 8 |
          26.1. | 76/115/EHS |
          3. V příloze III části I. A bodu 3.6.1 se slova "kodexů OECD 1 nebo 2" nahrazují slovy "kodexu OECD 2".
          [1] Minimální počet kotevních úchytů požadovaných pro traktory kategorií T1, T2, T3, C1, C2 a C3 je dva, jak stanoví dodatek 1 přílohy I směrnice 76/115/EHS pro střední místa k sedění směřující dopředu ve vozidlech kategorie N3. Zkušební síly stanovené v bodech 5.4.3 a 5.4.4 přílohy I uvedené směrnice pro vozidla kategorie N3 se použijí pro tyto kategorie traktorů.";
          [2] Zkušební protokoly musí být v souladu s rozhodnutím OECD C(2005) 1. Rovnocennost zkušebního protokolu může být uznána pouze pro vyzkoušené kotevní úchyty bezpečnostních pásů.Zkušební protokoly v souladu s kodexy podle rozhodnutí C(2000) 59 naposledy pozměněného rozhodnutím C(2003) 252 mohou být rovněž přijímány v přechodném období jednoho roku ode dne zveřejnění rozhodnutí C(2005) 1 na webových stránkách OECD, tj. do 21. dubna 2006.
          [3] SD: bude řešeno zvláštní směrnicí."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Přílohy I a II směrnice 86/298/EHS se mění takto:
          1. V příloze I se bod 1 nahrazuje tímto:
          "1. Použijí se definice a požadavky bodu 1 kodexu 7 rozhodnutí OECD K(2005) 1 ze dne 29. března 2005, s výjimkou bodu 1.1."
          2. Příloha II se nahrazuje tímto:
          --------------------------------------------------
          "PŘÍLOHA II
          Technické požadavky
          Technickými požadavky pro ES schválení typu zadních ochranných konstrukcí chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů jsou požadavky uvedené v bodu 3 kodexu 7 rozhodnutí OECD K(2005) 1 ze dne 29. března 2005, s výjimkou bodů 3.1.4 ("zkušební protokoly"), 3.4 ("vedlejší změny"), 3.5 ("označování") a 3.6 ("výkonnost kotevních úchytů bezpečnostních pásů")."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Přílohy I a II směrnice 87/402/EHS se mění takto:
          1. V příloze I se bod 1 nahrazuje tímto:
          "Použijí se definice a požadavky bodu 1 kodexu 6 rozhodnutí OECD C(2005) 1 ze dne 29. března 2005, s výjimkou bodu 1.1."
          2. Příloha II se nahrazuje tímto:
          --------------------------------------------------
          "PŘÍLOHA II
          Technické požadavky
          Technickými požadavky pro ES schválení typu předních ochranných konstrukcí chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů jsou požadavky uvedené v bodu 3 kodexu 6 rozhodnutí OECD C(2005) 1 ze dne 29. března 2005, s výjimkou bodů 3.2.4 ("zkušební protokoly"), 3.5 ("vedlejší změny"), 3.6 ("označování") a 3.7 ("výkonnost kotevních úchytů bezpečnostních pásů")."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.