Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/69/ES ze dne 16. listopadu 2005 , kterou se po dvacáté sedmé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (polycyklické aromatické uhlovodíky v nastavovacích olejích a v pneumatikách)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/69/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/69/ES
          ze dne 16. listopadu 2005,
          kterou se po dvacáté sedmé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (polycyklické aromatické uhlovodíky v nastavovacích olejích a v pneumatikách)
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Při výrobě pneumatik se používají nastavovací oleje, které mohou mít různý obsah neúmyslně přidaných polycyklických aromatických uhlovodíků (dále jen "PAU"). Během výrobního procesu přecházejí PAU do pryžové matrice. Mohou se proto vyskytovat v konečném výrobku v různém množství.
          (2) Kvalitativním a kvantitativním ukazatelem přítomnosti PAU může být benz(a)pyren (BaP). BaP a jiné PAU byly klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci. V důsledku přítomnosti těchto PAU byly navíc některé nastavovací oleje samostatně klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci.
          (3) Vědecký výbor pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí (CSTEE) potvrdil výsledky vědeckých výzkumů, v nichž byly zjištěny nepříznivé účinky PAU na zdraví.
          (4) Je třeba co nejvíce snížit emise BaP a jiných PAU do životního prostředí. S cílem zaručit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a přispět ke snížení celkových ročních emisí PAU, jak požaduje Protokol o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979, se zdá být nutné omezit uvádění na trh a používání nastavovacích olejů bohatých na PAU a směsí používaných jako nastavovací oleje k výrobě pneumatik.
          (5) Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků [3] by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (6) Aniž by byly dotčeny požadavky jiných evropských ustanovení, tato směrnice se vztahuje na pneumatiky osobních automobilů [4], lehkých a těžkých nákladních vozidel [5], zemědělských vozidel [6] a motocyklů [7].
          (7) Aby byly splněny nezbytné požadavky bezpečnosti a aby byla především zajištěna vysoká přilnavost pneumatik za mokra, je nezbytné přechodné období, v jehož průběhu výrobci pneumatik vyvinou a vyzkouší nové typy pneumatik vyrobené bez vysoce aromatických nastavovacích olejů. Podle informací, které jsou v současné době k dispozici, potrvá vývoj a zkoušení dosti dlouho, protože výrobci budou muset provést velké množství zkušebních jízd, než bude možné zaručit nezbytný vysoký stupeň přilnavosti nových pneumatik. Proto by se měla tato směrnice vztahovat na hospodářské subjekty od 1. ledna 2010.
          (8) Aby bylo možno používat tuto směrnici s ohledem na obsah PAU v nastavovacích olejích a pneumatikách, je nezbytné přijmout harmonizované zkušební metody. Přijetí zkušebních metod by nemělo pozdržet vstup této směrnice v platnost. Bylo by vhodné, aby byly zkušební metody vypracovány na evropské nebo mezinárodní úrovni, pokud možno Evropským výborem pro normalizaci (CEN) nebo Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Komise může zveřejnit odkazy na příslušné normy CEN nebo ISO nebo v případě nutnosti stanovit tyto metody v souladu s článkem 2a směrnice 76/769/EHS.
          (9) Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy Společenství stanovující minimální požadavky na ochranu pracovníků, jako je směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [8] a z ní vycházející samostatné směrnice, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS) [9] a směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) [10].
          (10) Účelem této směrnice není omezit uvádění na trh, jak je definováno v čl. 2 odst. 1 písm. e) směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [11], pneumatik, které byly vyrobeny před 1. lednem 2010, a které tedy mohou být ze zásob doprodávány i po tomto datu. Datum výroby pneumatik lze snadno zjistit na základě stávajícího povinného vyznačení "data výroby" na pneumatice, jak je stanoveno ve směrnici 92/23/EHS. Všechny pneumatiky protektorované po 1. lednu 2010 by měly být protektorovány novým běhounem obsahujícím nové nastavovací oleje s nízkým obsahem PAU,
          PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha I směrnice 76/769/EEC se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 29 prosince 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
          Budou tyto předpisy používat od 1. ledna 2010.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          Ve Štrasburku dne 16. listopadu 2005.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Borrell Fontelles
          Za Radu
          předseda nebo předsedkyně
          Bach of Lutterworth
          [1] Úř. věst. C 120, 20.5.2005, s. 30.
          [2] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 9. června 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. října 2005.
          [3] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/98/ES (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 63).
          [4] Směrnice Rady 92/23/EHS ze dne 31. března 1992 o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži (Úř. věst. L 129, 14.5.1992, s. 95). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/11/ES (Úř. věst. L 46, 17.2.2005, s. 42).
          [5] Směrnice 92/23/EHS.
          [6] Nařízení Evropské hospodářské komise OSN (OSN/EHK) 106.
          [7] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES ze dne 17. června 1997 o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Úř. věst. L 226, 18.8.1997, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/30/ES (Úř. věst. L 106, 27.4.2005, s. 17).
          [8] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          [9] Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50. Opravené znění v Úř. věst. L 229, 29.6.2004, s. 23.
          [10] Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.
          [11] Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/73/ES (Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1). Opravené znění v Úř. věst. L 216, 16.6.2004, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze I směrnice 76/769/EHS se doplňuje nový bod, který zní:
          "50.Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)1.Benz(a)pyren (BaP)č. CAS 50-32-82.Benz(e)pyren (BeP)č. CAS 192-97-23.Benz(a)antracen (BaA)č. CAS 56-55-34.Chryzen (CHR)č. CAS 218-01-95.Benz(b)fluoranten (BbFA)č. CAS 205-99-26.Benz(j)fluoranten (BjFA)č. CAS 205-82-37.Benz(k)fluoranten (BkFA)č. CAS 207-08-98.Dibenz(a, h)antracen (DBAhA)č. CAS 53-70-3 | 1.Nastavovací oleje nesmějí být uváděny na trh a používány při výrobě pneumatik nebo částí pneumatik, obsahují-li:více než 1 mg/kg BaP nebovíce než 10 mg/kg celkového množství všech PAU uvedených v seznamu.Za dodržení limitu se považuje, když je hmotnostní podíl extraktu polycyklických aromatických látek (PCA) nižší než 3 %, měřený podle normy Ropného institutu IP346: 1998 (Stanovení PCA v nepoužitých mazacích olejích a ropných frakcích bez asfalténu – metoda refrakčního indexu dimethylsulfoxidového extraktu), za předpokladu, že dodržování limitních hodnot BaP a PAU uvedených v seznamu, stejně jako korelace naměřených hodnot s extraktem PCA jsou kontrolovány výrobcem nebo dovozcem každých 6 měsíců nebo po každé větší provozní změně, podle toho, co nastane dříve.2.Dále nesmějí být na trh uváděny pneumatiky a běhouny k protektorování vyrobené po 1. lednu 2010, pokud obsahují nastavovací oleje přesahující limity uvedené v odstavci 1.Za dodržení limitu se považuje, když u vulkanizovaných pryžových směsí není překročen limit 0,35 % "bay" protonů na základě měření a výpočtu podle ISO 21461 (vulkanizovaná pryž – stanovení aromatičnosti oleje ve vulkanizovaných pryžových směsích).3.Odchylně se odstavec 2 nevztahuje na protektorované pneumatiky, pokud jejich běhouny neobsahují nastavovací oleje přesahující limity uvedené v odstavci 1." |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.