Směrnice Komise 2005/70/ES ze dne 20. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/70/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/70/ES
          ze dne 20. října 2005,
          kterou se mění směrnice Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu [1], a zejména na článek 5 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu [2], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu [3], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu [4], a zejména na článek 7 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [5], a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Do přílohy I směrnice 91/414/EHS byly zařazeny následující existující účinné látky: glyfosát směrnicí Komise 2001/99/ES [6], chlorprofam směrnicí Komise 2004/20/ES [7] a bromoxynil a ioxynil směrnicí Komise 2004/58/ES [8].
          (2) Do přílohy I směrnice 91/414/EHS byly zařazeny následující nové účinné látky: dimethenamid-P a flurtamon směrnicí Komise 2003/84/ES [9], propoxykarbazon a zoxamid směrnicí Komise 2003/119/ES [10], flazasulfuron a pyraklostrobin směrnicí Komise 2004/30/ES [11], chinoxyfen směrnicí Komise 2004/60/ES [12], mepanipyrim směrnicí Komise 2004/62/ES [13].
          (3) K zařazení dotyčných účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS došlo na základě posouzení předložených informací týkajících se jejich navrhovaného použití. Informace o těchto použitích byly předloženy některými členskými státy podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS. Předložené informace byly posouzeny a jsou dostatečné pro stanovení určitých maximálních limitů reziduí (MLR).
          (4) Maximální limity reziduí ve Společenství a limity, které doporučuje Codex Alimentarius, jsou stanoveny a hodnoceny na základě podobných postupů. Pro chlorprofam a glyfosát existuje v Codexu velký počet MLR. Maximální limity reziduí ve Společenství jsou již stanoveny ve směrnici 76/895/EHS pro chlorprofam (směrnice Rady 82/528/EHS) [14] a ve směrnicích 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS pro glyfosát (směrnice Rady 1998/82/ES) [15]. Přihlédlo se k nim při stanovení maximálních limitů reziduí, kterých se týkají úpravy provedené touto směrnicí. K těm maximálním limitům reziduí v Codexu, jejichž zrušení bude doporučeno v blízké budoucnosti, nebylo přihlédnuto. Maximální limity reziduí založené na MLR v Codexu byly hodnoceny s ohledem na rizika pro spotřebitele. Na základě toxikologických ukazatelů vyplývajících ze studií, které měla Komise k dispozici, nebylo zjištěno žádné riziko.
          (5) Hodnotící zprávy Komise, které byly zpracovány za účelem zařazení dotyčných účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS, stanovily pro tyto látky přijatelné denní příjmy (ADI), případně i akutní referenční dávky (ARfD). Expozice spotřebitelů potravin ošetřených dotyčnými účinnými látkami byla posouzena v souladu s postupy Společenství. Byly rovněž zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací [16] a stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny [17] k použité metodice. Byl učiněn závěr, že navržené maximální limity reziduí nevedou k překročení přijatelného denního příjmu nebo akutní referenční dávky.
          (6) Pro zajištění náležité ochrany spotřebitele před expozicí reziduím v důsledku nepovolených použití přípravků na ochranu rostlin je důležité stanovit pro příslušné kombinace produktu a pesticidu dočasné MLR na úrovni meze stanovitelnosti.
          (7) Stanovení těchto dočasných maximálních limitů reziduí na úrovni Společenství nebrání členským státům v zavedení dočasných maximálních limitů reziduí pro dotyčné látky v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a s přílohou VI uvedené směrnice. Má se za to, že dostatečná doba pro povolení dalšího užívání uvedených účinných látek jsou čtyři roky. Po uplynutí této doby se dočasné MLR stanou konečnými.
          (8) Je tedy nezbytné všechny maximální limity reziduí, která jsou důsledkem použití těchto přípravků na ochranu rostlin, do příloh směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS doplnit nebo je v nich nahradit, aby byl umožněn řádný dohled a kontrola zákazu jejich použití a aby byla zabezpečena ochrana spotřebitele. Je třeba změnit maximální limity reziduí v přílohách těch směrnic, ve kterých již byly definovány. V případech, kdy tyto limity ještě definovány nebyly, je vhodné je stanovit.
          (9) Glyfosát se používá ve formě esteru nebo soli. V případě trimethylsulfoniové soli (glyfosát-trimesium) je reziduální trimethylsulfoniový kation rovněž toxikologicky významný. Je tedy třeba stanovit MLR také pro tento kation.
          (10) Ustanovení směrnice 76/895/EHS, která stanoví maximální limity reziduí pro chlorprofam, by tedy měla být zrušena.
          (11) Směrnice 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 92/642/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (12) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          V příloze II směrnice 76/895/EHS se zrušuje řádek týkající se chlorprofamu.
          Článek 2
          Směrnice 86/362/EHS se mění takto:
          1. v příloze II části A se doplňují řádky pro bromoxynil, chlorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamon, ioxynil, mepanipyrim, propoxykarbazon, pyraklostrobin, chinoxyfen, trimethylsulfoniový kation a zoxamid podle přílohy I této směrnice;
          2. v příloze II části A se řádek pro glyfosát nahrazuje textem podle přílohy II této směrnice.
          Článek 3
          Směrnice 86/363/EHS se mění takto:
          1. v příloze II části A se doplňují řádky pro bromoxynil, chlorprofam, ioxynil, pyraklostrobin, chinoxyfen a trimethylsulfoniový kation podle přílohy III této směrnice;
          2. v části B přílohy II se řádek pro glyfosát nahrazuje textem podle přílohy IV této směrnice.
          Článek 4
          Směrnice 90/642/EHS se mění takto:
          1. v příloze II se doplňují řádky pro bromoxynil, chlorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamon, ioxynil, mepanipyrim, propoxykarbazon, pyraklostrobin, chinoxyfen, trimethylsulfoniový kation a zoxamid podle přílohy V této směrnice;
          2. v příloze II se řádek pro glyfosát nahrazuje textem podle přílohy VI této směrnice.
          Článek 5
          1. Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 21. dubna 2006 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Budou tyto předpisy používat od 21. dubna 2007.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 6
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 7
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 20. října 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/118/ES (Úř. věst. L 327, 16.12.2003, s. 25).
          [2] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/48/ES (Úř. věst. L 219, 24.8.2005, s. 29).
          [3] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/48/ES.
          [4] Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/48/ES.
          [5] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/34/ES (Úř. věst. L 125, 18.5.2005, s. 5).
          [6] Úř. věst. L 304, 21.11.2001, s. 14.
          [7] Úř. věst. L 70, 9.3.2004, s. 32.
          [8] Úř. věst. L 120, 24.4.2004, s. 26.
          [9] Úř. věst. L 247, 30.9.2003, s. 20. Směrnice ve znění směrnice 2004/64/ES (Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 42).
          [10] Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 41.
          [11] Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 50.
          [12] Úř. věst. L 120, 24.4.2004, s. 39. Směrnice ve znění směrnice 2004/97/ES (Úř. věst. L 301, 28.9.2004, s. 53).
          [13] Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 38.
          [14] Úř. věst. L 234, 9.8.1982, s. 1.
          [15] Úř. věst. L 290, 29.10.1998, s. 25.
          [16] Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (přepracované vydání), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu (GEMS/Food Programme) ve spolupráci s výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
          [17] Stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny k otázkám týkajícím se změn příloh směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny ze dne 14. července 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Rezidua pesticidů | Maximální limity v mg/kg (ppm) |
          Bromoxynil, včetně jeho esterů vyjádřených jako bromoxynil | 0,10 Kukuřice 0,05 Jiné obiloviny |
          Chlorprofam (chlorprofam a 3-chloranilin vyjádřený jako chlorprofam) | 0,02 OBILOVINY |
          Dimethenamid-P, včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů) | 0,01 OBILOVINY |
          Flazasulfuron | 0,02 OBILOVINY |
          Flurtamon | 0,02 OBILOVINY |
          Ioxynil, včetně jeho esterů vyjádřených jako ioxynil | 0,05 OBILOVINY |
          Mepanipyrim a jeho metabolit (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin) vyjádřený jako mepanipyrim | 0,01 OBILOVINY |
          Propoxykarbazon, jeho soli a 2-hydroxypropoxy-propoxykarbazon, vypočteno jako propoxykarbazon | 0,02 OBILOVINY |
          Pyraklostrobin | 0,1 Pšenice 0,3 Ječmen 0,1 Žito 0,3 Oves 0,1 Žitovec (tritikale) 0,02 Jiné obiloviny |
          Chinoxyfen | 0,02 Pšenice 0,2 Ječmen 0,02 Žito 0,2 Oves 0,02 Žitovec (tritikale) 0,02 Jiné obiloviny |
          Trimethylsulfoniový kation, důsledek použití glyfosátu | 5 Pšenice 10 Ječmen 5 Žito 10 Oves 5 Žitovec (tritikale) 0,05 Jiné obiloviny |
          Zoxamid | 0,02 OBILOVINY |
          [1] Označuje mez analytické stanovitelnosti.
          [2] Označuje dočasný maximální limit reziduí v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: nedojde-li ke změně, bude tento limit konečný s účinností od 10. listopadu 2009.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Rezidua pesticidů | Maximální limity v mg/kg (ppm) |
          Glyfosát | 10 Pšenice 20 Ječmen 1 Kukuřice 10 Žito 20 Oves 20 Čirok 10 Tritikale (žitovec) 0,1 Jiné obiloviny |
          [1] Označuje mez analytické stanovitelnosti.
          [2] Označuje dočasný maximální limit reziduí v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: nedojde-li ke změně, bude tento limit konečný s účinností od 10. listopadu 2009.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Maximální limity v mg/kg (ppm) |
          Rezidua pesticidů | masa, včetně tuku, masných polotovarů, drobů a živočišných tuků uvedených v příloze I v rámci položek č. ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 a 1602 | mléka a mléčných výrobků uvedených v příloze I v rámci položek č. 0401, 0402, 040500 a 0406 | čerstvých vajec bez skořápek, ptačích vajec a vaječných žloutků uvedených v příloze I v rámci položek č. 040700 a 0408 |
          Bromoxynil, včetně jeho esterů vyjádřených jako bromoxynil | maso 0,05; droby 0,20 | 0,01 | |
          Chlorprofam a 4’-hydroxychlorprofam-O-sulfonová kyselina (4-HSA) vyjádřená jako chlorprofam | maso 0,05; játra 0,05; ledviny 0,2 | 0,2 | — |
          Ioxynil, včetně jeho esterů vyjádřených jako ioxynil | maso 0,05; droby 0,20 | 0,01 | |
          Pyraklostrobin | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
          Chinoxyfen | 0,2 | 0,05 | 0,02 |
          Trimethylsulfoniový kation, důsledek použití glyfosátu | 0,2 ledviny skotu 0,5 játra skotu 0,2 maso skotu 0,1 ledviny drůbeže 0,05 ostatní | 0,1 | 0,01 |
          [1] Označuje mez analytické stanovitelnosti.
          [2] Označuje dočasný maximální limit reziduí v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: nedojde-li ke změně, bude tento limit konečný s účinností od 10. listopadu 2009.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Maximální limity v mg/kg (ppm) |
          Rezidua pesticidů | masa, včetně tuku, masných polotovarů, drobů a živočišných tuků uvedených v příloze I v rámci položek ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 a 1602 | mléka a mléčných výrobků uvedených v příloze I v rámci položek č. 0401, 0402, 040500 a 0406 | čerstvých vajec bez skořápek, ptačích vajec a vaječných žloutků uvedených v příloze I v rámci položek č. 040700 a 0408 |
          Glyfosát | 2 ledviny skotu 0,2 játra skotu 0,5 ledviny prasat 0,1 ledviny drůbeže 0,05 ostatní | 0,01 | 0,01 |
          [1] Označuje mez analytické stanovitelnosti.
          [2] Označuje dočasný maximální limit reziduí v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: nedojde-li ke změně, bude tento limit konečný s účinností od 10. listopadu 2009.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí | Bromoxynil, včetně jeho esterů vyjádřených jako bromoxynil | Chlorprofam (chlorprofam a 3-chloranilin vyjádřený jako chlorprofam) | Dimethenamid-P, včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů) | Flazasulfuron | Flurtamon | Ioxynil, včetně jeho esterů vyjádřených jako ioxynil | Mepanipyrim a jeho metabolit (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin vyjádřený jako mepanipyrim) | Propoxykarbazon, jeho soli a 2-hydroxypropoxy-propoxykarbazon, vypočteno jako propoxykarbazon | Pyraklostrobin | Chinoxyfen | Trimethylsulfoniový kation, důsledek použití glyfosátu | Zoxamid |
          1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy | 0,05 | 0,05 | 0,01 | | 0,02 | 0,05 | | 0,02 | | | | |
          i)CITRUSOVÉ PLODY | | | | 0,02 | | | 0,01 | | 1 | 0,02 | | 0,02 |
          Grapefruity | | | | | | | | | | | | |
          Citrony | | | | | | | | | | | | |
          Limety | | | | | | | | | | | | |
          Mandarinky (včetně klementinek a jiných hybridů) | | | | | | | | | | | 0,05 | |
          Pomeranče | | | | | | | | | | | 0,5 | |
          Šedok (pomelo) | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | | | 0,05 | |
          ii)OŘECHY ZE STROMŮ (vyloupané nebo nevyloupané) | | | | 0,01 | | | 0,01 | | | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
          Mandle | | | | | | | | | | | | |
          Para ořechy | | | | | | | | | | | | |
          Kešu ořechy | | | | | | | | | | | | |
          Jedlé kaštany | | | | | | | | | | | | |
          Kokosové ořechy | | | | | | | | | | | | |
          Lískové ořechy | | | | | | | | | | | | |
          Makadamie | | | | | | | | | | | | |
          Pekanové ořechy | | | | | | | | | | | | |
          Piniové ořechy | | | | | | | | | | | | |
          Pistácie | | | | | | | | | 1 | | | |
          Vlašské ořechy | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | 0,02 | | | |
          iii)JÁDROVINY | | | | 0,01 | | | 0,01 | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
          Jablka | | | | | | | | | | | | |
          Hrušky | | | | | | | | | | | | |
          Kdoule | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | | | | |
          iv)PECKOVINY | | | | 0,01 | | | 0,01 | | | | 0,05 | 0,02 |
          Meruňky | | | | | | | | | | | | |
          Třešně/višně | | | | | | | | | 0,2 | 0,3 | | |
          Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | | | | | | | | | | | | |
          Švestky/slívy | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | 0,02 | 0,02 | | |
          v)BOBULOVINY A DROBNÉ OVOCE | | | | | | | | | | | 0,05 | |
          a)Hrozny stolní a moštové | | | | 0,02 | | | 3 | | | 1 | | 5 |
          Hrozny stolní | | | | | | | | | 0,02 | | | |
          Hrozny moštové | | | | | | | | | 2 | | | |
          b)Jahody (kromě volně rostoucích) | | | | 0,01 | | | 2 | | 0,5 | 0,3 | | 0,02 |
          c)Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích) | | | | 0,01 | | | 0,01 | | 0,02 | 0,02 | | 0,02 |
          Ostružiny | | | | | | | | | | | | |
          Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | | | | | | | | | | |
          Ostružinomaliny | | | | | | | | | | | | |
          Maliny | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | | | | |
          d)Ostatní drobné ovoce a bobuloviny (kromě volně rostoucích) | | | | 0,01 | | | 0,01 | | 0,02 | 1 | | 0,02 |
          Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus) | | | | | | | | | | | | |
          Klikvy | | | | | | | | | | | | |
          Rybíz (červený, černý a bílý) | | | | | | | | | | | | |
          Angrešt | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | | | | |
          e)Volně rostoucí bobuloviny a plody | | | | 0,01 | | | 0,01 | | 0,02 | 0,02 | | 0,02 |
          vi)RŮZNÉ | | | | | | | 0,01 | | | 0,02 | | 0,02 |
          Avokádo | | | | | | | | | | | | |
          Banány | | | | | | | | | | | | |
          Datle | | | | | | | | | | | | |
          Fíky | | | | | | | | | | | | |
          Kiwi | | | | | | | | | | | | |
          Kumkvaty | | | | | | | | | | | | |
          Liči | | | | | | | | | | | | |
          Mango | | | | | | | | | 0,05 | | | |
          Olivy | | | | 0,02 | | | | | | | | |
          olivy (stolní) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
          olivy (extrakce oleje) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
          Mučenka | | | | | | | | | | | | |
          Ananas | | | | | | | | | | | | |
          Papája | | | | | | | | | 0,05 | | | |
          Ostatní | | | | 0,01 | | | | | 0,02 | | 0,05 | |
          2.Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | | | 0,02 | | | | |
          i)KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA | | | | | | | 0,01 | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
          Červená řepa | | | | | | | | | | | | |
          Mrkev | | | | | | 0,2 | | | | | | |
          Celer bulvový | | | | | | | | | | | | |
          Křen | | | | | | | | | | | | |
          Topinambury | | | | | | | | | | | | |
          Pastinák | | | | | | 0,2 | | | | | | |
          Kořenová petržel | | | | | | | | | | | | |
          Ředkve, ředkvičky | | | | | | | | | | | | |
          Kozí brada | | | | | | | | | | | | |
          Batáty | | | | | | | | | | | | |
          Tuřín | | | | | | | | | | | | |
          Vodnice | | | | | | | | | | | | |
          Jam | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | 0,05 | | | | | | |
          ii)CIBULOVÁ ZELENINA | | | | | | | 0,01 | | | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
          Česnek | | | | | | | | | 0,2 | | | |
          Cibule | | | | | | 0,2 | | | 0,2 | | | |
          Šalotka | | | | | | | | | 0,2 | | | |
          Jarní cibule | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | 0,05 | | | 0,02 | | | |
          iii)PLODOVÁ ZELENINA | | | | | | 0,05 | | | 0,02 | | 0,05 | |
          a)Lilkovité | | | | | | | | | | 0,02 | | |
          Rajčata | | | | | | | 1 | | | | | 0,5 |
          Papriky | | | | | | | | | | | | |
          Lilky | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | 0,01 | | | | | 0,02 |
          b)Tykvovité – s jedlou slupkou | | | | | | | 0,01 | | | 0,02 | | 0,02 |
          Salátové okurky | | | | | | | | | | | | |
          Okurky nakládačky | | | | | | | | | | | | |
          Cukety | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | | | | |
          c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | | | | | | | 0,01 | | | 0,05 | | 0,02 |
          Melouny cukrové | | | | | | | | | | | | |
          Tykve | | | | | | | | | | | | |
          Melouny vodní | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | | | | |
          d) Cukrová kukuřice | | | | | | | 0,01 | | | 0,02 | | 0,02 |
          iv)BRUKVOVITÁ ZELENINA | | | | | | 0,05 | 0,01 | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
          a)Květáková brukvovitá zelenina | | | | | | | | | | | | |
          Brokolice | | | | | | | | | | | | |
          Květák | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | | | | |
          b)Hlávková brukvovitá zelenina | | | | | | | | | | | | |
          Růžičková kapusta | | | | | | | | | | | | |
          Kapusta hlávková a zelí hlávkové | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | | | | |
          c)Listová brukvová zelenina | | | | | | | | | | | | |
          Pekingské zelí | | | | | | | | | | | | |
          Kadeřávek | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | | | | |
          d)Kedlubny | | | | | | | | | | | | |
          v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY | | | | | | 0,05 | 0,01 | | | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
          a)Salát a podobná zelenina | | | | | | | | | 2 | | | |
          Řeřicha | | | | | | | | | | | | |
          Kadeřavý salát | | | | | | | | | | | | |
          Hlávkový salát | | | | | | | | | | | | |
          Endivie | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | | | | |
          b)Špenát a podobná zelenina | | | | | | | | | 0,02 | | | |
          Špenát | | | | | | | | | | | | |
          Mangold (kardy) | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | | | | |
          c)Řeřišnice potoční | | | | | | | | | 0,02 | | | |
          d)Čekanka salátová | | | | | | | | | 0,02 | | | |
          e)Čerstvé bylinky | | | | | | | | | 0,02 | | | |
          Kerblík | | | | | | | | | | | | |
          Pažitka | | | | | | | | | | | | |
          Petrželová nať | | | | | | | | | | | | |
          Celerová nať | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | | | | |
          vi)LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | | | | | | 0,05 | 0,01 | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
          Fazolové lusky | | | | | | | | | | | | |
          Vyluštěná fazolová semena | | | | | | | | | | | | |
          Hrachové lusky | | | | | | | | | | | | |
          Vyluštěná hrachová zrna | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | | | | |
          vii)ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | | | | | | 0,05 | 0,01 | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
          Chřest | | | | | | | | | | | | |
          Kardony | | | | | | | | | | | | |
          Řapíkatý celer | | | | | | | | | | | | |
          Fenykl | | | | | | | | | | | | |
          Artyčoky | | | | | | | | | | | | |
          Pór | | | | | | | | | | | | |
          Reveň rebarbora | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | | | | |
          viii)HOUBY | | | | | | 0,05 | 0,01 | | 0,02 | 0,02 | | 0,02 |
          a)Pěstované houby | | | | | | | | | | | 0,05 | |
          b)Volně rostoucí houby | | | | | | | | | | | 20 | |
          3.Luštěniny | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
          Fazole | | | | | | | | | | | | |
          Čočka | | | | | | | | | | | | |
          Hrách | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | | | | |
          4.Olejnatá semena | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | | 0,05 |
          Lněná semena | | | | | | | | | | | | |
          Podzemnicová jádra | | | | | | | | | | | | |
          Mák | | | | | | | | | | | | |
          Sezamová semena | | | | | | | | | | | | |
          Slunečnicová semena | | | | | | | | | | | | |
          Semena řepky | | | | | | | | | | | | |
          Sojové boby | | | | | | | | | | | 10 | |
          Hořčičná semena | | | | | | | | | | | | |
          Bavlníková semena | | | | | | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | | | | | 0,05 | |
          5.Brambory | 0,05 | 10 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
          Rané brambory | | | | | | | | | | | | |
          Pozdní brambory | | | | | | | | | | | | |
          6.Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
          7.Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 0,05 |
          [1] Označuje mez analytické stanovitelnosti.
          [2] Definice rezidua v bramborách zahrnuje pouze chlorprofam.
          [3] Označuje dočasný maximální limit reziduí v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: nedojde-li ke změně, bude tento limit konečný s účinností od 10. listopadu 2009.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
          Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí | Glyfosát |
          1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy
          i)CITRUSOVÉ PLODY | |
          Grapefruity | 0,1 |
          Citrony | 0,1 |
          Limety | |
          Mandarinky (včetně klementinek a jiných hybridů) | 0,1 |
          Pomeranče | 0,5 |
          Šedok (pomelo) | |
          Ostatní | 0,1 |
          ii)OŘECHY ZE STROMŮ (vyloupané nebo nevyloupané) | 0,1 |
          Mandle | |
          Para ořechy | |
          Kešu ořechy | |
          Jedlé kaštany | |
          Kokosové ořechy | |
          Lískové ořechy | |
          Makadamie | |
          Pekanové ořechy | |
          Piniové ořechy | |
          Pistácie | |
          Vlašské ořechy | |
          Ostatní | |
          iii)JÁDROVINY | 0,1 |
          Jablka | |
          Hrušky | |
          Kdoule | |
          Ostatní | |
          iv)PECKOVINY | 0,1 |
          Meruňky | |
          Třešně/višně | |
          Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | |
          Švestky/slívy | |
          Ostatní | |
          v)BOBULOVINY A DROBNÉ OVOCE | |
          a)Hrozny stolní a moštové | 0,5 |
          Hrozny stolní | |
          Hrozny moštové | |
          b)Jahody (kromě volně rostoucích) | 0,1 |
          c)Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích) | 0,1 |
          Ostružiny | |
          Ostružiny ostružiníku ježiníku | |
          Ostružinomaliny | |
          Maliny | |
          Ostatní | |
          d)Ostatní drobné ovoce a bobuloviny (kromě volně rostoucích) | 0,1 |
          Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus) | |
          Klikvy | |
          Rybíz (červený, černý a bílý) | |
          Angrešt | |
          Ostatní | |
          e)Volně rostoucí bobuloviny a plody | 0,1 |
          vi)RŮZNÉ | |
          Avokádo | |
          Banány | |
          Datle | |
          Fíky | |
          Kiwi | |
          Kumkvaty | |
          Liči | |
          Mango | |
          Olivy | |
          Olivy stolní | |
          Olivy (extrakce oleje) | 1 |
          Mučenka | |
          Ananas | |
          Papája | |
          Ostatní | 0,05 |
          2.Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená
          i)KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA | 0,1 |
          Červená řepa | |
          Mrkev | |
          Celer bulvový | |
          Křen | |
          Topinambury | |
          Pastinák | |
          Kořenová petržel | |
          Ředkve, ředkvičky | |
          Kozí brada | |
          Batáty | |
          Tuřín | |
          Vodnice | |
          Jam | |
          Ostatní | |
          ii)CIBULOVÁ ZELENINA | 0,1 |
          Česnek | |
          Cibule | |
          Šalotka | |
          Jarní cibule | |
          Ostatní | |
          iii)PLODOVÁ ZELENINA | 0,1 |
          a)Lilkovité | |
          Rajčata | |
          Papriky | |
          Lilky | |
          Ostatní | |
          b)Tykvovité – s jedlou slupkou | |
          Salátové okurky | |
          Okurky nakládačky | |
          Cukety | |
          Ostatní | |
          c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | |
          Melouny cukrové | |
          Tykve | |
          Melouny vodní | |
          Ostatní | |
          d)Cukrová kukuřice | |
          iv)BRUKVOVITÁ ZELENINA | 0,1 |
          a)Květáková brukvovitá zelenina | |
          Brokolice | |
          Květák | |
          Ostatní | |
          b)Hlávková brukvovitá zelenina | |
          Růžičková kapusta | |
          Kapusta hlávková a zelí hlávkové | |
          Ostatní | |
          c)Listová brukvová zelenina | |
          Pekingské zelí | |
          Kadeřávek | |
          Ostatní | |
          d)Kedlubny | |
          v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY | 0,1 |
          a)Salát a podobná zelenina | |
          Řeřicha | |
          Kadeřavý salát | |
          Hlávkový salát | |
          Endivie | |
          Ostatní | |
          b)Špenát a podobná zelenina | |
          Špenát | |
          Mangold (kardy) | |
          Ostatní | |
          c)Řeřišnice potoční | |
          d)Čekanka salátová | |
          e)Čerstvé bylinky | |
          Kerblík | |
          Pažitka | |
          Petrželová nať | |
          Celerová nať | |
          Ostatní | |
          vi)LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | 0,1 |
          Fazolové lusky | |
          Vyluštěná fazolová semena | |
          Hrachové lusky | |
          Vyluštěná hrachová zrna | |
          Ostatní | |
          vii)ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | 0,1 |
          Chřest | |
          Kardony | |
          Řapíkatý celer | |
          Fenykl | |
          Artyčoky | |
          Pór | |
          Reveň rebarbora | |
          Ostatní | |
          viii)HOUBY | |
          a)Pěstované houby | 0,1 |
          b)Volně rostoucí houby | 50 |
          3.Luštěniny
          Fazole | 2 |
          Čočka | |
          Hrách | 10 |
          Ostatní | 0,1 |
          4.Olejnatá semena
          Lněná semena | 10 |
          Podzemnicová jádra | |
          Mák | |
          Sezamová semena | |
          Slunečnicová semena | 20 |
          Semena řepky | 10 |
          Sojové boby | 20 |
          Hořčičná semena | 10 |
          Bavlníková semena | 10 |
          Ostatní | 0,1 |
          5.Brambory | 0,5 |
          Rané brambory | |
          Pozdní brambory | |
          6.Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 2 |
          7.Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,1 |
          [1] Označuje mez analytické stanovitelnosti.
          [2] Označuje dočasný maximální limit reziduí v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: nedojde-li ke změně, bude tento limit konečný s účinností od 10. listopadu 2009.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.