Směrnice Komise 2005/72/ES ze dne 21. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb a metiram (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/72/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/72/ES
          ze dne 21. října 2005,
          kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb a metiram
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [1], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla k první etapě pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [2], stanoví seznam účinných látek, které mají být posouzeny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl (v písemné podobě "chlorpyriphos" a "chlorpyriphos-methyl"), mankozeb, maneb a metiram.
          (2) Účinky těchto účinných látek na lidské zdraví a na životní prostředí byly posouzeny v souladu s nařízením (EHS) č. 3600/92 pro rozsah použití navrhovaných oznamovateli. Nařízením Komise (ES) č. 933/94 ze dne 27. dubna 1994, kterým se stanoví účinné látky přípravků na ochranu rostlin a jmenují členské státy zpravodajové pro provádění nařízení Komise (EHS) č. 3600/92 [3], byly členskými státy zpravodaji, které předložily Komisi hodnotící zprávy a doporučení v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 3600/92, jmenovány níže uvedené státy. Pro chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl bylo členským státem zpravodajem jmenováno Španělsko a veškeré příslušné údaje byly postoupeny 16. září 1997 a 7. května 1999. Pro mankozeb, maneb a metiram byla členským státem zpravodajem jmenována Itálie a veškeré příslušné údaje byly postoupeny 3. října 2000, 29. listopadu 2000 a 22. srpna 2000.
          (3) Hodnotící zprávy byly členskými státy a Komisí přezkoumány v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Přezkoumání byla dokončena dne 3. června 2005 formou zprávy Komise o přezkoumání chlorpyrifosu, chlorpyrifos-methylu, mankozebu, manebu a metiramu.
          (4) Z přezkoumání chlorpyrifosu, chlorpyrifos-methylu, mankozebu, manebu a metiramu nevyplynuly žádné otevřené otázky, kterými by se měl zabývat Vědecký výbor pro rostliny nebo Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EÚBP), který převzal úlohu tohoto výboru.
          (5) Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb a metiram mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o užití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Je proto vhodné zařadit tyto účinné látky do přílohy I, a zajistit tak, aby ve všech členských státech byla povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto účinné látky udělována podle uvedené směrnice.
          (6) Aniž je dotčen tento závěr, je třeba získat další informace týkající se některých zvláštních bodů. Čl. 6 odst. 1 směrnice 91/414/EHS stanoví, že zařazení látky do přílohy I může podléhat určitým podmínkám. Je proto vhodné požadovat, aby chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb a metiram byly předmětem dalšího testování, aby bylo potvrzeno posouzení rizika pro některé necílové organismy a v případě manebu a mankozebu rovněž pro vývojovou toxicitu a aby oznamovatelé takové studie předložili.
          (7) Před zařazením účinné látky do přílohy I je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které vyplynou ze zařazení.
          (8) Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb nebo metiram, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených směrnicí 91/414/EHS, zejména v článku 13 uvedené směrnice a příslušných podmínek stanovených v příloze I. Členské státy by měly v případě potřeby měnit, nahrazovat nebo odnímat stávající povolení v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS. Odchylně od výše stanovené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle přílohy III pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé zamýšlené užití mělo být v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směrnici 91/414/EHS poskytnuto delší období.
          (9) Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek posouzených v rámci nařízení (EHS) č. 3600/92 do přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout nejasnosti, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se nezbytné ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení umožní přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a které mění přílohu I, však toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.
          (10) Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (11) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění ustanovení těchto předpisů a srovnávací tabulky mezi těmito ustanoveními a ustanoveními této směrnice.
          Budou tyto předpisy používat od 1. ledna 2007.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          Článek 3
          1. V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 31. prosince 2006 v případě nutnosti změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb nebo metiram. Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající se chlorpyrifosu, chlorpyrifos-methylu, mankozebu, manebu a metiramu, s výjimkou podmínek stanovených v části B těchto údajů o účinných látkách, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami článku 13.
          2. Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS znovu zhodnotí každý přípravek obsahující chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb nebo metiram, ať jako jedinou účinnou látku, nebo jako jednu z více účinných látek, které byly všechny nejpozději do 30. června 2006 zařazeny do přílohy I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice, a zohlední část B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají chlorpyrifosu, chlorpyrifos-methylu, mankozebu, manebu a metiramu. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.
          Po tomto určení postupují členské státy takto:
          a) v případě, že přípravek obsahuje chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb nebo metiram jako jedinou účinnou látku, je-li to nezbytné, změní nebo odejmou povolení nejpozději do 30. června 2010; nebo
          b) v případě, že přípravek obsahuje chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb nebo metiram jako jednu z několika účinných látek, je-li to nezbytné, změní nebo odejmou povolení do 30. června 2010 nebo do dne stanoveného pro tuto změnu nebo odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, přičemž rozhodné je pozdější datum.
          Článek 4
          Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. července 2006.
          Článek 5
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 21. října 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2266/2000 (Úř. věst. L 259, 13.10.2000, s. 10).
          [3] Úř. věst. L 107, 28.4.1994, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2230/95 (Úř. věst. L 225, 22.9.1995, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze I směrnice 91/414/EHS se na konec tabulky doplňují nové údaje, které znějí:
          Číslo | Obecný název Identifikační čísla | Název podle IUPAC | Čistota [1] | Vstup v platnost | Konec platnosti zařazení | Zvláštní ustanovení |
          "112 | Chlorpyrifos Číslo CAS 2921-88-2 Číslo CIPAC 221 | O,O-diethyl ester kyseliny O-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)thiofosforečné | ≥ 970 g/kg Za toxikologicky významnou se považuje nečistota O,O,O,O-tetraethyl dithiopyrofosfát (sulfotep) a jako nejvyšší přípustná hodnota byly stanoveny 3 g/kg. | 1. července 2006 | 30. června 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze užití jako insekticid.ČÁST B Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlorpyrifosu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů, včelovitých a necílových členovců a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.Členské státy musí vyžadovat předložení dalších studií, aby bylo potvrzeno posouzení rizika pro ptáky a savce. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl chlorpyrifos zařazen do této přílohy, takové studie Komisi poskytli během dvou let od vstupu této směrnice v platnost. |
          113 | Chlorpyrifos-methyl Číslo CAS 5598-13-0 Číslo CIPAC 486 | O,O-dimethyl ester kyseliny O-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)thiofosforečné | ≥ 960 g/kg Za toxikologicky významné se považují nečistoty O,O,O,O-tetramethyl dithiopyrofosfát (sulfotep) a O,O,O-trimethyl-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) difosforodithioát (sulfotep – ester). Jako nejvyšší přípustná hodnota bylo u každé z nečistot stanoveno 5 g/kg. | 1. července 2006 | 30. června 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze užití jako insekticid.ČÁST B Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlorpyrifos-methylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů, včelovitých a necílových členovců a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.Členské státy musí vyžadovat předložení dalších studií, aby bylo potvrzeno posouzení rizika pro ptáky a savce při venkovním užití této látky. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl chlorpyrifos-methyl zařazen do této přílohy, takové studie Komisi poskytli během dvou let od vstupu této směrnice v platnost. |
          114 | Maneb Číslo CAS 12427-38-2 Číslo CIPAC 61 | N,N'-ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní manganatý komplex | ≥ 860 g/kg Ethylenthiomočovina, nečistota vznikající při výrobě, je považována za rizikovou z toxikologického hlediska, a nesmí proto přesáhnout 0,5 % obsahu manebu. | 1. července 2006 | 30. června 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze užití jako fungicid.ČÁST B Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání manebu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemní vody, kdykoli je účinná látka použita v oblasti s citlivou půdou a/nebo extrémními klimatickými podmínkami.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost reziduím v potravinách a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových členovců a musí zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika.Členské státy musí vyžadovat předložení dalších studií, aby bylo potvrzeno posouzení rizika pro ptáky a savce a pro vývojovou toxicitu.Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl maneb zařazen do této přílohy, takové studie Komisi poskytli během dvou let od vstupu této směrnice v platnost. |
          115 | Mankozeb Číslo CAS 8018-01-7 (dříve 8065-67-5) Číslo CIPAC 34 | N,N'-ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní manganato-zinečnatý komplex | ≥ 800 g/kg Ethylenthiomočovina, nečistota vznikající při výrobě, je považována za rizikovou z toxikologického hlediska, a nesmí proto přesáhnout 0,5 % obsahu mankozebu. | 1. července 2006 | 30. června 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze užití jako fungicid.ČÁST B Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mankozebu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemní vody, kdykoli je účinná látka použita v oblasti s citlivou půdou a/nebo extrémními klimatickými podmínkami.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost reziduím v potravinách a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových členovců a musí zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika.Členské státy musí vyžadovat předložení dalších studií, aby bylo potvrzeno posouzení rizika pro ptáky a savce a pro vývojovou toxicitu.Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl mankozeb zařazen do této přílohy, takové studie Komisi poskytli během dvou let od vstupu této směrnice v platnost. |
          116 | Metiram Číslo CAS 9006-42-2 Číslo CIPAC 478 | N,N'-ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní amminzinečnatý komplex a poly(ethylenthiuramdisulfid) | ≥ 840 g/kg Ethylenthiomočovina, nečistota vznikající při výrobě, je považována za rizikovou z toxikologického hlediska, a nesmí proto přesáhnout 0,5 % obsahu metiramu. | 1. července 2006 | 30. června 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze užití jako fungicid.ČÁST B Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metiramu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemní vody, kdykoli je účinná látka použita v oblasti s citlivou půdou a/nebo extrémními klimatickými podmínkami.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost reziduím v potravinách a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových členovců a musí zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika.Členské státy musí vyžadovat předložení dalších studií, aby bylo potvrzeno posouzení rizika pro ptáky a savce. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl metiram zařazen do této přílohy, takové studie Komisi poskytli během dvou let od vstupu této směrnice v platnost." |
          [1] Další informace o identitě a specifikaci účinných látek jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.