Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES ze dne 16. listopadu 2005 , kterou se opravuje směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/75/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES
          ze dne 16. listopadu 2005,
          kterou se opravuje směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 a články 55 a 95 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
          po konzultaci s Výborem regionů,
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Prahová hodnota platná pro zakázky na některé služby dotované z více než 50 % by měla zůstat upravena podle prahové hodnoty platné pro zakázky na služby zadávané jinými veřejnými zadavateli než ústředními orgány státní správy, jak bylo záměrem při přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby [3].
          (2) Tato úprava by měla být rovněž zaručena v rámci přezkoumání prahových hodnot stanoveného v článku 78 směrnice 2004/18/ES.
          (3) Z důvodu administrativní chyby nezaručuje článek 78 směrnice 2004/18/ES v současné době požadovanou úpravu. Písmena b) a c) čl. 78 odst. 2 by proto měla být opravena tak, že se odkaz na čl. 8 první pododstavec písm. b) přenese z čl. 78 odst. 2 písm. b) do čl. 78 odst. 2 písm. c),
          PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          V čl. 78 odst. 2 směrnice 2004/18/ES se písmena b) a c) nahrazují tímto:
          "b) prahovou hodnotu stanovenou v čl. 67 odst. 1 písm. a) podle přezkoumané prahové hodnoty platné pro veřejné zakázky na služby zadávané veřejnými zadavateli uvedenými v příloze IV;
          c) prahové hodnoty stanovené v čl. 8 prvním pododstavci písm. b) a v čl. 67 odst. 1 písm. b) a c) podle přezkoumaných prahových hodnot platných pro veřejné zakázky na služby zadávané jinými veřejnými zadavateli než těmi, kteří jsou uvedeni v příloze IV."
          Článek 2
          Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. ledna 2006.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          Ve Štrasburku dne 16. listopadu 2005.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Borrell fontelles
          Za Radu
          předseda nebo předsedkyně
          Bach of Lutterworth
          [1] Stanovisko ze dne 28. září 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 27. září 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2005.
          [3] Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114. Směrnice ve znění nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 (Úř. věst. L 326, 29.10.2004, s. 17).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.