Směrnice Komise 2005/76/ES ze dne 8. listopadu 2005, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS a 86/362/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí kresoxim-methylu, cyromazinu, bifenthrinu, metalaxylu a azoxystrobinu stanovené v uvedené směrnici (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/76/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/76/ES
          ze dne 8. listopadu 2005,
          kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS a 86/362/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí kresoxim-methylu, cyromazinu, bifenthrinu, metalaxylu a azoxystrobinu stanovené v uvedené směrnici
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu [1], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny [2], a na jejich povrchu, a zejména na článek 7 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [3], a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu se směrnicí 91/414/EHS přísluší povolování přípravků na ochranu rostlin určených k použití na určité plodiny členským státům. Tato povolení se musí zakládat na hodnocení účinků na zdraví lidí a zvířat a na hodnocení vlivu na životní prostředí. Při těchto hodnoceních se přihlíží k expozici provozovatele a ostatních přítomných osob, vlivu na půdní, vodní a vzdušný ekosystém a vlivu na lidi a zvířata v důsledku dietárního příjmu ošetřených plodin.
          (2) Maximální limity reziduí (MLR) odrážejí použití minimálních množství pesticidů potřebných pro dosažení účinné ochrany rostlin aplikovaných takovým způsobem, že množství reziduí je co nejmenší a toxikologicky přijatelné, zejména pokud jde o odhadovaný dietární příjem.
          (3) Maximální limity reziduí pesticidů by měly být neustále přezkoumávány. Limity mohou být změněny, aby byla zohledněna nová použití, nové informace a údaje.
          (4) Maximální limity reziduí jsou stanoveny na spodní úrovni meze analytické stanovitelnosti, jestliže povolená použití přípravků na ochranu rostlin nevedou k přítomnosti detekovatelných množství reziduí pesticidů v potravinách nebo na jejich povrchu, nebo jestliže nejsou povolena žádná použití, nebo jestliže použití povolená členskými státy nebyla podložena nezbytnými údaji, anebo jestliže použití ve třetích zemích vedoucí k přítomnosti reziduí v potravinách nebo na potravinách, které mohou být uvedeny do oběhu na trhu Společenství, nebyla podložena těmito nezbytnými údaji.
          (5) Komisi byly sděleny informace o nových použitích nebo o změnách v použití některých pesticidů spadajících do působnosti směrnice 90/642/EHS a směrnice 86/362/EHS. Jedná se o kresoxim-methyl, cyromazin, bifenthrin, metalaxyl a azoxystrobin.
          (6) Celoživotní expozice spotřebitelů pesticidům prostřednictvím potravin, které mohou rezidua těchto pesticidů obsahovat, byla odhadnuta a zhodnocena v souladu s postupy a praxí používanými ve Společenství, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací [4]. Bylo vypočítáno, že dotyčné maximální limity reziduí budou zajišťovat, aby nebyla překročena přijatelná denní dávka.
          (7) Vyhodnocení dostupných informací ukazuje, že není akutní referenční dávka nezbytná, a proto není krátkodobé vyhodnocení potřeba.
          (8) Z těchto důvodů by měly být stanoveny nové maximální limity reziduí těchto pesticidů.
          (9) Stanovení nebo úprava prozatímních maximálních limitů reziduí na úrovni Společenství nebrání členským státům v zavedení prozatímních maximálních limitů reziduí pro metalaxyl v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a s přílohou VI uvedené směrnice. Doba čtyř let je pro povolení dalších použití metalaxylu nebo metalaxylu-M považována za dostatečnou. Prozatímní maximální limity reziduí ve Společenství by poté měly být definitivní.
          (10) Směrnice 90/642/EHS a 86/362/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (11) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Část A přílohy II směrnice 86/362/EHS se mění v souladu s přílohou I této směrnice.
          Článek 2
          Část A přílohy II směrnice 90/642/EHS se mění v souladu s přílohou II této směrnice.
          Článek 3
          1. Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 9. května 2006 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění ustanovení těchto předpisů a srovnávací tabulky mezi těmito ustanoveními a touto směrnicí.
          Budou tyto předpisy používat od 10. května 2006.
          Tato opatření přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 4
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 5
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 8. listopadu 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/48/ES (Úř. věst. L 219, 24.8.2005, s. 29).
          [2] Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/48/ES.
          [3] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/34/ES (Úř. věst. L 125, 18.5.2005, s. 5).
          [4] Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (přepracované vydání), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu (GEMS/Food Programme) ve spolupráci s výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Část 1 přílohy II směrnice 86/362/EHS se mění takto. Řádek pro metalaxyl se nahrazuje tímto:
          Rezidua pesticidů | Maximální limity v mg/kg |
          "Metalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně metalaxylu-M (suma izomerů) | 0,05 OBILOVINY |
          [1] Označuje mez analytické stanovitelnosti.
          [2] Označuje skutečnost, že maximální limity reziduí byly stanoveny dočasně podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          V části A přílohy II směrnice 90/642/EHS se řádky pro kresoxim-methyl, cyromazin, bifenthrin, metalaxyl a azoxystrobin nahrazují tímto:
          Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |
          Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí | Kresoxim-methyl | Cyromazin | Bifenthrin | Metalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně metalaxylu-M (suma izomerů) | Azoxystrobin |
          "1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy
          i)CITRUSOVÉ PLODY | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 |
          Grapefruity | | | | | |
          Citrony | | | | | |
          Limety | | | | | |
          Mandarinky (včetně klementinek a podobných hybridů) | | | | | |
          Pomeranče | | | | | |
          Šedok (pomelo) | | | | | |
          Ostatní | | | | | |
          ii)OŘECHY ZE STROMŮ (vyloupané nebo nevyloupané) | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
          Mandle | | | | | |
          Para ořechy | | | | | |
          Kešu ořechy | | | | | |
          Jedlé kaštany | | | | | |
          Kokosové ořechy | | | | | |
          Lískové ořechy | | | | | |
          Makademie | | | | | |
          Pekanové ořechy | | | | | |
          Piniové oříšky | | | | | |
          Pistácie | | | | | |
          Vlašské ořechy | | | | | |
          Ostatní | | | | | |
          iii)JÁDROVÉ OVOCE | 0,2 | 0,05 | 0,3 | 1 | 0,05 |
          Jablka | | | | | |
          Hrušky | | | | | |
          Kdoule | | | | | |
          Ostatní | | | | | |
          iv)PECKOVÉ OVOCE | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
          Meruňky | | | | | |
          Třešně a višně | | | | | |
          Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | | | | | |
          Švestky a slívy | | | | | |
          Ostatní | | | | | |
          v)BOBULOVÉ A DROBNÉ OVOCE | | 0,05 | | | |
          a)Hrozny stolní a moštové | 1 | | 0,2 | | 2 |
          Hrozny stolní | | | | 2 | |
          Hrozny moštové | | | | 1 | |
          b)Jahody (kromě lesních) | 1 | | 0,5 | 0,5 | 2 |
          c)Ovoce z keřů (kromě volně rostoucích) | 0,05 | | | 0,05 | |
          Ostružiny | | | 0,3 | | 3 |
          Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | | | |
          Ostružinomaliny | | | | | |
          Maliny | | | 0,3 | | 3 |
          Ostatní | | | 0,05 | | 0,05 |
          d)Ostatní bobulové a drobné ovoce (kromě planě rostoucího) | | | | 0,05 | 0,05 |
          Borůvky | | | | | |
          Klikva | | | | | |
          Rybíz (červený, bílý a černý) | 1 | | 0,5 | | |
          Angrešt | 1 | | | | |
          Ostatní | 0,05 | | 0,05 | | |
          e)Volně rostoucí bobuloviny a plody | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
          vi)RŮZNÉ OVOCE | | 0,05 | | 0,05 | |
          Avokádo | | | | | |
          Banány | | | 0,1 | | 2 |
          Datle | | | | | |
          Fíky | | | | | |
          Kiwi | | | | | |
          Kumkvat | | | | | |
          Liči | | | | | |
          Manga | | | | | 0,2 |
          Olivy | 0,2 | | | | |
          Papája | | | | | 0,2 |
          Mučenka | | | | | |
          Ananas | | | | | |
          Granátová jablka | | | | | |
          Ostatní | 0,05 | | 0,05 | | 0,05 |
          2.Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená
          i)KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA | 0,05 | | 0,05 | | |
          Červená řepa | | | | | |
          Mrkev | | 1 | | 0,1 | 0,2 |
          Kasava | | | | | |
          Celer bulvový | | | | | 0,3 |
          Křen | | | | 0,1 | 0,2 |
          Topinambury | | | | | |
          Pastinák | | | | 0,1 | 0,2 |
          Petržel kořenová | | | | | 0,2 |
          Ředkvička | | | | 0,1 | 0,2 |
          Černý kořen | | | | | 0,2 |
          Batáty | | | | | |
          Tuřín | | | | | |
          Vodnice | | | | | |
          Jam | | | | | |
          Ostatní | | 0,05 | | 0,05 | 0,05 |
          ii)CIBULOVÁ ZELENINA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | |
          Česnek | | | | 0,5 | |
          Cibule | | | | 0,5 | |
          Šalotka | | | | 0,5 | |
          Cibule jarní | | | | 0,2 | 2 |
          Ostatní | | | | 0,05 | 0,05 |
          iii)PLODOVÁ ZELENINA | | | | | |
          a)Lilkovité | | 1 | 0,2 | | 2 |
          Rajčata | 0,5 | | | 0,2 | |
          Paprika zeleninová | 1 | | | 0,5 | |
          Lilek | 0,5 | | | | |
          Ostatní | 0,05 | | | 0,05 | |
          b)Tykvovité – s jedlou slupkou | 0,05 | 1 | 0,1 | | 1 |
          Okurky salátové | | | | 0,5 | |
          Okurky nakládačky | | | | | |
          Cukety | | | | | |
          Ostatní | | | | 0,05 | |
          c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | 0,2 | | 0,05 | | 0,5 |
          Melouny cukrové | | 0,3 | | 0,2 | |
          Tykve | | | | | |
          Melouny vodní | | 0,3 | | 0,2 | |
          Ostatní | | 0,05 | | 0,05 | |
          d)Kukuřice cukrová | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
          iv)KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA | 0,05 | 0,05 | | | |
          a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | | | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
          Brokolice | | | | | |
          Květák | | | | | |
          Ostatní | | | | | |
          b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | | | 1 | | 0,3 |
          Kapusta růžičková | | | | | |
          Kapusta hlávková a zelí hlávkové | | | | 1 | |
          Ostatní | | | | 0,05 | |
          c)Košťálová zelenina listová | | | 0,05 | | 5 |
          Pekingské zelí | | | | | |
          Kadeřávek | | | | 0,2 | |
          Ostatní | | | | 0,05 | |
          d)Kedlubny | | | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
          v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY | 0,05 | | | | |
          a)Salát a podobná zelenina | | 15 | 2 | | 3 |
          Řeřicha setá | | | | | |
          Polníček | | | | | |
          Salát hlávkový | | | | 2 | |
          Endivie | | | | 1 | |
          Ostatní | | | | 0,05 | |
          b)Špenát a podobná zelenina | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
          Špenát | | | | | |
          Mangold (řapíky) | | | | | |
          Ostatní | | | | | |
          c)Potočnice lékařská | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
          d)Čekanka salátová | | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,2 |
          e)Bylinky | | 15 | 0,05 | 1 | 3 |
          Kerblík | | | | | |
          Pažitka | | | | | |
          Petrželová nať | | | | | |
          Celerová nať | | | | | |
          Ostatní | | | | | |
          vi)LUSKOVÁ ZELENINA | 0,05 | | | 0,05 | |
          Fazolové lusky | | 5 | 0,5 | | 1 |
          Vyluštěná fazolová semena | | | | | 0,2 |
          Hrachové lusky | | 5 | 0,1 | | 0,5 |
          Vyluštěná hrachová zrna | | | | | 0,2 |
          Ostatní | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |
          vii)ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA | | | 0,05 | | |
          Chřest | | | | | |
          Kardony | | | | | |
          Celer řapíkatý | | 2 | | | 5 |
          Fenykl sladký | | | | | |
          Artyčoky | | 2 | | | 1 |
          Pór | 5 | | | 0,2 | 0,1 |
          Reveň | | | | | |
          Ostatní | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 |
          viii)HOUBY | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
          a)Houby pěstované | | 5 | | | |
          b)Houby volně rostoucí | | 0,05 | | | |
          3.Luštěniny | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
          Fazole | | | | | |
          Čočka | | | | | |
          Hrách | | | | | |
          Ostatní | | | | | |
          4.Olejnatá semena | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | |
          Lněná semena | | | | | |
          Jádra podzemnice olejné | | | | | |
          Mák | | | | | |
          Sezamová semena | | | | | |
          Slunečnicová semena | | | | | |
          Semena řepky | | | | | 0,5 |
          Sójové boby | | | | | 0,5 |
          Hořčičná semena | | | | | |
          Bavlníková semena | | | | | |
          Ostatní | | | | | 0,05 |
          5.Brambory | 0,05 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
          Konzumní brambory rané | | | | | |
          Konzumní brambory pozdní | | | | | |
          6.Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 0,1 | 0,05 | 5 | 0,1 | 0,1 |
          7.Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,1 | 0,05 | 10 | 10 | 20 |
          [1] Označuje mez analytické stanovitelnosti.
          [2] Označuje skutečnost, že maximální limity reziduí byly stanoveny dočasně podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.