Směrnice Komise 2005/79/ES ze dne 18. listopadu 2005, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/79/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/79/ES
          ze dne 18. listopadu 2005,
          kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS [1], a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Komise 2002/72/ES [2] stanoví seznam monomerů a jiných výchozích látek, které mohou být použity k výrobě materiálů a předmětů z plastů. Na základě nových informací ohledně posuzování rizik takových látek by některé monomery dočasně přijaté na vnitrostátní úrovni stejně jako nové monomery měly být zařazeny do seznamu Společenstvím povolených látek v uvedené směrnici.
          (2) Směrnice 2002/72/ES rovněž obsahuje neúplný seznam přísad, které mohou být použity k výrobě materiálů a předmětů z plastů. Seznam by měl být změněn, aby zahrnoval další přísady zhodnocené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad").
          (3) Pro některé látky by na základě nových dostupných informací měla být změněna omezení již stanovená na úrovni Společenství. Zejména u epoxidovaného oleje ze sójových bobů (ESBO) úřad doporučuje snížit specifický migrační limit (SML) pro těsnění z PVC s obsahem této látky, která se používají k uzavírání sklenic s počáteční a pokračovací kojeneckou výživou, nebo s obilnými a ostatními příkrmy pro kojence a malé děti. Úřad v podstatě uvedl, že expozice kojenců, kteří takové potraviny pravidelně konzumují, může přesáhnout přijatelný denní příjem. Proto se specifický migrační limit pro ESBO snižuje pro tato konkrétní použití ze 60 na 30 mg/kg potravin nebo simulantů, zatímco pro ostatní uplatnění zůstává nezměněn.
          (4) Mělo by být stanoveno přechodné období pro těsnění z PVC s obsahem epoxidovaného oleje ze sójových bobů, které se používá k uzavírání sklenic, jež přijdou do styku s potravinami před 19. listopadem 2006.
          (5) Směrnici 2002/72/ES je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.
          (6) Opatření stanovená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Přílohy II, III, V a VI směrnice 2002/72/ES se mění v souladu s přílohou I až IV této směrnice.
          Článek 2
          Těsnění z PVC s obsahem epoxidovaného oleje ze sójových bobů s referenčním číslem 88640 v oddíle A přílohy III směrnice 2002/72/ES, která se používají k uzavírání sklenic s počáteční a pokračovací kojeneckou výživou podle směrnice Komise 91/321/EHS [3], nebo s obilnými a ostatními příkrmy pro kojence a malé děti podle směrnice Komise 96/5/ES [4], naplněné před 19. listopadem 2006, a která splňují omezení a/nebo specifikace stanovené v oddíle A přílohy III 2002/72/ES, ve znění směrnice 2004/19/ES, mohou být nadále uváděny na trh za předpokladu, že na materiálech a předmětech bude uvedeno datum plnění.
          Datum plnění lze nahradit jiným označením, pokud toto označení umožní určit datum plnění. Na žádost lze datum plnění zpřístupnit příslušným orgánům a jakékoli osobě prosazující požadavky směrnice.
          První a druhý odstavec se použije, aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES [5].
          Článek 3
          1. Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 19. listopadu 2006 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených předpisů a srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí.
          Budou tyto předpisy používat tak, aby:
          a) umožnily obchod s materiály a předměty z plastů, které jsou určené pro styk s potravinami a jsou v souladu s touto směrnicí, od 19. listopadu 2006;
          b) zakázaly výrobu a dovoz do Společenství materiálů a předmětů z plastů, které jsou určené pro styk s potravinami a nejsou v souladu s touto směrnicí, od 19. listopadu 2007.
          Uvedené předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 4
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 5
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 18. listopadu 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.
          [2] Úř. věst. L 220, 15.8.2002, s. 18. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/19/ES (Úř. věst. L 71, 10.3.2004, s. 8).
          [3] Úř. věst. L 175, 4.7.1991, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/14/ES (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 37).
          [4] Úř. věst. L 49, 28.2.1996, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/13/ES (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 33).
          [5] Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/89/ES (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 15).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Příloha II směrnice 2002/72/ES se mění takto:
          1. Bod 2 obecného úvodu se nahrazuje tímto:
          "2. V seznamu nejsou zahrnuty následující látky, ačkoli jsou použity záměrně a jsou povoleny:
          a) soli (včetně podvojných solí a kyselých solí) hliníku, amonia, vápníku, železa, hořčíku, draslíku a sodíku povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Názvy obsahují termín "… kyselina (kyseliny), soli" jsou však v seznamu uvedeny v případě, že odpovídající volná kyselina nebo kyseliny nejsou v seznamu uvedeny;
          b) soli (včetně podvojných solí a kyselých solí) zinku povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Pro tyto soli se uplatní skupina SML = 25 mg/kg (vyjádřeno jako zinek). Totéž omezení pro zinek se uplatní na:
          i) látky, jejichž názvy obsahují termín "… kyselina (kyseliny), soli", které se vyskytují v seznamu, v případě, že odpovídající volná kyselina nebo kyseliny nejsou uvedeny,
          ii) látky uvedené v poznámce 38 přílohy VI.";
          2. Oddíl A se mění takto:
          a) Do tabulky se v číselném pořadí vkládají tyto řádky:
          Ref. č. | Číslo CAS | Název | Omezení a/nebo specifikace |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          "11005 | 012542-30-2 | dicyklopentenyl-akrylát | QMA = 0,05 mg/6 dm2 |
          11500 | 000103-11-7 | 2-ethylhexyl-akrylát | SML = 0,05 mg/kg |
          12786 | 000919-30-2 | 3-aminopropyltriethoxysilan | Zbytkový extrahovatelný obsah 3-aminopropyltriethoxysilanu má být méně než 3 mg/kg plniva. K použití jen pro reaktivní povrchovou úpravu anorganických plniv |
          13317 | 132459-54-2 | N,N′-bis[4-(ethoxykarbonyl)fenyl]-1,4,5,8-naftalenetetrakarboxydiimid | SML = 0,05 mg/kg. Čistota > 98,1 % (w/w). Pouze pro použití jako komonomer (max. 4 %) pro polyestery (PET, PBT) |
          14260 | 000502-44-3 | kaprolakton | SML = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako suma kaprolaktonu a 6-hydroxyhexanové kyseliny) |
          16955 | 000096-49-1 | ethylen-karbonát | Zbytkový obsah = 5 mg/kg hydrogelu v maximálním poměru 10 g hydrogelu na 1 kg potravin. Hydrolyzát obsahuje ethylenglykol o SML = 30 mg/kg |
          21370 | 010595-80-9 | 2-sulfoethyl-methakrylát | QMA = ND (DL = 0,02 mg/6 dm2) |
          22210 | 000098-83-9 | alfa-methylstyren | SML = 0,05 mg/kg |
          22932 | 001187-93-5 | perfluormethylperfluorvinylether | SML = 0,05 mg/kg. K použití jen pro nepřilnavé povrchy |
          24903 | 068425-17-2 | sirupy, hydrolyzovaný škrob, hydrogenované | V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V |
          25540 | 000528-44-9 | trimelitová kyselina | SML(T) = 5 mg/kg (35) |
          25550 | 000552-30-7 | trimelitanhydrid | SML(T) = 5 mg/kg (35) (vyjádřeno jako trimelitová kyselina)" |
          b) V těchto řádcích se sloupce "Číslo CAS" nebo "Omezení a/nebo specifikace" nahrazují tímto:
          Ref. č. | Číslo CAS | Název | Omezení a/nebo specifikace |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          "10690 | 000079-10-7 | akrylová kyselina | SML(T) = 6 mg/kg (36) |
          10750 | 002495-35-4 | benzyl-akrylát | SML(T) = 6 mg/kg (36) |
          10780 | 000141-32-2 | butyl-akrylát | SML(T) = 6 mg/kg (36) |
          10810 | 002998-08-5 | sek-butyl-akrylát | SML(T) = 6 mg/kg (36) |
          10840 | 001663-39-4 | terc-butyl-akrylát | SML(T) = 6 mg/kg (36) |
          11470 | 000140-88-5 | ethyl-akrylát | SML(T) = 6 mg/kg (36) |
          11590 | 000106-63-8 | isobutyl-akrylát | SML(T) = 6 mg/kg (36) |
          11680 | 000689-12-3 | isopropyl-akrylát | SML(T) = 6 mg/kg (36) |
          11710 | 000096-33-3 | methyl-akrylát | SML(T) = 6 mg/kg (36) |
          11830 | 000818-61-1 | monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolem | SML(T) = 6 mg/kg (36) |
          11890 | 002499-59-4 | oktyl-akrylát | SML(T) = 6 mg/kg (36) |
          11980 | 000925-60-0 | propyl-akrylát | SML(T) = 6 mg/kg (36) |
          13720 | 000110-63-4 | butan-1,4-diol | SML(T) = 5 mg/kg (24) |
          20020 | 000079-41-4 | methakrylová kyselina | SML(T) = 6 mg/kg (37) |
          20080 | 002495-37-6 | benzyl-methakrylát | SML(T) = 6 mg/kg (37) |
          20110 | 000097-88-1 | butyl-methakrylát | SML(T) = 6 mg/kg (37) |
          20140 | 002998-18-7 | sek-butyl-methakrylát | SML(T) = 6 mg/kg (37) |
          20170 | 000585-07-9 | terc-butyl-methakrylát | SML(T) = 6 mg/kg (37) |
          20890 | 000097-63-2 | ethyl-methakrylát | SML(T) = 6 mg/kg (37) |
          21010 | 000097-86-9 | isobutyl-methakrylát | SML(T) = 6 mg/kg (37) |
          21100 | 004655-34-9 | isopropyl-methakrylát | SML(T) = 6 mg/kg (37) |
          21130 | 000080-62-6 | methyl-methakrylát | SML(T) = 6 mg/kg (37) |
          21190 | 000868-77-9 | monoester kyseliny methakrylové s ethylenglykolem | SML(T) = 6 mg/kg (37) |
          21280 | 002177-70-0 | fenyl-methakrylát | SML(T) = 6 mg/kg (37) |
          21340 | 002210-28-8 | propyl-methakrylát | SML(T) = 6 mg/kg (37) |
          21460 | 000760-93-0 | methakrylanhydrid | SML(T) = 6 mg/kg (37) |
          24190 | 008050-09-7 | kalafunová pryskyřice | Viz "kalafuna" (Ref. č. 24100)" |
          c) Tento řádek se zrušuje:
          Ref. č. | Číslo CAS | Název | Omezení a/nebo specifikace |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          "11000 | 050976-02-8 | dicyklopentadienylester kyseliny akrylové | QMA = 0,05 mg/6 dm2" |
          3. V oddílu B se zrušují tyto řádky:
          Ref. č. | Číslo CAS | Název | Omezení a/nebo specifikace |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          "11500 | 000103-11-7 | 2-ethylhexyl-akrylát | |
          14260 | 000502-44-3 | hexano-6-lakton ε-kaprolakton | |
          21370 | 010595-80-9 | 2-sulfoethyl-methakrylát | |
          22210 | 000098-83-9 | α-methylstyrenisopropenylbenzen | |
          25540 | 000528-44-9 | benzen-1,2,4-trikarboxylová kyselina trimelitová kyselina | QM(T) = 5 mg/kg v konečném produktu |
          25550 | 000552-30-7 | anhydrid benzen-1,2,4-trikarboxylové kyseliny trimelitanhydrid | QM(T) = 5 mg/kg v konečném produktu (vyjádřeno jako trimelitová kyselina)" |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Příloha III směrnice 2002/72/ES se mění takto:
          1. Bod 2 se nahrazuje tímto:
          "2. V seznamu nejsou zahrnuty následující látky, ačkoli jsou použity záměrně a jsou povoleny:
          a) soli (včetně podvojných solí a kyselých solí) hliníku, amonia, vápníku, železa, hořčíku, draslíku a sodíku povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Názvy obsahují termín "… kyselina (kyseliny), soli" jsou však v seznamu uvedeny v případě, že odpovídající volná kyselina nebo kyseliny nejsou v seznamu uvedeny;
          b) soli (včetně podvojných solí a kyselých solí) zinku povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Pro tyto soli se uplatní skupina SML = 25 mg/kg (vyjádřeno jako zinek). Totéž omezení pro zinek se uplatní na:
          i) látky, jejichž názvy obsahují termín "… kyselina (kyseliny), soli", které se vyskytují v seznamu, v případě, že odpovídající volná kyselina nebo kyseliny nejsou uvedeny,
          ii) látky uvedené v poznámce 38 přílohy VI."
          2. Oddíl A se mění takto:
          a) Do tabulky se v číselném pořadí vkládají tyto řádky:
          Ref. č. | Číslo CAS | Název | Omezení a/nebo specifikace |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          "30340 | 330198-91-9 | 2,3-bis(acetoxy)propylester kyseliny 12-(acetoxy)stearové | |
          30401 | — | acetylované mono- a diglyceridy mastných kyselin | |
          31542 | 174254-23-0 | methyl-akrylát, telomer s 1-dodekanethiolem, C16–C18 alkylestery | QM = 0,5 % (w/w) v FP |
          43480 | 064365-11-3 | aktivní uhlí | V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V části B. |
          62245 | 012751-22-3 | fosfid železa | Pouze pro polymery a kopolymery PET. |
          64990 | 025736-61-2 | Maleinanhydrid-styren, kopolymer, sodná sůl | V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V. |
          66905 | 000872-50-4 | N-methylpyrrolidon | |
          66930 | 068554-70-1 | methylsilseskvioxan | Zbytkový monomer v methylsilseskvioxanu: < 1 mg methyltrimethoxysilanu/kg methylsilseskvioxanu |
          67155 | — | směs 4-(2-benzoxazolyl)-4′-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu, 4,4′-bis(2-benzoxazolyl) stilbenu a 4,4′-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu) | Nejvíce 0,05 % hmotnostních (množství použité látky/množství přípravku). V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V. |
          76415 | 019455-79-9 | pimelová kyselina, vápenatá sůl | |
          76815 | — | polyester kyseliny adipové s glycerolem nebo pentaerythritolem, estery se sudým počtem uhlíkových atomů, mastné kyseliny C12–C22, lineární | V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V. |
          76845 | 031831-53-5 | polyester 1,4-butanediolu s kaprolaktonem | V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V. |
          77370 | 070142-34-6 | Poly(ethylenglykol-30) dipolyhydroxystearát | |
          79600 | 009046-01-9 | poly(ethylenglykol)tridecylether, fosfát | SML = 5 mg/kg. Pro materiály a předměty určené pouze pro styk s vodnými potravinami. V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V. |
          80000 | 009002-88-4 | polyethylenový vosk | |
          81060 | 009003-07-0 | polypropylenový vosk" | |
          b) V těchto řádcích se sloupce "Název" nebo "Omezení a/nebo specifikace" nahrazují tímto:
          Ref. č. | Číslo CAS | Název | Omezení a/nebo specifikace |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          "30080 | 004180-12-5 | kuprum-acetát octová kyselina, sůl mědi | SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) |
          35760 | 001309-64-4 | oxid antimonitý | SML(T) = 0,04 mg/kg (39) (vyjádřeno jako antimon) |
          40580 | 000110-63-4 | butan-1,4-diol | SML(T) = 5 mg/kg (24) |
          42320 | 007492-68-4 | uhličitan měďnatý | SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) |
          45195 | 007787-70-4 | bromid měďný, kuprum(I)-bromid | SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) |
          45200 | 001335-23-5 | jodid měďný | SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) |
          53610 | 054453-03-1 | ethylendiamintetraoctová kyselina, měďnatá sůl | SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) |
          81515 | 087189-25-1 | zinečnatá sůl polyglycerolu | SML(T) = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno jako zinek) |
          81760 | — | prášky, vločky a vlákna mosazi, bronzu, mědi, korozivzdorné oceli, cínu a slitin mědi, cínu a železa | SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) |
          88640 | 008013-07-08 | olej ze sójových bobů, epoxidovaný | SML = 60 mg/kg. Avšak v případě těsnění z PVC k uzavírání sklenic s počáteční a pokračovací kojeneckou výživou podle směrnice Komise 91/321/EHS nebo s obilnými a ostatními příkrmy pro kojence a malé děti podle směrnice Komise 96/5/ES se SML snižuje na 30 mg/kg. |
          89200 | 007617-31-4 | kuprum-stearát | SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) |
          92030 | 010124-44-4 | síran měďnatý | SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) |
          96190 | 020427-58-1 | hydroxid zinečnatý | SML(T) = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno jako zinek) |
          96240 | 001314-13-2 | oxid zinečnatý | SML(T) = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno jako zinek) |
          96320 | 001314-98-3 | sulfid zinečnatý | SML(T) = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno jako zinek)" |
          c) Tyto řádky se zrušují:
          Ref. č. | Číslo CAS | Název | Omezení a/nebo specifikace |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          "30400 | — | acetylované glyceridy | |
          38320 | 005242-49-9 | 4-(1,3-benzoxazol-2-yl)-4′-(5-methyl-1,3-benzoxazol-2-yl)stilben | V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V." |
          3. Oddíl B se mění takto:
          a) Do tabulky se v číselném pořadí vkládají tyto řádky:
          Ref. č. | Číslo CAS | Název | Omezení a/nebo specifikace |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          "31500 | 025134-51-4 | akrylová kyselina-2-ethylhexyl-akrylát, kopolymer | SML(T) = 6 mg/kg (36) (vyjádřeno jako akrylová kyselina) a SML = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako 2-ethylhexyl-akrylát) |
          38505 | 351870-33-2 | cis-endo-bicyklo[2.2.1]heptan-2,3-dikarboxylová kyselina, di-sodná sůl | SML = 5 mg/kg. Nepoužívat s polyethylenem ve styku s kyselými potravinami. Čistota ≥ 96 % |
          38940 | 110675-26-8 | 2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methylfenol | SML(T) = 5 mg/kg (40) |
          49595 | 057583-35-4 | dimethylcínbis(ethylhexylmerkaptoacetát) | SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín) |
          63940 | 008062-15-5 | lignosulfonová kyselina | SML = 0,24 mg/kg a k použití pouze jako rozprašovač pro disperzi plastů. |
          66350 | 085209-93-4 | 2,2′-methylenbis(4,6-di-terc-butylphenyl) lithiumfosfát | SML = 5 mg/kg and SML(T) = 0,6 (8) (vyjádřeno jako lithium) |
          67515 | 057583-34-3 | monomethylcíntris(ethylhexylmerkaptoacetát) | SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín) |
          69160 | 014666-94-5 | olejová kyselina, kobaltová sůl | SML(T) = 0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt) |
          76681 | — | Poly(cyklopentadien), hydrogenovaný | SML = 5 mg/kg (1) |
          85950 | 037296-97-2 | kyselina křemičitá, sůl s fluoridem sodno-hořečnatým | SML = 0,15 mg/kg (vyjádřeno jako fluorid). Pouze k použití ve vrstvách vícevrstevných materiálů, které nepřijdou do styku s potravinami. |
          95265 | 227099-60-7 | 1,3,5-tris(4-benzoylfenyl)benzen | SML = 0,05 mg/kg" |
          b) V těchto řádcích se sloupce "Název" nebo "Omezení a/nebo specifikace" nahrazují tímto:
          Ref. č. | Číslo CAS | Název | Omezení a/nebo specifikace |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          "40020 | 110553-27-0 | 2-methyl-4,6-bis[(oktylsulfanyl)methyl]fenol | SML(T) = 5 mg/kg (40) |
          50160 | — | bis{[(alkoxykarbonyl)methyl]sulfanyl}dioktylstannan (alkyl n-C10-n-C16) dioktylcín-[(alkoxykarbonyl)methylthiolát] (alkyl n-C10-n-C16) | SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) |
          50240 | 010039-33-5 | dioktylcín-bis(2-ethylhexyl-maleinát) | SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) |
          50320 | 015571-58-1 | bis[({[(2-ethylhexyl)oxy]karbonyl}methyl)sulfanyl]dioktylstannan dioktylcín-bis({[(2-ethylhexyl)oxy]karbonyl}methanthiolát) | SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) |
          50360 | — | di-n-oktylcín-bis(ethyl-maleinát) | SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) |
          50400 | 033568-99-9 | di-n-oktylcín-bis(isooktyl-maleinát) | SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) |
          50480 | 026401-97-8 | bis({[(isooktyloxy)karbonyl]methyl}sulfanyl)dioktylstannan di-n-oktylcín-bis{[(isooktyloxy)karbonyl]methanthiolát} | SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) |
          50560 | — | [butan-1,4-diylbis(oxykarbonylmethylen)disulfanyl]dioktylstannan dioktylcín-butan-1,4-diylbis(oxykarbonyl)dimethanthiolát | SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) |
          50640 | 003648-18-8 | dioktylcín-didodekanoát | SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) |
          50720 | 015571-60-5 | dioktylcín-dimaleinát | SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) |
          50800 | — | di-n-oktylcín-dimaleinát, esterifikovaný | SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) |
          50880 | — | di-n-oktylcín-dimaleinát, oligomery (n = 2–4) | SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) |
          50960 | 069226-44-4 | [ethylenbis(oxykarbonylmethylen)disulfanyl]dioktylstannan dioktylcín-ethylenbis(oxykarbonyl)dimethanthiolát | SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) |
          51040 | 015535-79-2 | di-n-oktylcín-sulfanylacetát (cyklický) 2,2-dioktyl-1,3,2-oxathiastannolan-5-on | SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) |
          51120 | — | dioktylcín-thiobenzoát({[(2-ethylhexyl)oxy]karbonyl}methanthiolát) | SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín) |
          67180 | — | směs (50 % hmot.) n-decyl-n-oktylesteru kyseliny ftalové, (25 % hmot.) di-n-decylesteru kyseliny ftalové, (25 % hmot.) di-n-oktylesteru kyseliny ftalové. | SML = 5 mg/kg (1)" |
          c) Tento řádek se zrušuje:
          Ref. č. | Číslo CAS | Název | Omezení a/nebo specifikace |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          "76680 | 068132-00-3 | polycyklopentadien, hydrogenovaný | SML = 5 mg/kg (1)" |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          V části B přílohy V se v číselném pořadí vkládají tyto řádky:
          Ref. č | JINÉ SPECIFIKACE |
          "24903 | Sirupy, hydrolyzovaný škrob, hydrogenované V souladu s kritérii čistoty pro maltitolový sirup E 965(ii) (směrnice Komise 95/31/ES (Úř. věst. L 178, 28.7.1995, s. 1), naposledy pozměněná směrnicí 2004/46/ES (Úř. věst. L 114, 21.4.2004, s. 15)) |
          43480 | Aktivní uhlí Pouze pro použití v PET a v množství max. 10 mg/kg polymeru. Tytéž požadavky na čistotu jako pro medicinální uhlí (rostlinná čerň) (E 153) stanovené ve směrnici Komise 95/45/ES (Úř. věst. L 226, 22.9.1995, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/47/ES (Úř. věst. L 113, 20.4.2004, s. 24)), s výjimkou obsahu popela, který smí představovat až 10 % (hmotnostních) |
          64990 | Maleinanhydrid-styren, kopolymer, sodná sůl MW frakce < 1000 tvoří méně než 0,05 % (hmotnostních) |
          67155 | Směs 4-(2-benzoxazolyl)-4′-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu, 4,4′-bis(2-benzoxazolyl) stilbenu a 4,4′-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu) Směs získaná z výrobního procesu v typickém poměru (58–62 %) : (23–27 %) : (13–17 %) |
          76845 | Polyester 1,4-butanediolu s kaprolaktonem MW frakce < 1000 tvoří méně než 0,05 % (hmotnostních) |
          76815 | Polyester kyseliny adipové s glycerolem nebo pentaerythritolem, estery se sudým počtem uhlíkových atomů, mastné kyseliny C12-C22, lineární MW frakce < 1000 tvoří méně než 5 % (hmotnostních) |
          79600 | Poly(ethylenglykol)tridecylether, fosfát Poly(ethyleneglykol) (EO ≤ 11) tridecylether, fosfát (mono- a dialkyl ester) s max. 10 % obsahem poly(ethyleneglykolu) (EO ≤ 11) tridecyletheru" |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Příloha VI se mění takto:
          1. Poznámky (8), (14) a (16) se nahrazují tímto:
          "(8) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace látek uvedených pod ref. č.: 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 a 95725.
          (14) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace látek uvedených pod ref. č.: 44960, 68078, 69160, 82020 a 89170.
          (16) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace látek uvedených pod ref. č.: 49595, 49600, 67520, 67515 a 83599."
          2. Doplňují se nové poznámky, které znějí:
          "(35) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace látek uvedených pod ref. č.: 25540 a 25550.
          (36) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace látek uvedených pod ref. č.: 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 a 31500.
          (37) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace látek uvedených pod ref. č.: 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 a 21460.
          (38) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace látek uvedených pod ref. č.: 81515, 96190, 96240 a 96320, jakož i solí (včetně podvojných solí a kyselých solí) zinku povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Totéž omezení pro zinek se uplatní na názvy obsahující termín "… kyselina (kyseliny), soli", které se vyskytují v seznamu, v případě, že odpovídající volná kyselina nebo kyseliny nejsou uvedeny.
          (39) Při velmi vysoké teplotě by mohl být migrační limit překročen.
          (40) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace látek uvedených pod ref. č.: 38940 a 40020."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.