Směrnice Komise 2005/80/ES ze dne 21. listopadu 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh II a III uvedené směrnice technickému pokroku (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/80/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/80/ES
          ze dne 21. listopadu 2005,
          kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh II a III uvedené směrnice technickému pokroku
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků [1], a zejména na článek 4b a čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,
          po konzultaci s Vědeckým výborem pro spotřební zboží,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 76/768/EHS ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/15/ES [2] zakazuje v kosmetických prostředcích použití látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), kategorie 1, 2 a 3 podle přílohy I směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [3], ale povoluje podle směrnice 67/548/EHS použití látek kategorie 3, na něž se vztahuje hodnocení a schválení Vědeckého výboru pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky (SCCNFP), jenž byl rozhodnutím Komise 2004/210/ES [4] nahrazen Vědeckým výborem pro spotřební zboží (dále jen "VVSZ").
          (2) Směrnice 67/548/EHS byla změněna směrnicí 2004/73/ES, a proto je třeba přijmout taková opatření, která by uvedla směrnici 76/768/EHS v soulad s ustanoveními směrnice 67/548/EHS.
          (3) Jelikož některé z látek klasifikovaných podle přílohy I směrnice 67/548/EHS jako CMR kategorie 1 a 2 nejsou dosud uvedeny v seznamu přílohy II směrnice 76/768/EHS, je nutné tyto látky do uvedené přílohy zahrnout. Látky klasifikované podle přílohy I směrnice 67/548/EHS jako CMR kategorie 3 je nutné také zahrnout do přílohy II směrnice 76/768/EHS, s výjimkou látek, které byly posouzeny VVSZ a byly shledány za přijatelné pro použití v kosmetických prostředcích.
          (4) Látky klasifikované jako CMR kategorie 1 a 2, jež jsou uvedeny v části 1 přílohy III směrnice 76/768/EHS, by měly být vymazány, neboť uvedené látky jsou nyní uváděny v seznamu přílohy II směrnice 76/768/EHS, a proto nesmí být součástí složení kosmetických prostředků.
          (5) Směrnice Komise 2004/93/ES [5] stanovila, že do přílohy II směrnice 76/768/EHS se doplní některé látky, jež jsou v ní již uvedeny. Z důvodu srozumitelnosti je proto třeba uvedenou přílohu změnit.
          (6) Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (7) Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Přílohy II a III směrnice 76/768/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby ode dne 22. srpna 2006 nebyly kosmetické prostředky, které nejsou v souladu s touto směrnicí, uváděny na trh výrobci Společenství nebo dovozci usazenými ve Společenství.
          Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření, aby se zajistilo, že uvedené prostředky nebudou prodávány nebo jinak předávány konečnému spotřebiteli po datu 22. listopadu 2006.
          Článek 3
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 22. května 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 4
          Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 5
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 21. listopadu 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/52/ES (Úř. věst. L 234, 10.9.2005, s. 9).
          [2] Úř. věst. L 66, 11.3.2003, s. 26.
          [3] Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/73/ES (Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 66, 4.3.2004, s. 45.
          [5] Úř. věst. L 300, 25.9.2004, s. 13.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Přílohy II a III směrnice 76/768/EHS se mění takto:
          1. Příloha II se mění takto:
          a) zrušují se záznamy pod číslem odkazu 615 a 616;
          b) záznam pod číslem odkazu 687 se nahrazuje tímto:
          "687. dinitrotoluen, technický (č. CAS 121-14-2)";
          c) doplňují se tato čísla odkazu 1137 až 1211:
          Číslo odkazu: | Chemický název | Číslo CAS ES č. |
          "1137 | isobutyl-nitrit | 542-56-3 |
          1138 | isopren (stabilizovaný) 2-methylbuta-1,3-dien | 78-79-5 |
          1139 | 1-brompropan propylbromid | 106-94-5 |
          1140 | 2-chlorbuta-1,3-dien (stabilizovaný) chloropren | 126-99-8 |
          1141 | 1,2,3-trichlorpropan | 96-18-4 |
          1142 | 1,2-dimethoxyethan dimethylglykol EGDME | 110-71-4 |
          1143 | dinokap (ISO) | 39300-45-3 |
          1144 | o-toluendiamin, technický – směs 4-methylbenzen-1,3-diaminu [1] a 2-methylbenzen-1,3-diaminu [2] methylbenzendiamin | 25376-45-8 |
          1145 | 1-chlor-4-(trichlormethyl)benzen p-chlorbenzotrichlorid | 5216-25-1 |
          1146 | oktabromdifenylether | 32536-52-0 |
          1147 | 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethan triethylenglykoldimethylether (TEGDME) | 112-49-2 |
          1148 | tetrahydrothiopyran-3-karbaldehyd | 61571-06-0 |
          1149 | bis[4-(dimethylamino)fenyl]methanon Michlerův keton | 90-94-8 |
          1150 | (S)-oxiranylmethyl-tosylát 2,3-epoxypropyl-tosylát | 70987-78-9 |
          1151 | směs: dipentyl-ftalát (rozvětvený a nerozvětvený) [1] | 84777-06-0 [1] |
          isopentyl-pentyl-ftalát [2] | – [2] |
          dipentyl-ftalát [3] | 131-18-0 [3] |
          diisopentyl-ftalát [4] | 605-50-5 [4] |
          1152 | benzyl-butyl-ftalát BBP | 85-68-7 |
          1153 | dialkyl-ftaláty (alkyly C7-C11, nerozvětvené i rozvětvené) | 68515-42-4 |
          1154 | směs: dinatrium-4-[3-(ethoxykarbonyl)-4-{5-[3-(ethoxykarbonyl)-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl]penta-2,4-dien-1-yliden}-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-1-yl]benzen-1-sulfonát a trinatrium-4-[3-(ethoxykarbonyl)-4-{5-[3-(ethoxykarbonyl)-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl]penta-2,4-dien-1-yliden}-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-1-yl]benzen-1-sulfonát | ES č. 402-660-9 |
          1155 | 1,1'-{methylenbis[(4,1-fenylen)azo{1-[3-(dimethylamino)propyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-5,3-diyl}]}dipyridinium-dichlorid-dihydrochlorid | ES č. 401-500-5 |
          1156 | 2-({3-[(2-chlorfenyl)karbamoyl]-2-hydroxy-1-naftyl}azo)-7-({2-hydroxy-3-[(3-methylfenyl)karbamoyl]-1-naftyl}azo)fluoren-9-on | ES č. 420-580-2 |
          1157 | azafenidin | 68049-83-2 |
          1158 | 2,4,5-trimethylanilin [1] | 137-17-7 [1] |
          2,4,5-trimethylanilin-hydrochlorid [2] | 21436-97-5 [2] |
          1159 | 4,4'-sulfandiyldianilin a jeho soli | 139-65-1 |
          1160 | 4,4'-oxydianilin a jeho soli bis(4-aminofenyl)ether) a jeho soli | 101-80-4 |
          1161 | N,N,N′,N′-tetramethyl-4,4′-methylendianilin | 101-61-1 |
          1162 | 2-methoxy-5-methylanilin | 120-71-8 |
          1163 | 3-ethyl-2-isopentyl-2-methyloxazolidin | 143860-04-2 |
          1164 | směs: 1,3,5-tris[3-(aminomethyl)fenyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion a směs oligomerů 1,3,5-tris[3-(aminomethyl)fenyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion | ES č. 421-550-1 |
          1165 | 1-methyl-2-nitrobenzen | 88-72-2 |
          1166 | tributyl-fosfát | 126-73-8 |
          1167 | naftalen | 91-20-3 |
          1168 | nonylfenol [1] | 25154-52-3 [1] |
          4-nonylfenol, rozvětvený [2] | 84852-15-3 [2] |
          1169 | 1,1,2-trichlorethan | 79-00-5 |
          1170 | pentachlorethan | 76-01-7 |
          1171 | 1,1-dichlorethen vinylidenchlorid | 75-35-4 |
          1172 | 3-chlorprop-1-en allylchlorid | 107-05-1 |
          1173 | 1,4-dichlorbenzen p-dichlorbenzen | 106-46-7 |
          1174 | bis(2-chlorethyl)ether | 111-44-4 |
          1175 | fenol | 108-95-2 |
          1176 | 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan bisfenol A | 80-05-7 |
          1177 | 1,3,5-trioxan trioxymethylen | 110-88-3 |
          1178 | propargit (ISO) | 2312-35-8 |
          1179 | 1-chlor-4-nitrobenzen | 100-00-5 |
          1180 | molinat (ISO) | 2212-67-1 |
          1181 | fenpropimorf | 67564-91-4 |
          1182 | epoxikonazol | 133855-98-8 |
          1183 | methyl-isokyanát | 624-83-9 |
          1184 | N,N-dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorfenyl)borát | 118612-00-3 |
          1185 | O,O′-(methylvinylsilandiyl)bis(4-methylpentan-2-on-oxim) | ES č. 421-870-1 |
          1186 | směs (2:1): 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethylchroman-2-yl)benzen-1,3-diol-tris(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát) a 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethylchroman-2-yl)benzen-1,3-diol-bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát) | 140698-96-0 |
          1187 | směs: 4,4'-methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylfenol]-bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát) a 4,4'-methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylfenol]-tris(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát) | ES č. 417-980-4 |
          1188 | malachitová zeleň, hydrochlorid [1] | 569-64-2 [1] |
          malachitová zeleň, oxalát [2] | 18015-76-4 [2] |
          1189 | 1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pentan-3-ol | 107534-96-3 |
          1190 | 5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylfenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyklohex-2-en-1-on | 138164-12-2 |
          1191 | trans-4-fenyl-L-prolin | 96314-26-0 |
          1192 | bromoxynil heptanoát (ISO) | 56634-95-8 |
          1193 | směs: 5-({4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diethoxyfenyl}azo)-2-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoová kyselina a 5-({4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diethoxyfenyl}azo)-3-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoová kyselina | 163879-69-4 |
          1194 | 2-amino-2-({4-[(2-amoniopropyl)amino]-6-({5-hydroxy-6-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfamoylfenyl)azo]-7-sulfonato-2-naftyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl}amino)propyl-formiát | ES č. 424-260-3 |
          1195 | 2-methyl-5-nitroanilin [1] | 99-55-8 [1] |
          2-methyl-5-nitroanilin-hydrochlorid [2] | 51085-52-0 [2] |
          1196 | 1-(1-naftylmethyl)chinolinium-chlorid | 65322-65-8 |
          1197 | (R)-5-brom-3-[(1-methylpyrrolidin-2-yl)methyl]indol | 143322-57-0 |
          1198 | pymetrozin (ISO) | 123312-89-0 |
          1199 | oxadiargyl (ISO) | 39807-15-3 |
          1200 | chlorotoluron 3-(3-chlor-4-methylfenyl)-1,1-dimethylmočovina | 15545-48-9 |
          1201 | N-{2-[(3-acetyl-5-nitro-2-thienyl)azo]-5-(diethylamino)fenyl} acetamid | ES č. 416-860-9 |
          1202 | 2,2'-bis(vinylsulfonyl)-N,N'-(propan-1,3-diyl) diacetamid | 93629-90-4 |
          1203 | 4-ethoxyanilin | 156-43-4 |
          1204 | m-fenylendiamin a jeho soli | 108-45-2 |
          1205 | zbytky z destilace kreozotového oleje, obsahují-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu | 92061-93-3 |
          1206 | acenaftenová frakce kreozotového oleje, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu | 90640-84-9 |
          1207 | kreozotový olej, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu | 61789-28-4 |
          1208 | kreozot, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu | 8001-58-9 |
          1209 | vysokovroucí destilát kreozotového oleje, prací olej, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu | 70321-79-8 |
          1210 | extrakční zbytky (černouhelné), kyselina kreozotového oleje, zbytek po extrakci pracího oleje, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu | 122384-77-4 |
          1211 | nízkovroucí destilát kreozotového oleje, prací olej, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu | 70321-80-1 |
          2. V příloze III se část 1 mění takto:
          a) zrušuje se záznam pod číslem odkazu 19;
          b) pod číslem odkazu 1a) v sloupci b) se text "Kyselina boritá, boritany a tetraboritany" nahrazuje tímto: "Kyselina boritá, boritany a tetraboritany s výjimkou látky č. 1184 v příloze II";
          c) pod číslem odkazu 8 v sloupci b) se text "m- a p-Fenylendiamin, jejich substituované deriváty a soli; N-substituované deriváty o-fenylendiaminu (5), s výjimkou derivátů uvedených na jiném místě této přílohy" nahrazuje tímto: "p-Fenylendiamin, jeho substituované deriváty a jeho soli; N-substituované deriváty o-fenylendiaminu (5), s výjimkou derivátů uvedených na jiném místě této přílohy".
          [1] jednotlivé složky viz číslo odkazu 364 v příloze II.
          [2] jednotlivé složky viz číslo odkazu 413 v příloze II".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.