Směrnice Komise 2005/81/ES ze dne 28. listopadu 2005 , kterou se mění směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/81/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/81/ES
          ze dne 28. listopadu 2005,
          kterou se mění směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména její čl. 86 odst. 3,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Komise 80/723/EHS [1] vyžaduje, aby členské státy zajistily zprůhlednění finančních vztahů mezi orgány veřejné moci a veřejnými podniky jakož i uvnitř určitých podniků. Podniky, u nichž se vyžaduje vedení oddělených účtů, jsou takové podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva podle čl. 86 odst. 1 Smlouvy, nebo ty, které byly pověřeny poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu čl. 86 odst. 2 Smlouvy a dostávají na takové služby státní podporu v jakékoli podobě a vykonávají další činnosti.
          (2) Členské státy mohou poskytovat společnostem pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vyrovnávací platbu na pokrytí zvláštních nákladů spojených s těmito službami. Tato vyrovnávací platba však nesmí překročit míru nutnou pro poskytování předmětných služeb a nesmí se využívat k financování činností nespadajících pod služby obecného hospodářského zájmu.
          (3) Podle směrnice 80/723/EHS je nutno vést oddělené účty pouze tehdy, když podnik pověřený poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu dostává státní podporu. Soudní dvůr Evropských Společenství ve věci Altmark Trans GmbH [2] rozhodl, že vyrovnávací platba za veřejné služby za určitých podmínek nezakládá státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy.
          (4) Bez ohledu na právní kvalifikaci vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby v souladu s čl. 87 odst. 1 Smlouvy, povinnost vést oddělené účty by se měla vztahovat na veškeré podniky, které dostávají tuto vyrovnávací platbu a které vykonávají současně další činnosti, jež nespadají do definice služeb obecného hospodářského zájmu. Pouze díky odděleným účtům lze identifikovat a vypočítat správnou výši nákladů, které lze vztáhnout ke službám obecného hospodářského zájmu.
          (5) Směrnice 80/723/EHS by tedy měla být pozměněna odpovídajícím způsobem,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice 80/723/EHS se nahrazuje tímto:
          "d) podniky, u nichž se vyžaduje vedení oddělených účtů, jsou takové podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva podle čl. 86 odst. 1 Smlouvy, nebo ty, které byly pověřeny poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu čl. 86 odst. 2 Smlouvy a dostávají na takové služby státní podporu v jakékoli podobě a které vykonávají další činnosti;".
          Článek 2
          Členské státy uvedenou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 19. prosince 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Tyto předpisy, přijaté členskými státy, musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 28. listopadu 2005.
          Za Komisi
          Neelie Kroes
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 195, 29.7.1980, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/52/ES (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 75).
          [2] Rozsudek Soudního dvora, Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C-280/00, Sb. rozh. 2003, s. I-7747.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.