Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/82/ES ze dne 14. prosince 2005 , kterou se zrušuje směrnice Rady 90/544/EHS o frekvenčních pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/82/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/82/ES
          ze dne 14. prosince 2005,
          kterou se zrušuje směrnice Rady 90/544/EHS o frekvenčních pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
          s ohledem na stanovisko Výboru regionů [2],
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 90/544/EHS [4] požadovala, aby členské státy do 31. prosince 1992 určily v rádiovém pásmu 169,4 až 169,8 MHz čtyři kanály pro celoevropskou pozemní veřejnou rádiovou pagingovou službu (dále jen "ERMES") a aby co nejrychleji připravily plány umožňující celoevropské veřejné rádiové pagingové službě obsadit v souladu s obchodními požadavky celé pásmo 169,4 až 169,8 MHz.
          (2) Využívání pásma 169,4 až 169,8 MHz pro ERMES ve Společenství se snížilo nebo bylo dokonce ukončeno, takže ERMES toto frekvenční pásmo v současnosti účinně nepoužívá a mohlo by se využívat lepším způsobem pro potřeby jiných politik Společenství.
          (3) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) [5] vytvořilo politický a právní rámec Společenství pro zajištění koordinace politických přístupů a případně harmonizovaných podmínek pro dostupnost a účinné využívání frekvenčního pásma, nezbytných pro vytvoření a fungování vnitřního trhu. Uvedené rozhodnutí umožňuje Komisi přijmout technická prováděcí opatření pro zajištění harmonizovaných podmínek pro dostupnost a účinné využívání frekvenčního pásma.
          (4) Protože pásmo 169,4 až 169,8 MHz je vhodné pro aplikace užitečné pro osoby s omezením nebo postižením a vzhledem k tomu, že podpora takovýchto aplikací je pro Společenství politickým cílem spolu s obecným cílem zajištění fungování vnitřního trhu, poskytla Komise podle čl. 4 odst. 2 rozhodnutí o rádiovém spektru Evropské konferenci poštovních a telekomunikačních správ (dále jen "CEPT") mandát, aby mimo jiné přezkoumala i aplikace spojené s pomocí postiženým osobám.
          (5) CEPT na základě mandátu vypracovala nový plán frekvencí a režim kanálů umožňující, aby frekvenční pásmo mohlo sdílet šest typů preferovaných aplikací, s cílem vyhovět několika potřebám politiky ES.
          (6) Z těchto důvodů a v souladu s cíli rozhodnutí o rádiovém spektru by měla být směrnice 90/544/EHS zrušena,
          PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Směrnice 90/544/EHS se zrušuje s účinkem od 27. prosince 2005.
          Článek 2
          Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 3
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          Ve Štrasburku dne 14. prosince 2005.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Borrell Fontelles
          Za Radu
          předseda
          C. Clarke
          [1] Stanovisko ze dne 27. října 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Stanovisko, vydané na základě nepovinné konzultace, ze dne 17. listopadu 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2005.
          [4] Úř. věst. L 310, 9.11.1990, s. 28.
          [5] Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.