Směrnice Komise 2005/83/ES ze dne 23. listopadu 2005, kterou se mění přílohy I, VI, VII, VIII, IX a X směrnice Rady 72/245/EHS o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/83/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/83/ES
          ze dne 23. listopadu 2005,
          kterou se mění přílohy I, VI, VII, VIII, IX a X směrnice Rady 72/245/EHS o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [1], a zejména na čl. 13 odst. 2 druhou odrážku uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 72/245/EHS ze dne 20. června 1972 o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel [2], a zejména na článek 4 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 72/245/EHS je jednou ze zvláštních směrnic týkajících se postupu schvalování typu zavedeného směrnicí 70/156/EHS.
          (2) Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu a požadavky na zkoušky pro elektrická a elektronická zařízení byly neustále aktualizovány prostřednictvím normalizační práce Zvláštního mezinárodního výboru pro rádiové rušení (CISPR) a Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Směrnice Komise 2004/104/ES [3], kterou se mění směrnice 72/245/EHS, proto zavedla odkazy na zkušební postupy navržené v nejnovějších vydáních příslušných norem.
          (3) Ode dne vstupu směrnice 2004/104/ES v platnost byly některé normy nahrazeny novějšími verzemi, kterými se přizpůsobují technickému pokroku. Je proto nutné ve směrnici 72/245/EHS odkazy na tyto normy aktualizovat.
          (4) Je navíc nezbytné provést některé opravy.
          (5) Směrnice 72/245/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Přílohy I, VI, VII, VIII, IX a X směrnice 72/245/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. září 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění ustanovení těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito ustanoveními a touto směrnicí.
          Budou tyto předpisy používat od 1. října 2006.
          Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 23. listopadu 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/49/ES (Úř. věst. L 194, 26.7.2005, s. 12).
          [2] Úř. věst. L 152, 6.7.1972, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/49/ES.
          [3] Úř. věst. L 337, 13.11.2004, s. 13.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Směrnice 72/245/EHS se mění takto:
          1. Příloha I se mění takto:
          a) V bodě 2.1.12 písm. a) se slova "zhoršení vlastností nebo změnu v motoru, převodovce, brzdném systému, odpružení, aktivním řízení, zařízení pro omezení rychlosti, například" nahrazují slovy "zhoršení vlastností nebo změnu např. v motoru, převodovce, brzdném systému, odpružení, aktivním řízení, zařízení pro omezení rychlosti".
          b) V bodě 6.8.1 se slova "ISO 7637-2: DIS2002" nahrazují slovy "ISO 7637-2: 2. vydání 2004".
          c) V bodě 6.9.1 se slova "ISO 7637-2: DIS2002" nahrazují slovy "ISO 7637-2: 2. vydání 2004".
          d) V dodatku 1 se bod 7 nahrazuje tímto:
          "7. ISO 11451 "Silniční vozidla – elektrická rušení elektromagnetické energie vyzařované v úzkém pásmu – metody zkoušky vozidla"
          Část 1: | Všeobecné a definice | (ISO 11451-1: 3. vydání 2005) |
          Část 2: | Zdroj vyzařování mimo vozidlo | (ISO 11451-2: 3. vydání 2005) |
          Část 4: | Proudový náraz (BCI) | (ISO 11451-4: 1. vydání 1995)". |
          e) V dodatku 1 se bod 8 nahrazuje tímto:
          "8. ISO 11452 "Silniční vozidla – elektrická rušení úzkopásmovými elektromagnetickými sílami – metody zkoušky komponent"
          Část 1: | Všeobecné a definice | (ISO 11452-1: 3. vydání 2005) |
          Část 2: | Tlumící komora | (ISO 11452-2: 2. vydání 2004) |
          Část 3: | Článek s příčnou elektromagnetickou vlnou (TEM) | (ISO 11452-3: 2. vydání 2001) |
          Část 4: | Proudový náraz (BCI) | (ISO 11452-4: 3. vydání 2005) |
          Část 5: | Páskové vedení | (ISO 11452-5: 2. vydání 2002)". |
          2. Příloha VI se mění takto:
          a) V bodě 1.2 se slova "ISO DIS 11451-2: 2003" nahrazují slovy "ISO 11451-2: 3. vydání 2005".
          b) V bodech 3.1, 3.1.1 a 4.1.1 se slova "ISO DIS 11451-1: 2003" nahrazují slovy "ISO 11451-1: 3. vydání 2005".
          3. Bod 3.1 přílohy VII se nahrazuje tímto:
          "3.1. Zkouška musí být provedena podle CISPR 25 (2. vydání 2002) odstavec 6.4, metodou ALSE".
          4. Bod 3.1 přílohy VIII se v nahrazuje tímto:
          "3.1. Zkouška musí být provedena podle CISPR 25 (2. vydání 2002) odstavec 6.4, metodou ALSE".
          5. Příloha IX se mění takto:
          a) Bod 1.2.1 se nahrazuje tímto:
          "1.2.1. Elektrické/elektronické podsestavy mohou vyhovovat požadavkům libovolné kombinace z následujících zkušebních metod podle uvážení výrobce za předpokladu, že tyto výsledky pokrývají plný kmitočtový rozsah předepsaný bodem 3.1 této přílohy:
          -  Zkouška absorpční komorou: podle ISO 11452-2: 2. vydání 2004
          -  Zkouška pomocí článku TEM: podle ISO 11452-3: 2. vydání 2001
          -  Zkouška proudivým nárazem: podle ISO 11452-4: 3. vydání 2005
          -  Zkoušení páskového vedení: podle ISO 11452-5: 2. vydání 2002
          -  Páskové vedení 800 mm: podle bodu 4.5 této přílohy.
          Kmitočtový rozsah a hlavní podmínky zkoušení musí být založeny na ISO 11452-1: 3. vydání 2005."
          b) Bod 2.1 se nahrazuje tímto:
          "2.1. Zkušební podmínky musí být ve shodě s ISO 11452-1: 3. vydání 2005".
          c) Bod 3.1 se nahrazuje tímto:
          "3.1. Kmitočtový rozsah, doby prodlevy
          Měření musí být provedeno v kmitočtovém rozsahu 20 až 2000 MHz s jednotlivými kroky kmitočtu podle ISO 11452-1: 3. vydání 2005.
          Modulace zkušebního signálu musí být:
          -  AM (amplitudová), s modulací 1 kHz a hloubkou modulace 80 % v rozsahu kmitočtu 20–800 MHz,
          -  PM (fázová), čas "t" na 577 μs, perioda 4600 μs v kmitočtovém rozsahu 800–2000 MHz,
          pokud není mezi technickou službou a výrobcem elektrické/elektronické podsestavy odsouhlaseno jinak.
          Velikost kroku kmitočtu a doba prodlevy musí být zvoleny v souladu s ISO 11452-1: 3. vydání 2005."
          d) Bod 3.2 se nahrazuje tímto:
          "3.2. Technická služba musí vykonat zkoušku v termínech předepsaných v ISO 11452-1: 3. vydání 2005 v celém kmitočtovém rozsahu 20 až 2000 MHz.
          Alternativně, jestliže výrobce poskytne údaje z měření pro celé kmitočtové pásmo ze zkušební laboratoře autorizované podle příslušných částí ISO 17025: první vydání 1999 a uznávané schvalovacím orgánem, pak může technická služba zvolit snížený počet pevných kmitočtů v řadě, např. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1300, a 1800 MHz za účelem potvrzení, že elektrická/elektronická podsestava vyhovuje požadavkům této přílohy."
          e) Bod 4.1.2 se nahrazuje tímto:
          "4.1.2. Postup zkoušky
          "Náhradní metoda" musí být použita pro vytvoření podmínek zkušebního pole podle ISO 11452-2: 2. vydání 2004.
          Zkouška musí být provedena s vertikální polarizací."
          f) Bod 4.2.2 se nahrazuje tímto:
          "4.2.2. Postup zkoušky
          Zkouška musí být provedena podle ISO 11452-3: 2. vydání 2001.
          V závislosti na elektrické/elektronické podsestavě určené ke zkoušení musí technická služba zvolit metodu maximálního buzení vazby vůči elektrické/elektronické podsestavě nebo svazku vodičů uvnitř TEM článku s příčnou elektromagnetickou vlnou."
          g) Bod 4.3.2 se nahrazuje tímto:
          "4.3.2. Postup zkoušky
          Zkouška musí být provedena podle ISO 11452-4: 3. vydání 2005 na zkušební stolici.
          Alternativně může být elektrická/elektronická podsestava ověřena po instalaci ve vozidle podle ISO 11451-4: 1. vydání 1995.
          -  Sonda pro přivedení proudu musí být umístěna ve vzdálenosti 150 mm od zkoušené elektrické/elektronické podsestavy.
          -  Pro výpočet injektovaných proudů z napájecí energie musí být použita referenční metoda.
          -  Kmitočtový rozsah metody je omezen technickými parametry sondy na měření proudů."
          6. V bodech 2 a 3 přílohy X se "ISO 7637-2: 2002" nahrazuje "ISO 7637-2: 2004".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.