Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/90/ES ze dne 18. ledna 2006 , kterou se po dvacáté deváté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci – c/m/r) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/90/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/90/ES
          ze dne 18. ledna 2006,
          kterou se po dvacáté deváté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci – c/m/r)
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
          v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Opatření stanovená touto směrnicí spadají do rámce akčního plánu, přijatého v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES ze dne 23. září 2002, kterým se přijímá akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003–2008) [3]. Podle uvedeného rozhodnutí se Společenství zavazuje podporovat a zlepšovat zdraví, předcházet nemocem a bojovat proti potenciálním rizikům ohrožujícím zdraví za účelem snížení nemocnosti, jíž lze předcházet, předčasné úmrtnosti a postižení znemožňujícího běžnou činnost.
          (2) Látky, které jsou uvedeny v příloze I směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek [4] a jsou klasifikovány jako karcinogeny kategorie 1 nebo 2, mohou způsobit rakovinu. Látky, které jsou uvedeny v příloze I směrnice 67/548/EHS a jsou klasifikovány jako karcinogeny kategorie 1 nebo 2, mohou způsobit dědičné genetické poruchy. Látky, které jsou uvedeny v příloze I směrnice 67/548/EHS a jsou klasifikovány jako toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2, mohou způsobit vrozené vady nebo snížení plodnosti.
          (3) Za účelem zlepšení ochrany lidského zdraví a bezpečnosti spotřebitelů by mělo být použití látek nově klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 regulováno a uvádění na trh látek a přípravků z nich by mělo být předmětem omezení prodeje široké veřejnosti.
          (4) Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků [5] stanoví omezení pro uvádění na trh a použití některých nebezpečných látek a přípravků, s cílem, mimo jiné, zlepšit ochranu zdraví a bezpečnost spotřebitele.
          (5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/60/ES [6], kterou se po čtrnácté mění směrnice 76/769/EHS, zavádí seznam ve formě dodatku přílohy I směrnice 76/769/EHS, obsahující látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2. Takové látky a přípravky z nich by měly být předmětem omezení prodeje široké veřejnosti.
          (6) Směrnice 94/60/ES stanoví, že Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do šesti měsíců po zveřejnění přizpůsobení přílohy I směrnice 67/548/EHS, v níž jsou uvedeny látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2, technickému pokroku v Úředním věstníku Evropské unie návrh směrnice regulující tyto nově klasifikované látky, aby byl aktualizován dodatek k příloze I směrnice 76/769/EHS. Tento návrh Komise má vzít v úvahu rizika a výhody nově klasifikovaných látek a právní předpisy Společenství o analýze rizik.
          (7) Směrnice Komise 2004/73/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se po dvacáté deváté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS, a zejména příloha I této směrnice, zahrnuje 146 položek obsahujících látky nově klasifikované jako karcinogenní kategorie 1, 21 položek obsahujících látky nově klasifikované jako karcinogenní kategorie 2, 152 položek obsahujících látky nově klasifikované jako mutagenní kategorie 2 a 24 položek obsahujících látky nově klasifikované jako toxické pro reprodukci kategorie 2.
          (8) Směrnice 2004/73/ES také mění poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování přiřazené čtyřem látkám klasifikovaným jako karcinogenní kategorie 1, 36 položkám obsahujícím látky klasifikované jako karcinogenní kategorie 2, šesti položkám obsahujícím látky klasifikované jako mutagenní kategorie 2, dvěma položkám obsahujícím látky klasifikované jako toxické pro reprodukci kategorie 1 a třem položkám obsahujícím látky klasifikované jako toxické pro reprodukci kategorie 2. Seznamy v dodatku přílohy I směrnice 76/769/EHS by měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (9) Byla vzata v úvahu rizika a výhody látek nově klasifikovaných podle směrnice 2004/73/ES jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2, zejména ta, která se týkají látek, jež dosud ještě nebyly předmětem omezení pro použití v látkách a v přípravcích z nich uváděných na trh pro prodej široké veřejnosti (v důsledku dřívější klasifikace). Tato analýza vedla k závěru, že tyto nově klasifikované látky by měly být vloženy do dodatku přílohy I směrnice 76/769/EHS.
          (10) Tato směrnice by se měla uplatňovat, aniž by byly dotčeny právní předpisy Společenství stanovící minimální požadavky pro ochranu pracovníků obsažené ve směrnici Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [7] a na ní založených samostatných směrnicích, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci [8],
          PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Dodatek k příloze I směrnice 76/769/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 24. února 2007. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí.
          Použijí tato opatření nejpozději ode dne 24. srpna 2007.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          Ve Štrasburku dne 18. ledna 2006.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Borrell Fontelles
          Za Radu
          předseda
          H. Winkler
          [1] Úř. věst. C 255, 14.10.2005, s. 33.
          [2] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 23. června 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2005.
          [3] Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 786/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 7).
          [4] Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/73/ES (Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1).
          [5] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/98/ES (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 63).
          [6] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          1. V předmluvě se oddíl "poznámky" mění takto:
          a) Vkládají se tyto poznámky:
          "Poznámka A:
          Název látky musí být na štítku uveden v jedné z forem označení uvedených v příloze I směrnice 67/548/EHS (viz čl. 23 odst. 2 písm. a)).
          V příloze I směrnice 67/548/EHS se někdy používá obecný popis typu "sloučeniny …" nebo "soli …". V tomto případě se požaduje, aby výrobce nebo kterákoli jiná osoba, která uvádí tuto látku na trh, uvedla na štítku správný název podle kapitoly předmluvy nazvané "nomenklatura".
          Směrnice 67/548/EHS rovněž vyžaduje, aby výstražné symboly, R-věty a S-věty použité pro jednotlivé látky byly tytéž, jaké jsou uvedené v příloze I (čl. 23 odst. 2 písm. c), d) a e)).
          Pro látky zahrnuté do určité skupiny látek zařazených do přílohy I směrnice 67/548/EHS se pro jednotlivé látky použijí tytéž symboly, R-věty a S-věty, které jsou uvedeny pro odpovídající skupinovou položku v příloze I.
          Pro látky zahrnuté do více než jedné skupiny látek zařazených do přílohy I směrnice 67/548/EHS se vyžaduje, aby byly výstražné symboly, R-věty a S-věty použité pro jednotlivé látky tytéž, jaké jsou uvedeny současně ve skupinových položkách v příloze I. V případech, kdy je u dvou položek uvedena rozdílná klasifikace pro stejný druh nebezpečnosti, použije se přísnější klasifikace."
          "Poznámka D:
          Některé látky, které jsou náchylné ke spontánní polymeraci nebo rozkladu, jsou obvykle uváděny na trh ve stabilizované formě. V této formě jsou uvedeny v seznamu v příloze I směrnice 67/548/EHS.
          Někdy jsou však takové látky uváděny na trh v nestabilizované formě. V tomto případě musí výrobce nebo jiná osoba, která uvádí takovou látku na trh, uvést na štítku za název látky slovo "nestabilizovaná"."
          "Poznámka E:
          Látkám se specifickým účinkem na lidské zdraví (viz kapitola 4 přílohy VI směrnice 67/548/EHS), které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2, je přiřazena poznámka E, jestliže jsou současně klasifikovány jako vysoce toxické (T+), toxické (T) nebo zdraví škodlivé (Xn). U těchto látek musí být před větami R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 68 (zdraví škodlivý), R 48 a R 65 a všemi kombinacemi těchto vět uvedeno slovo "rovněž"."
          "Poznámka H:
          Klasifikace a označení na obalu uvedené pro tuto látku se vztahuje na jednu nebo více nebezpečných vlastností označených jednou nebo více R-větami ve spojení s uvedenou skupinou nebo skupinami nebezpečnosti. Požadavky článku 6 směrnice 67/548/EHS kladené na výrobce, distributory a dovozce této látky se vztahují na všechny ostatní aspekty klasifikace a označování látky. Konečné označení na obalu musí splňovat požadavky oddílu 7 přílohy VI směrnice 67/548/EHS.
          Tato poznámka se vztahuje na některé látky vznikající při zpracování uhlí a ropy a na některé skupinové položky uvedené v příloze I směrnice 67/548/EHS."
          "Poznámka S:
          Tato látka nemusí být opatřena štítkem podle článku 23 směrnice 67/548/EHS (viz oddíl 8 přílohy VI)."
          b) Poznámka K se nahrazuje tímto:
          "Poznámka K:
          Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních buta-1,3-dienu (EINECS 203-450-8). Pokud není látka klasifikována jako karcinogenní nebo mutagenní, musí se uvést alespoň S-věty S (2-)9-16. Tato poznámka se vztahuje na některé směsi látek vznikajících při zpracování ropy uvedené v příloze I směrnice 67/548/EHS."
          2. Seznam pod záhlavím "Bod 29 – Karcinogeny: kategorie 1" se mění takto:
          a) Vkládají se nové položky, které znějí:
          Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Poznámky |
          "Triethyl arsenát | 601-067-00-4 | 427-700-2 | 15606-95-8 | |
          Plyny (ropné), hlavový destilát depropanizeru katalytického krakované nafty; bohatý na C3, bez kyselin; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaných uhlovodíků, zbavených kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C2 až C4, převážně C3.) | 649-062-00-6 | 270-755-0 | 68477-73-6 | H, K |
          Plyny (ropné), katalytický krak; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilaci produktů z katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.) | 649-063-00-1 | 270-756-6 | 68477-74-7 | H, K |
          Plyny (ropné), katalytický krak, bohaté na C1-5; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakovacího procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6, převážně C1 až C5.) | 649-064-00-7 | 270-757-1 | 68477-75-8 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizeru katalyticky polymerované nafty, bohatý na C2-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční stabilizace katalyticky polymerovaných frakcí nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C2 až C6 převážně C2 až C4.) | 649-065-00-2 | 270-758-7 | 68477-76-9 | H, K |
          Plyny (ropné), katalytický reforming, bohaté na C1-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6, převážně C1 až C4.) | 649-066-00-8 | 270-760-8 | 68477-79-2 | H, K |
          Plyny (ropné), alkylační nástřik olefinů a parafinů C3-5; ropný plyn (Složitá směs olefinických a parafinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, které jsou používány jako alkylační nástřik. Okolní teplota obvykle přesahuje kritickou teplotu těchto směsí.) | 649-067-00-3 | 270-765-5 | 68477-83-8 | H, K |
          Plyny (ropné), bohaté na C4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického frakcionačního procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, převážně C4.) | 649-068-00-9 | 270-767-6 | 68477-85-0 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové destiláty z deethanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzinové frakce z katalytického krakovacího procesu. Obsahuje převážně ethan a ethylen.) | 649-069-00-4 | 270-768-1 | 68477-86-1 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové destiláty z deisobutanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná atmosférickou destilací butan-butylenového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C3 až C4.) | 649-070-00-X | 270-769-7 | 68477-87-2 | H, K |
          Plyny (ropné), z depropanizeru, suché, bohaté na propen; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzinové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z propenu s malým podílem ethanu a propanu.) | 649-071-00-5 | 270-772-3 | 68477-90-7 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z plynové a benzinové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C2 až C4.) | 649-072-00-0 | 270-773-9 | 68477-91-8 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizeru z provozu rekuperace plynů; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4, převážně propanu.) | 649-073-00-6 | 270-777-0 | 68477-94-1 | H, K |
          Plyny (ropné), nástřik jednotky Girbatol; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků, která se používá jako nástřik do jednotky Girbatol pro odstraňování sirovodíku. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážné v rozsahu C2 až C4.) | 649-074-00-1 | 270-778-6 | 68477-95-2 | H, K |
          Plyny (ropné), frakcionace isomerizované nafty, bohaté na C4, bez sirovodíku; ropný plyn | 649-075-00-7 | 270-782-8 | 68477-99-6 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), refluxní kolona frakcionace katalyticky krakovaného přečištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaného čištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-076-00-2 | 270-802-5 | 68478-21-7 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), stabilizační absorber katalyticky krakované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-077-00-8 | 270-803-0 | 68478-22-8 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), kombinovaná frakcionační jednotka – katalytické krakování, katalytický reforming a hydrogenační odsíření; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace produktů z katalytického krakování, katalytického reformingu a hydrogenačního odsíření, podrobená procesu k odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-078-00-3 | 270-804-6 | 68478-24-0 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizátor katalyticky reformované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-079-00-9 | 270-806-7 | 68478-26-2 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), směsný proud nasyceného plynu z jednotky zpracování plynů, bohatý na C4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace primární nafty, destilace zbytkového plynu a zbytkového plynu ze stabilizeru katalyticky reformované nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu.) | 649-080-00-4 | 270-813-5 | 68478-32-0 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace nasyceného plynu, bohatý na C1-2; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilátu zbytkového plynu, primární nafty a zbytkového plynu ze stabilizeru katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5, převážně methanu a ethanu.) | 649-081-00-X | 270-814-0 | 68478-33-1 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), tepelné krakování vakuových zbytků; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná tepelným krakováním vakuových zbytků. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-082-00-5 | 270-815-6 | 68478-34-2 | H, K |
          Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací a kondenzací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5, převážně C3 a C4.) | 649-083-00-0 | 270-990-9 | 68512-91-4 | H, K |
          Plyny (ropné), široké frakce primární nafty z dehexanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací široké frakce primární nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.) | 649-084-00-6 | 271-000-8 | 68513-15-5 | H, K |
          Plyny (ropné), výstupy z depropanizeru hydrokraku, bohaté na uhlovodíky; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů hydrokrakovacího procesu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4. Může také obsahovat malé množství vodíku a sirovodíku.) | 649-085-00-1 | 271-001-3 | 68513-16-6 | H, K |
          Plyny (ropné), lehké podíly ze stabilizeru primární nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací lehké primární nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.) | 649-086-00-7 | 271-002-9 | 68513-17-7 | H, K |
          Zbytky (ropné), alkylační separátor, bohaté na C4; ropný plyn (Složitý zbytek z destilace proudů z různých rafinérských operací. Je složen z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C5, převážně butanu, s teplotou varu v rozmezí přibližně –11,7 °C až 27,8 °C.) | 649-087-00-2 | 271-010-2 | 68513-66-6 | H, K |
          Uhlovodíky, C1-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků, vznikající z tepelného krakování a z operací s absorbéry a z destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –164 °C až –0,5 °C.) | 649-088-00-8 | 271-032-2 | 68514-31-8 | H, K |
          Uhlovodíky, C1-4, odsířené; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením uhlovodíkových plynů čisticímu procesu s cílem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –164 °C až –0,5 °C.) | 649-089-00-3 | 271-038-5 | 68514-36-3 | H, K |
          Uhlovodíky, C1-3; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –164 °C až –42 °C.) | 649-090-00-9 | 271-259-7 | 68527-16-2 | H, K |
          Uhlovodíky, C1-4, debutanizerová frakce; ropný plyn | 649-091-00-4 | 271-261-8 | 68527-19-5 | H, K |
          Plyny (ropné), C1-5, mokré; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy a/nebo krakováním věžového plynového oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-092-00-X | 271-624-0 | 68602-83-5 | H, K |
          Uhlovodíky, C2-4; ropný plyn | 649-093-00-5 | 271-734-9 | 68606-25-7 | H, K |
          Uhlovodíky, C3; ropný plyn | 649-094-00-0 | 271-735-4 | 68606-26-8 | H, K |
          Plyny (ropné), nástřik na alkylaci; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým krakováním plynového oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.) | 649-095-00-6 | 271-737-5 | 68606-27-9 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup z frakcionace destilačních zbytků z depropanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilačních zbytků z depropanizeru. Je složena převážně z butanu, isobutanu a butadienu.) | 649-096-00-1 | 271-742-2 | 68606-34-8 | H, K |
          Plyny (ropné), rafinerní směs; ropný plyn (Složitá směs získaná z různých procesů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-097-00-7 | 272-183-7 | 68783-07-3 | H, K |
          Plyny (ropné), katalytické krakování; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.) | 649-098-00-2 | 272-203-4 | 68783-64-2 | H, K |
          Plyny (ropné), C2-C4, odsířené; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného destilátu čisticímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4 a s rozmezím bodu varu přibližně –51 °C až –34 °C.) | 649-099-00-8 | 272-205-5 | 68783-65-3 | H, K |
          Plyny (ropné); výstup z frakční destilace ropy; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací ropy. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-100-00-1 | 272-871-7 | 68918-99-0 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup z dehexanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací směsi frakcí nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-101-00-7 | 272-872-2 | 68919-00-6 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup ze stabilizátoru frakcionace primárního lehkého benzinu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací primárního lehkého benzinu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-102-00-2 | 272-878-5 | 68919-05-1 | H, K |
          Plyny (ropné), odplyny ze striperu odsiřovacího předčištění nafty procesem Unifiner; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná odsiřováním nafty Unifiner a stripována z podílů nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-103-00-8 | 272-879-0 | 68919-06-2 | H, K |
          Plyny (ropné), vystup z katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací celkového výstupu. Je složena z methanu, ethanu a propanu.) | 649-104-00-3 | 272-882-7 | 68919-09-5 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové destiláty z fluidního katalytického krakovacího spliteru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací náplně spliteru C3-C4. Je složena převážně z uhlovodíků C3.) | 649-105-00-9 | 272-893-7 | 68919-20-0 | H, K |
          Plyny (ropné), primární výstup stabilizační kolony; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací kapaliny z první věže při destilaci ropy. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-106-00-4 | 272-883-2 | 68919-10-8 | H, K |
          Plyny (ropné), debutanizer katalyticky krakované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-107-00-X | 273-169-3 | 68952-76-1 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizace katalyticky krakovaného destilátu a nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty a destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-108-00-5 | 273-170-9 | 68952-77-2 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), absorber tepelně krakovaného destilátu, plynového oleje a nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z dělení tepelně krakovaných destilátů, nafty a plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-109-00-0 | 273-175-6 | 68952-81-8 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků, koksování ropy; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků z koksování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-110-00-6 | 273-176-1 | 68952-82-9 | H, K |
          Plyny (ropné), lehké podíly krakované parou, butadienový koncentrát; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C4.) | 649-111-00-1 | 273-265-5 | 68955-28-2 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizační kolony katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací veškeré vytékající kapaliny. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.) | 649-112-00-7 | 273-270-2 | 68955-34-0 | H, K |
          Uhlovodíky, C4; ropný plyn | 649-113-00-2 | 289-339-5 | 87741-01-3 | H, K |
          Alkany, C1-4, bohaté na C3; ropný plyn | 649-114-00-8 | 292-456-4 | 90622-55-2 | H, K |
          Plyny (ropné), krakování parou, bohaté na C3; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z procesu krakování parou. Je složena převážně z propylenu s částečným obsahem propanu a s rozmezím teploty varu přibližně od –70 °C do 0 °C.) | 649-115-00-3 | 295-404-9 | 92045-22-2 | H, K |
          Uhlovodíky C4, destilát produktů krakování parou; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků C4, převážně 1-butenu a 2-butenu, obsahující rovněž butan a isobuten, s rozmezím teploty varu –12 °C až 5 °C.) | 649-116-00-9 | 295-405-4 | 92045-23-3 | H, K |
          Ropné plyny, zkapalněné, odsířené, frakce C4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čisticímu procesu za účelem oxidace merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků C4.) | 649-117-00-4 | 295-463-0 | 92045-80-2 | H, K, S |
          Rafináty (ropné), parou krakovaná C4 frakce extrahovaná octanem amonoměďným, nenasycené C3-5 a C3-5, bez butadienu; ropný plyn | 649-119 -00-5 | 307-769-4 | 97722-19-5 | H, K |
          Plyny (ropné), nástřik do aminového systému; rafinerní plyn (Nástřik plynu do aminového systému za účelem odstranění sirovodíku. Obsahuje převážně vodík. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sirovodík a alifatické uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.) | 649-120-00-0 | 270-746-1 | 68477-65-6 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup hydrodesulfurizeru benzenové jednotky; rafinerní plyn (Výstupní plyny z benzenové jednotky. Jsou složeny převážně z vodíku. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6, včetně benzenu.) | 649-121-00-6 | 270-747-7 | 68477-66-7 | H, K |
          Plyny (ropné), recykl benzenové jednotky, bohatý na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná recyklací plynů z benzenové jednotky. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6.) | 649-122-00-1 | 270-748-2 | 68477-67-8 | H, K |
          Plyny (ropné), směsný olej, bohatý na vodík a dusík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.) | 649-123-00-7 | 270-749-8 | 68477-68-9 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové destiláty ze striperu katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C4.) | 649-124-00-2 | 270-759-2 | 68477-77-0 | H, K |
          Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického reformingu nástřiku C6-8 a recyklovaná pro zachování vodíku. Je složena převážně z vodíku. Může rovněž obsahovat různá malá množství oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.) | 649-125-00-8 | 270-761-3 | 68477-80-5 | H, K |
          Plyny (ropné), katalytický reforming C6-8; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu nástřiku C6-C8. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C5.) | 649-126-00-3 | 270-762-9 | 68477-81-6 | H, K |
          Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu, bohatý na vodík; rafinerní plyn | 649-127-00-9 | 270-763-4 | 68477-82-7 | H, K |
          Plyny (ropné), C2-vratný podíl; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí vodíku z proudu plynu, který je složen převážně z vodníku s malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, methanu, ethanu a ethylenu. Je složena převážně z uhlovodíků, jako je methan, ethan a ethylen s malými množstvími vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.) | 649-128-00-4 | 270-766-0 | 68477-84-9 | H, K |
          Plyny (ropné), suchý kyselý plyn, výstup plynové koncentrační jednotky; rafinerní plyn (Složitá směs suchých plynů z koncentrační jednotky plynů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-129-00-X | 270-774-4 | 68477-92-9 | H, K |
          Plyny (ropné), destilace z koncentračního reabsorberu plynu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů ze směsi plynových proudů v plynovém koncentračním reabsorberu. Je složena převážně z vodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C3.) | 649-130-00-5 | 270-776-5 | 68477-93-0 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup absorberu vodíku; rafinerní plyn (Složitá směs, získaná absorpcí vodíku z vodíkem bohatého proudu. Je složena z vodíku, oxidu uhelnatého, dusíku a methanu, s malým množstvím C2 uhlovodíků.) | 649-131-00-0 | 270-779-1 | 68477-96-3 | H, K |
          Plyny (ropné), bohaté na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs, separovaná jako plyn chlazením z uhlovodíkových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, dusíku a methanu a C2 uhlovodíků.) | 649-132-00-6 | 270-780-7 | 68477-97-4 | H, K |
          Plyny (ropné), recykl hydrogenovaného směsného oleje, bohaté na vodík-dusík; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z recyklovaného hydrogenovaného směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-133-00-1 | 270-781-2 | 68477-98-5 | H, K |
          Plyny (ropné), recykl, bohatý na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z recyklovaných reaktorových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.) | 649-134-00-7 | 270-783-3 | 68478-00-2 | H, K |
          Plyny (ropné), z reformingu, bohaté na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingů. Je složena převážně z vodíku s různým malým množstvím oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-135-00-2 | 270-784-9 | 68478-01-3 | H, K |
          Plyny (ropné), reformingová hydrogenace; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku, methanu a ethanu, s různými malými množstvími sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.) | 649-136-00-8 | 270-785-4 | 68478-02-4 | H, K |
          Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík a methan; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.) | 649-137-00-3 | 270-787-5 | 68478-03-5 | H, K |
          Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-138-00-9 | 270-788-0 | 68478-04-6 | H, K |
          Plyny (ropné), destilát z tepelného krakování; rafinerní plyn (Složitá směs získaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z vodíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-139-00-4 | 270-789-6 | 68478-05-7 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), absorber refrakcionace katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná refrakcionací produktů z katalytického krakování. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-140-00-X | 270-805-1 | 68478-25-1 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického reformingu primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-141-00-5 | 270-807-2 | 68478-27-3 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-142-00-0 | 270-808-8 | 68478-28-4 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenační jednotky krakovaného destilátu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-143-00-6 | 270-809-3 | 68478-29-5 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenačně odsířené primární nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsiřování primární nafty. Je složena z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-144-00-1 | 270-810-9 | 68478-30-8 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové destiláty ze stabilizeru katalyticky reformované primární nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty následovaným frakcionací celkového výtoku. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-145-00-7 | 270-999-8 | 68513-14-4 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z vysokotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků vznikající při vysokotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.) | 649-146-00-2 | 271-003-4 | 68513-18-8 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z nízkotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků vznikající při nízkotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.) | 649-147-00-8 | 271-005-5 | 68513-19-9 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup z destilace ropného rafinerního plynu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků oddělená destilací plynného proudu obsahujícího vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C6, nebo získaná krakováním ethanu a propanu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C2, vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.) | 649-148-00-3 | 271-258-1 | 68527-15-1 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové z hydrogenačního depentanizeru benzenové jednotky; rafinerní plyn (Složitá směs získaná hydrogenací meziproduktů z benzenové jednotky v přítomnosti katalyzátoru s následnou depentanizací. Je složena převážně z vodíku, ethanu, propanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6. Může obsahovat stopové množství benzenu.) | 649-149-00-9 | 271-623-5 | 68602-82-4 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup ze sekundárního absorberu, frakcionátor hlavových destilátů z fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hlavových destilátů z katalytického krakovacího procesu ve fluidním katalytickém kraku. Je složena z vodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-150-00-4 | 271-625-6 | 68602-84-6 | H, K |
          Ropné produkty, rafinerní plyny; rafinerní plyn (Složitá směs složená převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.) | 649-151-00 -X | 271-750-6 | 68607-11-4 | H, K |
          Plyny (ropné), hydrokrakovací nízkotlakový separátor; rafinerní plyn (Složitá směs získaná ze separace kapalina-pára výstupu hydrokrakovacího reaktoru. Je složena převážně z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-152-00-5 | 272-182-1 | 68783-06-2 | H, K |
          Plyny (ropné), rafinerní, nízkotlakový separátor; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z různých operací rafinace ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-153-00-0 | 272-338-9 | 68814-67-5 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup ze separátoru produktů platformeru; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z chemické přeměny naftenů na aromáty. Je složena převážně z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.) | 649-154-00-6 | 272-343-6 | 68814-90-4 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup ze separátoru depentanizeru hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná při stabilizaci hydrogenovaného petroleje v depentanizeru. Je složena převážně z vodíku, methanu, ethanu a propanu s různými malými množstvími dusíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C5.) | 649-155-00-1 | 272-775-5 | 68911-58-0 | H, K |
          Plyny (ropné), odpařovací kolona hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z odpařovací kolony mžikové destilace jednotky hydrogenace kyselého petroleje v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.) | 649-156-00-7 | 272-776-0 | 68911-59-1 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup z unifinerového odsiřovacího striperu; rafinerní plyn (Složitá směs stripovaná z kapalného produktu odsiřovacího procesu Unifining. Je složena ze sirovodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-157-00-2 | 272-873-8 | 68919-01-7 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup z frakcionace fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs získaná frakcionací hlavových produktů fluidního katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-158-00-8 | 272-874-3 | 68919-02-8 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup pracího sekundárního absorberu fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs získaná praním hlavového plynu z fluidního katalytického krakování. Je složena z vodíku, dusíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-159-00-3 | 272-875-9 | 68919-03-9 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup ze striperu jednotky hydrogenačního odsíření těžkého destilátu; rafinerní plyn (Složitá směs stripovaná z kapalných produktů hydrogenačního odsíření těžkého destilátu. Je složena z vodíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-160-00-9 | 272-876-4 | 68919-04-0 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup ze stabilizační kolony platformeru, frakční dělení lehké frakce; rafinerní plyn (Složitá směs z frakčního dělení lehké frakce z platinových reaktorů platformerové jednotky. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-161-00-4 | 272-880-6 | 68919-07-3 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup z odpařovací kolony destilace ropy; rafinerní plyn (Složitá směs z první věže při destilaci ropy. Je složena z dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-162-00-X | 272-881-1 | 68919-08-4 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup ze stripovací kolony mazutu; rafinerní plyn (Složitá směs získaná frakční destilací redukované ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-163-00-5 | 272-884-8 | 68919-11-9 | H, K |
          Plyny (ropný), výstup z unifinerového striperu; rafinerní plyn (Směs vodíku a methanu získaná frakcionací produktů z jednotky Unifining.) | 649-164-00-0 | 272-885-3 | 68919-12-0 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), separátor katalytického hydrogenačního odsíření nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsíření nafty. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-165-00-6 | 273-173-5 | 68952-79-4 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primární nafty; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z hydrogenačního odsíření primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-166-00-1 | 273-174-0 | 68952-80-7 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup z houbového absorberu, frakcionace hlavového destilátu z fluidního katalytického kraku a odsíření plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z frakcionace produktů z fluidního katalytického krakování a odsíření plynového oleje. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-167-00-7 | 273-269-7 | 68955-33-9 | H, K |
          Plyny (ropné), destilace surové ropy a katalytické krakování; rafinerní plyn (Složitá směs získaná destilací surové ropy a katalytickým krakováním. Je složena z vodíku, sirovodíku, dusíku, oxidu uhelnatého a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-168-00-2 | 273-563-5 | 68989-88-8 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup z diethylaminové pračky plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná odsířením plynových olejů diethanolaminem. Je složena převážně ze sirovodíku, vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5.) | 649-169-00-8 | 295-397-2 | 92045-15-3 | H, K |
          Plyny (ropné), odpady z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná separací kapalné fáze z odpadů z hydrogenační reakce. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C3.) | 649-170-00-3 | 295-398-8 | 92045-16-4 | H, K |
          Plyny (ropné), profukovací plyn z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs plynů získaná z reformeru a z profukovacích plynů z hydrogenačního reaktoru. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4.) | 649-171-00-9 | 295-399-3 | 92045-17-5 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup odpadů z mžikové destilace hydrogenačního reaktoru; rafinerní plyn (Složitá směs plynů získaná z mžikové destilace odpadů po hydrogenační reakci. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-172-00-4 | 295-400-7 | 92045-18-6 | H, K |
          Plyny (ropné), vysokotlaký zbytkový plyn z krakování parou nafty; rafinerní plyn (Složitá směs získaná jako směs nekondenzovatelných podílů z produktů krakování parou nafty a rovněž jako zbytkové plyny při přípravě následných produktů. Je složena převážně z vodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5, k nimž může být přimíchán rovněž zemní plyn.) | 649-173-00-X | 295-401-2 | 92045-19-7 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup ze snižování viskozity zbytků; rafinerní plyn (Složitá směs získaná při snižování viskozity zbytků v peci. Je složena převážně ze sirovodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-174-00-5 | 295-402-8 | 92045-20-0 | H, K |
          Plyny (ropné), C3-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně propanu a propylenu, a s rozmezím teploty varu přibližně –51 °C až –1 °C.) | 649-177-00-1 | 268-629-5 | 68131-75-9 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), z frakcionačního absorberu katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalyticky krakovaných destilátů a katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4.) | 649-178-00-7 | 269-617-2 | 68307-98-2 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky polymerované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z produktů frakcionační stabilizace polymerované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-179-00-2 | 269-618-8 | 68307-99-3 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky reformované nafty, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs získaná z frakcionační stabilizační kolony katalyticky reformované nafty, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-180-00-8 | 269-619-3 | 68308-00-9 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační striper krakovaného destilátu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací tepelně krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-181-00-3 | 269-620-9 | 68308-01-0 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primárního destilátu, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z katalyticky hydrogenačně odsířených primárních destilátů, z nichž byl sirovodík odstraněn aminem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-182-00-9 | 269-630-3 | 68308-10-1 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), absorber katalytického krakování plynového oleje; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-183-00-4 | 269-623-5 | 68308-03-2 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace plynu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-184-00-X | 269-624-0 | 68308-04-3 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), deethanizer rekuperace plynu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-185-00-5 | 269-625-6 | 68308-05-4 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), frakcionační kolona hydrogenačně odsířeného destilátu a hydrogenačně odsířené nafty, bez kyselin; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hydrogenačně odsířené nafty a destilačních uhlovodíkových proudů rafinovaných za účelem odstranění kyselých nečistot. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně rozmezí C1 až C5.) | 649-186-00-0 | 269-626-1 | 68308-06-5 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), striper hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná stripovací stabilizací katalyticky hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, z něhož byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-187-00-6 | 269-627-7 | 68308-07-6 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), stabilizační kolona lehké primární nafty, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace lehké primární nafty, z něhož byl sirovodík odstraněn aminovým procesem. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-188-00-1 | 269-629-8 | 68308-09-8 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), deethanizer propan-propylenového alkylačního nástřiku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů propanu s propylenem. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-189-00-7 | 269-631-9 | 68308-11-2 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického hydrogenačního odsíření vakuového plynového oleje, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-190-00-2 | 269-632-4 | 68308-12-3 | H, K |
          Plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové destiláty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5 s rozmezím teploty varu přibližně –48 °C až 32 °C.) | 649-191-00-8 | 270-071-2 | 68409-99-4 | H, K |
          Alkany C1-2; ropný plyn | 649-193-00-9 | 270-651-5 | 68475-57-0 | H, K |
          Alkany C2-3; ropný plyn | 649-194-00-4 | 270-652-0 | 68475-58-1 | H, K |
          Alkany C3-4; ropný plyn | 649-195-00-X | 270-653-6 | 68475-59-2 | H, K |
          Alkany C4-5; ropný plyn | 649-196-00-5 | 270-654-1 | 68475-60-5 | H, K |
          Topné plyny; ropný plyn (Směs lehkých plynů. Je složena převážně z vodíku a/nebo nízkomolekulárních uhlovodíků.) | 649-197-00-0 | 270-667-2 | 68476-26-6 | H, K |
          Topné plyny, destiláty ropy; ropný plyn (Složitá směs lehkých plynů získaná destilací ropy a katalytickým reformingem nafty. Je složena z vodníku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 s rozmezím teploty varu přibližně –217 °C až –12 °C.) | 649-198-00-6 | 270-670-9 | 68476-29-9 | H, K |
          Uhlovodíky C3-4; ropný plyn | 649-199-00-1 | 270-681-9 | 68476-40-4 | H, K |
          Uhlovodíky C4-5; ropný plyn | 649-200-00-5 | 270-682-4 | 68476-42-6 | H, K |
          Uhlovodíky, C2-4, bohaté na C3; ropný plyn | 649-201-00-0 | 270-689-2 | 68476-49-3 | H, K |
          Ropné plyny, zkapalněné; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a s rozmezím teploty varu přibližně –40 °C až 80 °C.) | 649-202-00-6 | 270-704-2 | 68476-85-7 | H, K, S |
          Ropné plyny, zkapalněné, odsířené; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čisticímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a s rozmezím teploty varu přibližně –40 °C až 80 °C.) | 649-203-00-1 | 270-705-8 | 68476-86-8 | H, K, S |
          Plyny (ropné), C3-4, bohaté na isobutan; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu. Je složena s nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně isobutanu.) | 649-204-00-7 | 270-724-1 | 68477-33-8 | H, K |
          Destiláty (ropné), C3-6, bohaté na piperylen; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6. Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně piperylenů.) | 649-205-00-2 | 270-726-2 | 68477-35-0 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové destiláty butanového splitru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace butanového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.) | 649-206-00-8 | 270-750-3 | 68477-69-0 | H, K |
          Plyny (ropné), C2-3; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytické frakcionace. Obsahuje převážně ethan, ethylen, propan a propylen.) | 649-207-00-3 | 270-751-9 | 68477-70-3 | H, K |
          Plyny (ropné), zbytková frakce z depropanizeru katalyticky krakovaného plynového oleje, bohatá na C4, bez kyselin; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace uhlovodíkového proudu katalyticky krakovaného plynového oleje a rafinovaná za účelem odstranění sirovodíku a dalších kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně C4.) | 649-208-00-9 | 270-752-4 | 68477-71-4 | H, K |
          Plyny (ropné), zbytková frakce z debutanizeru katalyticky krakované nafty, bohatá na C3-5; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.) | 649-209-00-4 | 270-754-5 | 68477-72-5 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), stabilizátor frakcionace izomerizované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace produktů z izomerizované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-210-00-X | 269-628-2 | 68308-08-7 | H, K" |
          b) Položky s indexovými čísly 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3 a 612-042-00-2 se nahrazují tímto:
          Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Poznámky |
          "Oxid chromový | 024-001-00-0 | 215-607-8 | 1333-82-0 | E |
          Benzen | 601-020-00-8 | 200-753-7 | 71-43-2 | E |
          2-naftylamin; beta-naftylamin | 612-022-00-3 | 202-080-4 | 91-59-8 | E |
          Benzidin; 4,4′-diaminobifenyl; bifenyl-4,4′-ylenediamin 1,1′-bifenyl-4,4′-diamin | 612-042-00-2 | 202-199-1 | 92-87-5 | E" |
          3. Seznam pod záhlavím "Bod 29 – Karcinogeny: kategorie 2" se mění takto:
          a) Vkládají se nové položky, které znějí:
          Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Poznámky |
          "Izobutyl nitrit | 007-017-00-2 | 208-819-7 | 542-56-3 | E |
          Sirník kademnatý | 048-010-00-4 | 215-147-8 | 1306-23-6 | E |
          Kadmium (pyroforické) | 048-011-00-X | 231-152-8 | 7440-43-9 | E |
          Izoprén (stabilizovaný) 2-methyl-1,3-butadien | 601-014-00-5 | 201-143-3 | 78-79-5 | D |
          Chloropren (stabilizovaný) 2-Chlorobuta-1,3-dien | 602-036-00-8 | 204-818-0 | 126-99-8 | D, E |
          1,2,3-Trichloropropan | 602-062-00-X | 202-486-1 | 96-18-4 | D |
          α,α,α,4-Tetrachlorotoluen p-chlorobenzotrichlorid | 602-093-00-9 | 226-009-1 | 5216-25-1 | E |
          4,4′-bis(dimethylamino)benzofenon Michlerův keton | 606-073-00-0 | 202-027-5 | 90-94-8 | |
          Oxiranemethanol, 4-methylbenzen-sulfonát, (S)- | 607-411-00-x | 417-210-7 | 70987-78-9 | |
          2-nitrotoluen | 609-065-00-5 | 201-853-3 | 88-72-2 | E |
          (Methylenebis(4,1-fenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridin-5,3-diyl)))-1,1′-dipyridinium dichlorid dihydrochlorid | 611-099-00-0 | 401-500-5 | — | |
          Diaminotoluen, technický výrobek – směs [2] a [3] methyl-fenylendiamin [1] 4-methyl-m-fenylendiamin [2] 2-methyl-m-fenylendiamin [3] | 612-151-00-5 | 246-910-3[1] 202-453-1 [2] 212-513-9 [3] | 25376-45-8 [1] 95-80-7 [2] 823-40-5 [3] | E |
          4-chloro-o-toluidin [1] 4-chloro-o-toluidin hydrochlorid [2] | 612-196-00-0 | 202-441-6 [1] 221-627-8 [2] | 95-69-2 [1] 3165-93-3 [2] | E |
          2,4,5-trimethylanilin [1] 2,4,5-trimethylanilin hydrochlorid [2] | 612-197-00-6 | 205-282-0 [1]-[2] | 137-17-7 [1] 21436-97-5 [2] | E |
          4,4′-thiodianilin [1] a jeho soli | 612-198-00-1 | 205-370-9 [1] | 139-65-1 [1] | E |
          4,4′-oxydianilin [1] a jeho soli p-aminofenyl ether [1] | 612-199-00-7 | 202-977-0 [1] | 101-80-4 [1] | E |
          2,4-diaminoanisol [1] 4-methoxy-m-fenylenediamin 2,4-diaminoanisol sulfát [2] | 612-200-00-0 | 210-406-1 [1] 254-323-9 [2] | 615-05-4 [1] 39156-41-7 [2] | |
          N,N,N′,N′-tetramethyl-4,4′-methylendianilin | 612-201-00-6 | 202-959-2 | 101-61-1 | |
          C.I. Basic Violet 3 s ≥ 0,1 % Michlerova ketonu (číslo ES 202-027-5) | 612-205-00-8 | 208-953-6 | 548-62-9 | E |
          6-Methoxy-m-toluidin p-kresidin | 612-209-00-X | 204-419-1 | 120-71-8 | E |
          Směs složená z: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionu; Směs oligomerů 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion | 613-199-00-x | 421-550-1 | — | |
          Kreosotový olej, acenaftenová frakce Prací olej | 648-098-00-X | 292-605-3 | 90640-84-9 | H |
          Kreosotový olej | 648-099-00-5 | 263-047-8 | 61789-28-4 | H |
          Kreosot | 648-101-00-4 | 232-287-5 | 8001-58-9 | H" |
          b) Položky s indexovými čísly 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4, 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0, 048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X, 603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-8, 611-001-00-6, 611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9, 649-003-00-4, 649-004-00-X, 649-005-00-5 a 649-006-00-0 se nahrazují tímto:
          Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Poznámky |
          "Hydrazin | 007-008-00-3 | 206-114-9 | 302-01-2 | E |
          1,2-Dimethylhydrazin | 007-013-00-0 | — | 540-73-8 | E |
          Dimetylsulfát | 016-023-00-4 | 201-058-1 | 77-78-1 | E |
          Dvojchroman draselný | 024-002-00-6 | 231-906-6 | 7778-50-9 | E |
          Dvojchroman amonný | 024-003-00-1 | 232-143-1 | 7789-09-5 | E |
          Dvojchroman sodný, dehydrovaný | 024-004-00-7 | 234-190-3 | 10588-01-9 | E |
          Dvojchroman sodný, dihydrát | 024-004-01-4 | 234-190-3 | 7789-12-0 | E |
          Chlorid kobaltnatý | 027-004-00-5 | 231-589-4 | 7646-79-9 | E |
          Síran kobaltnatý | 027-005-00-0 | 233-334-2 | 10124-43-3 | E |
          Oxid kademnatý | 048-002-00-0 | 215-146-2 | 1306-19-0 | E |
          Fluorid kademnatý | 048-006-00-2 | 232-222-0 | 7790-79-6 | E |
          Chlorid kademnatý | 048-008-00-3 | 233-296-7 | 10108-64-2 | E |
          Síran kademnatý | 048-009-00-9 | 233-331-6 | 10124-36-4 | E |
          1,2-etylendibromid; etylendibromid | 602-010-00-6 | 203-444-5 | 106-93-4 | E |
          1,4-dichlorobut-2-ene | 602-073-00-X | 212-121-8 | 764-41-0 | E |
          2,3-epoxypropan-1-ol; glycidol oxiranemethanol | 603-063-00-8 | 209-128-3 | 556-52-5 | E |
          5-allyl-1,3-benzodioxol; safrol | 605-020-00-9 | 202-345-4 | 94-59-7 | E |
          Akrylonitril | 608-003-00-4 | 203-466-5 | 107-13-1 | D, E |
          2,4-dinitrotoluen; dinitrotoluen, technický druh [1] dinitrotoluen [2]; | 609-007-00-9 | 204-450-0 [1] 246-836-1 [2] | 121-14-2 [1] 25321-14-6 [2] | E |
          2,6-dinitrotoluen | 609-049-00-8 | 210-106-0 | 606-20-2 | E |
          Azobenzen | 611-001-00-6 | 203-102-5 | 103-33-3 | E |
          {4′-[(8-acetamido-3,6-disulfonato-2-naftyl)azo]-4″-[(6-benzamido-3-sulfonato-2-naftyl)azo]bifenyl-1,3′,3″,1‴-tetrolato}měďnatý komplex, trisodná sůl | 611-063-00-4 | 413-590-3 | — | |
          2-methoxyanilin; o-anisidin, | 612-035-00-4 | 201-963-1 | 90-04-0 | E |
          4,4′-diaminodifenylmethan; 4,4′-methylenedianilin | 612-051-00-1 | 202-974-4 | 101-77-9 | E |
          N-nitrosodimethylamin; dimethylnitrosamin | 612-077-00-3 | 200-549-8 | 62-75-9 | E |
          2-methylaziridin; propyleneimin | 613-033-00-6 | 200-878-7 | 75-55-8 | E |
          Kreosotový olej, acenaftenová frakce, bez acenaftenu; redestilát pracího oleje (Olej, který zůstane z acenaftenového oleje získaného z černouhelného dehtu po odstranění acenaftenu krystalizačním procesem. Je složen převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.) | 648-043-00-X | 292-606-9 | 90640-85-0 | H |
          Zbytky (dehtárenské), destilace kreosotového oleje; redestilát pracího oleje (Zbytek z frakční destilace pracího oleje s rozmezím teploty varu přibližně 270 °C až 330 °C. Je složen z aromatických uhlovodíků se dvěma jádry a heterocyklických uhlovodíků.) | 648-080-00-1 | 295-506-3 | 92061-93-3 | H |
          Kreosotový olej, vysokovroucí destilát; prací olej (Vysokovroucí destilační frakce získaná z vysokoteplotní karbonizace černého uhlí, která je dále rafinována za účelem odstranění nadbytečných krystalických solí. Je složena převážně z kreosotového oleje, z kterého byly odstraněny některé normální polyjaderné aromatické soli, které jsou součástí destilátů černouhelného dehtu. Při teplotě přibližně 5 °C neobsahuje krystaly.) | 648-100-00-9 | 274-565-9 | 70321-79-8 | H |
          Extrakční zbytky (černouhelné), kyselina kreosotového oleje; extrakční zbytek pracího oleje (Složitá směs uhlovodíků z frakce, která neobsahuje báze, z destilace černouhelného dehtu, s rozmezím teploty varu přibližně 250 °C až 280 °C. Je složena převážně z bifenylu a isomerních dimethylnaftalenů.) | 648-102-00-X | 310-189-4 | 122384-77-4 | H |
          Kreosotový olej, nízkovroucí destilát; prací olej (Nízkovroucí destilační frakce získaná z vysokoteplotní karbonizace černého uhlí, která je dále rafinována za účelem odstranění přebytečných krystalických solí. Je složena převážně z kreosotového oleje s odstraněnými podíly některých běžných polyjaderných solí, které jsou složkami destilátu černouhelného dehtu. Neobsahuje krystaly při přibližně 38 °C.) | 648-138-00-6 | 274-566-4 | 70321-80-1 | H |
          Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého naftenického destilátu | 649-001-00-3 | 265-102-1 | 64742-03-6 | H |
          Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého parafinového destilátu | 649-002-00-9 | 265-103-7 | 64742-04-7 | H |
          Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého parafinového destilátu | 649-003-00-4 | 265-104-2 | 64742-05-8 | H |
          Extrakty (ropné), rozpouštědlové z těžkého naftenického destilátu | 649-004-00-X | 265-111-0 | 64742-11-6 | H |
          Extrakty (ropné), rozpouštědlové z lehkého vakuového plynového oleje | 649-005-00-5 | 295-341-7 | 91995-78-7 | H |
          Uhlovodíky C26-55, bohaté na aromáty | 649-006-00-0 | 307-753-7 | 97722-04-8 | H" |
          c) V položce s indexovým číslem 611-063-00-4 se do sloupce označeného "Číslo CAS" vkládá číslo "164058-22-4".
          d) Položky s indexovými čísly 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 a 649-210-00-X se zrušují.
          4. Seznam pod záhlavím "Bod 30 – Mutageny: kategorie 2" se mění takto:
          a) Vkládají se nové položky, které znějí:
          Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Poznámky |
          "Oxid chromový | 024-001-00-0 | 215-607-8 | 1333-82-0 | E |
          Síran kademnatý | 048-009-00-9 | 233-331-6 | 10124-36-4 | E |
          Benzen | 601-020-00-8 | 200-753-7 | 71-43-2 | E |
          2-Nitrotoluen | 609-065-00-5 | 201-853-3 | 88-72-2 | E |
          4,4′-oxidianilin [1] a jeho soli p-aminofenyl ether [1] | 612-199-00-7 | 202-977-0 [1] | 101-80-4 [1] | E |
          Carbendazim (ISO) methyl-N-/2-benzimidazolyl/-karbamát | 613-048-00-8 | 234-232-0 | 10605-21-7 | |
          Benomyl (ISO) Methyl 1-(buzylkarbamoyl) benzimidazol-2-ylkarbabát | 613-049-00-3 | 241-775-7 | 17804-35-2 | |
          Plyny (ropné), hlavový destilát depropanizeru katalytického krakované nafty; bohatý na C3, bez kyselin; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaných uhlovodíků, zbavených kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C2 až C4, převážně C3.) | 649-062-00-6 | 270-755-0 | 68477-73-6 | H, K |
          Plyny (ropné), katalytický krak; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilaci produktů z katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.) | 649-063-00-1 | 270-756-6 | 68477-74-7 | H, K |
          Plyny (ropné), katalytický krak, bohaté na C1-5; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakovacího procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6, převážně C1 až C5.) | 649-064-00-7 | 270-757-1 | 68477-75-8 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizeru katalyticky polymerované nafty, bohatý na C2-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční stabilizace katalyticky polymerovaných frakcí nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C2 až C6 převážně C2 až C4.) | 649-065-00-2 | 270-758-7 | 68477-76-9 | H, K |
          Plyny (ropné), katalytický reforming, bohaté na C1-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6, převážně C1 až C4.) | 649-066-00-8 | 270-760-8 | 68477-79-2 | H, K |
          Plyny (ropné), alkylační nástřik olefinů a parafinů C3-5; ropný plyn (Složitá směs olefinických a parafinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, které jsou používány jako alkylační nástřik. Okolní teplota obvykle přesahuje kritickou teplotu těchto směsí.) | 649-067-00-3 | 270-765-5 | 68477-83-8 | H, K |
          Plyny (ropné), bohaté na C4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického frakcionačního procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C3 až C5, převážně C4.) | 649-068-00-9 | 270-767-6 | 68477-85-0 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové destiláty z deethanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzinové frakce z katalytického krakovacího procesu. Obsahuje převážně ethan a ethylen.) | 649-069-00-4 | 270-768-1 | 68477-86-1 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové destiláty z deisobutanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná atmosférickou destilací butan-butylenového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C3 až C4.) | 649-070-00-X | 270-769-7 | 68477-87-2 | H, K |
          Plyny (ropné), z depropanizeru, suché, bohatá na propen; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací plynové a benzinové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z propenu s malým podílem ethanu a propanu.) | 649-071-00-5 | 270-772-3 | 68477-90-7 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z plynové a benzinové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C2 až C4.) | 649-072-00-0 | 270-773-9 | 68477-91-8 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizeru z provozu rekuperace plynů; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4, převážně propanu.) | 649-073-00-6 | 270-777-0 | 68477-94-1 | H, K |
          Plyny (ropné), nástřik jednotky Girbatol; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků, která se používá jako nástřik do jednotky Girbatol pro odstraňování sirovodíku. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážné v rozsahu C2 až C4.) | 649-074-00-1 | 270-778-6 | 68477-95-2 | H, K |
          Plyny (ropné), frakcionace isomerizované nafty, bohaté na C4, bez sirovodíku; ropný plyn | 649-075-00-7 | 270-782-8 | 68477-99-6 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), refluxní kolona frakcionace katalyticky krakovaného čištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaného čištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-076-00-2 | 270-802-5 | 68478-21-7 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), stabilizační absorber katalyticky krakované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-077-00-8 | 270-803-0 | 68478-22-8 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), kombinovaná frakcionační jednotka – katalytické krakování, katalytický reforming a hydrogenační odsíření; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace produktů z katalytického krakování, katalytického reformingu a hydrogenačního odsíření, podrobená procesu k odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-078-00-3 | 270-804-6 | 68478-24-0 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizátor katalyticky reformované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-079-00-9 | 270-806-7 | 68478-26-2 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), směsný proud nasyceného plynu z jednotky zpracování plynů, bohatý na C4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace primární nafty, destilace zbytkového plynu a zbytkového plynu ze stabilizeru katalyticky reformované nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu.) | 649-080-00-4 | 270-813-5 | 68478-32-0 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace nasyceného plynu, bohatý na C1-2; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilátu zbytkového plynu, primární nafty a zbytkového plynu ze stabilizeru katalyticky reformované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5, převážně methanu a ethanu.) | 649-081-00-X | 270-814-0 | 68478-33-1 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), tepelné krakování vakuových zbytků; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná tepelným krakováním vakuových zbytků. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-082-00-5 | 270-815-6 | 68478-34-2 | H, K |
          Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací a kondenzací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5, převážně C3 a C4.) | 649-083-00-0 | 270-990-9 | 68512-91-4 | H, K |
          Plyny (ropné), široké frakce primární nafty z dehexanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací široké frakce primární nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.) | 649-084-00-6 | 271-000-8 | 68513-15-5 | H, K |
          Plyny (ropné), výstupy z depropanizeru hydrokraku, bohaté na uhlovodíky; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů hydrokrakovacího procesu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4. Může také obsahovat malé množství vodíku a sirovodíku.) | 649-085-00-1 | 271-001-3 | 68513-16-6 | H, K |
          Plyny (ropné), lehké podíly ze stabilizeru primární nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací lehké primární nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.) | 649-086-00-7 | 271-002-9 | 68513-17-7 | H, K |
          Zbytky (ropné), alkylační separátor, bohaté na C4; ropný plyn (Složitý zbytek z destilace proudů z různých rafinérských operací. Je složen z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C5, převážně butanu, s teplotou varu v rozmezí přibližně –11,7 °C až 27,8 °C.) | 649-087-00-2 | 271-010-2 | 68513-66-6 | H, K |
          Uhlovodíky, C1-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků vznikající z tepelného krakování a z operací s absorbéry a z destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –164 °C až –0,5 °C.) | 649-088-00-8 | 271-032-2 | 68514-31-8 | H, K |
          Uhlovodíky, C1-4, odsířené; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením uhlovodíkových plynů čisticímu procesu s cílem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –164 °C až –0,5 °C.) | 649-089-00-3 | 271-038-5 | 68514-36-3 | H, K |
          Uhlovodíky, C1-3; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3 a s teplotou varu v rozmezí přibližně –164 °C až –42 °C.) | 649-090-00-9 | 271-259-7 | 68527-16-2 | H, K |
          Uhlovodíky, C1-4, debutanizerová frakce; ropný plyn | 649-091-00-4 | 271-261-8 | 68527-19-5 | H, K |
          Plyny (ropné), C1-5, mokré; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy a/nebo krakováním věžového plynového oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-092-00-X | 271-624-0 | 68602-83-5 | H, K |
          Uhlovodíky, C2-4; ropný plyn | 649-093-00-5 | 271-734-9 | 68606-25-7 | H, K |
          Uhlovodíky, C3; ropný plyn | 649-094-00-0 | 271-735-4 | 68606-26-8 | H, K |
          Plyny (ropné), nástřik na alkylaci; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým krakováním plynového oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.) | 649-095-00-6 | 271-737-5 | 68606-27-9 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup z frakcionace destilačních zbytků z depropanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilačních zbytků z depropanizeru. Je složena převážně z butanu, isobutanu a butadienu.) | 649-096-00-1 | 271-742-2 | 68606-34-8 | H, K |
          Plyny (ropné), rafinerní směs; ropný plyn (Složitá směs získaná z různých procesů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-097-00-7 | 272-183-7 | 68783-07-3 | H, K |
          Plyny (ropné), katalytické krakování; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.) | 649-098-00-2 | 272-203-4 | 68783-64-2 | H, K |
          Plyny (ropné), C2-C4, odsířené; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením ropného destilátu čisticímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4 a s rozmezím bodu varu přibližně –51 °C až –34 °C.) | 649-099-00-8 | 272-205-5 | 68783-65-3 | H, K |
          Plyny (ropné); výstup z frakční destilace ropy; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací ropy. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-100-00-1 | 272-871-7 | 68918-99-0 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup z dehexanizeru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací směsi frakcí nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-101-00-7 | 272-872-2 | 68919-00-6 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup ze stabilizátoru frakcionace primárního lehkého benzinu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací primárního lehkého benzinu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-102-00-2 | 272-878-5 | 68919-05-1 | H, K |
          Plyny (ropné), odplyny ze striperu odsiřovacího předčištění nafty procesem Unifiner; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná odsiřováním nafty Unifiner a stripována z podílů nafty. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-103-00-8 | 272-879-0 | 68919-06-2 | H, K |
          Plyny (ropné), vystup z katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací celkového výstupu. Je složena z methanu, ethanu a propanu.) | 649-104-00-3 | 272-882-7 | 68919-09-5 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové destiláty z fluidního katalytického krakovacího spliteru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací náplně spliteru C3-C4. Je složena převážně z uhlovodíků C3.) | 649-105-00-9 | 272-893-7 | 68919-20-0 | H, K |
          Plyny (ropné), primární výstup stabilizační kolony; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací kapaliny z první věže při destilaci ropy. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-106-00-4 | 272-883-2 | 68919-10-8 | H, K |
          Plyny (ropné), debutanizer katalyticky krakované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-107-00-X | 273-169-3 | 68952-76-1 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizace katalyticky krakovaného destilátu a nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakované nafty a destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-108-00-5 | 273-170-9 | 68952-77-2 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), absorber tepelně krakovaného destilátu, plynového oleje a nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z dělení tepelně krakovaných destilátů, nafty a plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-109-00-0 | 273-175-6 | 68952-81-8 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků, koksování ropy; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků z koksování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-110-00-6 | 273-176-1 | 68952-82-9 | H, K |
          Plyny (ropné), lehké podíly krakované parou, butadienový koncentrát; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C4.) | 649-111-00-1 | 273-265-5 | 68955-28-2 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizační kolony katalytického reformingu primární nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty a frakcionací veškeré vytékající kapaliny. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.) | 649-112-00-7 | 273-270-2 | 68955-34-0 | H, K |
          Uhlovodíky, C4; ropný plyn | 649-113-00-2 | 289-339-5 | 87741-01-3 | H, K |
          Alkany, C1-4, bohaté na C3; ropný plyn | 649-114-00-8 | 292-456-4 | 90622-55-2 | H, K |
          Plyny (ropné), krakování parou, bohaté na C3; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z procesu krakování parou. Je složena převážně z propylenu s částečným obsahem propanu a s rozmezím teploty varu přibližně od –70 °C do 0 °C.) | 649-115-00-3 | 295-404-9 | 92045-22-2 | H, K |
          Uhlovodíky C4, destilát produktů krakování parou; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování parou. Je složena převážně z uhlovodíků C4, převážně 1-butenu a 2-butenu, obsahující rovněž butan a isobuten, s rozmezím teploty varu –12 °C až 5 °C.) | 649-116-00-9 | 295-405-4 | 92045-23-3 | H, K |
          Ropné plyny, zkapalněné, odsířené, frakce C4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čisticímu procesu za účelem oxidace merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků C4.) | 649-117-00-4 | 295-463-0 | 92045-80-2 | H, K, S |
          Rafináty (ropné), parou krakovaná C4 frakce extrahovaná octanem amonoměďným, nenasycené C3-5 a C3-5, bez butadienu; ropný plyn | 649-119 -00-5 | 307-769-4 | 97722-19-5 | H, K |
          Plyny (ropné), nástřik do aminového systému; rafinerní plyn (Nástřik plynu do aminového systému za účelem odstranění sirovodíku. Obsahuje převážně vodík. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sirovodík a alifatické uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.) | 649-120-00-0 | 270-746-1 | 68477-65-6 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup hydrodesulfurizeru benzenové jednotky; rafinerní plyn (Výstupní plyny z benzenové jednotky. Jsou složeny převážně z vodíku. Může být přítomen rovněž oxid uhelnatý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6, včetně benzenu.) | 649-121-00-6 | 270-747-7 | 68477-66-7 | H, K |
          Plyny (ropné), recykl benzenové jednotky, bohatý na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná recyklací plynů z benzenové jednotky. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C6.) | 649-122-00-1 | 270-748-2 | 68477-67-8 | H, K |
          Plyny (ropné), směsný olej, bohatý na vodík a dusík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.) | 649-123-00-7 | 270-749-8 | 68477-68-9 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové destiláty ze striperu katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C4.) | 649-124-00-2 | 270-759-2 | 68477-77-0 | H, K |
          Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického reformingu nástřiku C6-8 a recyklovaná pro zachování vodíku. Je složena převážně z vodíku. Může rovněž obsahovat různá malá množství oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C6.) | 649-125-00-8 | 270-761-3 | 68477-80-5 | H, K |
          Plyny (ropné), katalytický reforming C6-8; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformingu nástřiku C6-C8. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C5.) | 649-126-00-3 | 270-762-9 | 68477-81-6 | H, K |
          Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformingu, bohatý na vodík; rafinerní plyn | 649-127-00-9 | 270-763-4 | 68477-82-7 | H, K |
          Plyny (ropné), C2-vratný podíl; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí vodíku z proudu plynu, který je složen převážně z vodníku s malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, methanu, ethanu a ethylenu. Je složena převážně z uhlovodíků, jako je methan, ethan a ethylen s malými množstvími vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.) | 649-128-00-4 | 270-766-0 | 68477-84-9 | H, K |
          Plyny (ropné), suchý kyselý plyn, výstup plynové koncentrační jednotky; rafinerní plyn (Složitá směs suchých plynů z koncentrační jednotky plynů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí převážně C1 až C3.) | 649-129-00-X | 270-774-4 | 68477-92-9 | H, K |
          Plyny (ropné), destilace z koncentračního reabsorberu plynu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů ze směsi plynových proudů v plynovém koncentračním reabsorberu. Je složena převážně z vodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozsahu C1 až C3.) | 649-130-00-5 | 270-776-5 | 68477-93-0 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup absorberu vodíku; rafinerní plyn (Složitá směs, získaná absorpcí vodíku z vodíkem bohatého proudu. Je složena z vodíku, oxidu uhelnatého, dusíku a methanu, s malým množstvím C2 uhlovodíků.) | 649-131-00-0 | 270-779-1 | 68477-96-3 | H, K |
          Plyny (ropné), bohaté na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs, separovaná jako plyn chlazením z uhlovodíkových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, dusíku a methanu a C2 uhlovodíků.) | 649-132-00-6 | 270-780-7 | 68477-97-4 | H, K |
          Plyny (ropné), recykl hydrogenovaného směsného oleje, bohaté na vodík-dusík; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z recyklovaného hydrogenovaného směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-133-00-1 | 270-781-2 | 68477-98-5 | H, K |
          Plyny (ropné), recykl, bohatý na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z recyklovaných reaktorových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozsahu C1 až C5.) | 649-134-00-7 | 270-783-3 | 68478-00-2 | H, K |
          Plyny (ropné), z reformingu, bohaté na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingů. Je složena převážně z vodíku s různým malým množstvím oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-135-00-2 | 270-784-9 | 68478-01-3 | H, K |
          Plyny (ropné), reformingová hydrogenace; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku, methanu a ethanu, s různými malými množstvími sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.) | 649-136-00-8 | 270-785-4 | 68478-02-4 | H, K |
          Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík a methan; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.) | 649-137-00-3 | 270-787-5 | 68478-03-5 | H, K |
          Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté na vodík; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-138-00-9 | 270-788-0 | 68478-04-6 | H, K |
          Plyny (ropné), destilát z tepelného krakování; rafinerní plyn (Složitá směs získaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z vodíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-139-00-4 | 270-789-6 | 68478-05-7 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), absorber refrakcionace katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná refrakcionací produktů z katalytického krakování. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-140-00-X | 270-805-1 | 68478-25-1 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického reformingu primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-141-00-5 | 270-807-2 | 68478-27-3 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), separátor katalyticky reformované nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací katalyticky reformované nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-142-00-0 | 270-808-8 | 68478-28-4 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenační jednotky krakovaného destilátu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-143-00-6 | 270-809-3 | 68478-29-5 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), separátor hydrogenačně odsířené primární nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsiřování primární nafty. Je složena z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-144-00-1 | 270-810-9 | 68478-30-8 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové destiláty ze stabilizeru katalyticky reformované primární nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformingem primární nafty následovaným frakcionací celkového výtoku. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-145-00-7 | 270-999-8 | 68513-14-4 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z vysokotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků vznikající při vysokotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.) | 649-146-00-2 | 271-003-4 | 68513-18-8 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup reformového výtoku z nízkotlaké mžikové destilace; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků vznikající při nízkotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.) | 649-147-00-8 | 271-005-5 | 68513-19-9 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup z destilace ropného rafinerního plynu; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků oddělená destilací plynného proudu obsahujícího vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C6, nebo získaná krakováním ethanu a propanu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C2, vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.) | 649-148-00-3 | 271-258-1 | 68527-15-1 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové z hydrogenačního depentanizeru benzenové jednotky; rafinerní plyn (Složitá směs získaná hydrogenací meziproduktů z benzenové jednotky v přítomnosti katalyzátoru s následnou depentanizací. Je složena převážně z vodíku, ethanu, propanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6. Může obsahovat stopové množství benzenu.) | 649-149-00-9 | 271-623-5 | 68602-82-4 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup ze sekundárního absorberu, frakcionátor hlavových destilátů z fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hlavových destilátů z katalytického krakovacího procesu ve fluidním katalytickém kraku. Je složena z vodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-150-00-4 | 271-625-6 | 68602-84-6 | H, K |
          Ropné produkty, rafinerní plyny; rafinerní plyn (Složitá směs složená převážně z vodíku s různými malými množstvími methanu, ethanu a propanu.) | 649-151-00 -X | 271-750-6 | 68607-11-4 | H, K |
          Plyny (ropné), hydrokrakovací nízkotlakový separátor; rafinerní plyn (Složitá směs získaná ze separace kapalina-pára výstupu hydrokrakovacího reaktoru. Je složena převážně z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-152-00-5 | 272-182-1 | 68783-06-2 | H, K |
          Plyny (ropné), rafinerní; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z různých operací rafinace ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.) | 649-153-00-0 | 272-338-9 | 68814-67-5 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup ze separátoru produktů platformeru; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z chemické přeměny naftenů na aromáty. Je složena převážně z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.) | 649-154-00-6 | 272-343-6 | 68814-90-4 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup ze separátoru depentanizeru hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná při stabilizaci hydrogenovaného petroleje v depentanizeru. Je složena převážně z vodíku, methanu, ethanu a propanu s různými malými množstvími dusíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C5.) | 649-155-00-1 | 272-775-5 | 68911-58-0 | H, K |
          Plyny (ropné), odpařovací kolona hydrogenovaného kyselého petroleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z odpařovací kolony mžikové destilace jednotky hydrogenace kyselého petroleje v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z vodíku a methanu s různými malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.) | 649-156-00-7 | 272-776-0 | 68911-59-1 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup z destilačního unifinerového odsiřovacího striperu; rafinerní plyn (Složitá směs stripovaná z kapalného produktu odsiřovacího procesu Unifining. Je složena ze sirovodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-157-00-2 | 272-873-8 | 68919-01-7 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup z frakcionace fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs získaná frakcionací hlavových produktů fluidního katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-158-00-8 | 272-874-3 | 68919-02-8 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup pracího sekundárního absorberu fluidního katalytického kraku; rafinerní plyn (Složitá směs získaná praním hlavového plynu z fluidního katalytického krakování. Je složena z vodíku, dusíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-159-00-3 | 272-875-9 | 68919-03-9 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup ze striperu jednotky hydrogenačního odsíření těžkého destilátu; rafinerní plyn (Složitá směs stripovaná z kapalných produktů hydrogenačního odsíření těžkého destilátu. Je složena z vodíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-160-00-9 | 272-876-4 | 68919-04-0 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup ze stabilizační kolony platformeru, frakční dělení lehké frakce; rafinerní plyn (Složitá směs z frakčního dělení lehké frakce z platinových reaktorů platformerové jednotky. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-161-00-4 | 272-880-6 | 68919-07-3 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup z odpařovací kolony destilace ropy; rafinerní plyn (Složitá směs z první věže při destilaci ropy. Je složena z dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-162-00-X | 272-881-1 | 68919-08-4 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup ze stripovací kolony mazutu; rafinerní plyn (Složitá směs získaná frakční destilací redukované ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-163-00-5 | 272-884-8 | 68919-11-9 | H, K |
          Zbytkový plyny (ropný), výstup z unifinerového striperu; rafinerní plyn (Směs vodíku a methanu získaná frakcionací produktů z jednotky Unifining.) | 649-164-00-0 | 272-885-3 | 68919-12-0 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), separátor katalytického hydrogenačního odsíření nafty; rafinerní plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsíření nafty. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.) | 649-165-00-6 | 273-173-5 | 68952-79-4 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primární nafty; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z hydrogenačního odsíření primární nafty. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-166-00-1 | 273-174-0 | 68952-80-7 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup z houbového absorberu, frakcionace hlavového destilátu z fluidního katalytického kraku a odsíření plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná z frakcionace produktů z fluidního katalytického krakování a odsíření plynového oleje. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-167-00-7 | 273-269-7 | 68955-33-9 | H, K |
          Plyny (ropné), destilace surové ropy a katalytické krakování; rafinerní plyn (Složitá směs získaná destilací surové ropy a katalytickým krakováním. Je složena z vodíku, sirovodíku, dusíku, oxidu uhelnatého a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-168-00-2 | 273-563-5 | 68989-88-8 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup z diethylaminové pračky plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná odsířením plynových olejů diethanolaminem. Je složena převážně ze sirovodíku, vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5.) | 649-169-00-8 | 295-397-2 | 92045-15-3 | H, K |
          Plyny (ropné), odpady z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs získaná separací kapalné fáze z odpadů z hydrogenační reakce. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C3.) | 649-170-00-3 | 295-398-8 | 92045-16-4 | H, K |
          Plyny (ropné), profukovací plyn z hydrogenačního odsíření plynového oleje; rafinerní plyn (Složitá směs plynů získaná z reformeru a z profukovacích plynů z hydrogenačního reaktoru. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4.) | 649-171-00-9 | 295-399-3 | 92045-17-5 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup odpadů z mžikové destilace hydrogenačního reaktoru; rafinerní plyn (Složitá směs plynů získaná z mžikové destilace odpadů po hydrogenační reakci. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-172-00-4 | 295-400-7 | 92045-18-6 | H, K |
          Plyny (ropné), vysokotlaký zbytkový plyn z krakování parou nafty; rafinerní plyn (Složitá směs získaná jako směs nekondenzovatelných podílů z produktů krakování parou nafty a rovněž jako zbytkové plyny při přípravě následných produktů. Je složena převážně z vodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5, k nimž může být přimíchán rovněž zemní plyn.) | 649-173-00-X | 295-401-2 | 92045-19-7 | H, K |
          Plyny (ropné), výstup ze snižování viskozity zbytků; rafinerní plyn (Složitá směs získaná při snižování viskozity zbytků v peci. Je složena převážně ze sirovodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-174-00-5 | 295-402-8 | 92045-20-0 | H, K |
          Plyny (ropné), C3-4; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z krakování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně propanu a propylenu, a s rozmezím teploty varu přibližně –51 °C až –1 °C.) | 649-177-00-1 | 268-629-5 | 68131-75-9 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), z frakcionačního absorberu katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalyticky krakovaných destilátů a katalyticky krakované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4.) | 649-178-00-7 | 269-617-2 | 68307-98-2 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky polymerované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z produktů frakcionační stabilizace polymerované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-179-00-2 | 269-618-8 | 68307-99-3 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizační kolona katalyticky reformované nafty, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs získaná z frakcionační stabilizační kolony katalyticky reformované nafty, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-180-00-8 | 269-619-3 | 68308-00-9 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační striper krakovaného destilátu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná hydrogenací tepelně krakovaných destilátů v přítomnosti katalyzátoru. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-181-00-3 | 269-620-9 | 68308-01-0 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primárního destilátu, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z katalyticky hydrogenačně odsířených primárních destilátů, z nichž byl sirovodík odstraněn aminem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-182-00-9 | 269-630-3 | 68308-10-1 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), absorber katalytického krakování plynového oleje; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-183-00-4 | 269-623-5 | 68308-03-2 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace plynu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-184-00-X | 269-624-0 | 68308-04-3 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), deethanizer rekuperace plynu; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-185-00-5 | 269-625-6 | 68308-05-4 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), frakcionační kolona hydrogenačně odsířeného destilátu a hydrogenačně odsířené nafty, bez kyselin; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hydrogenačně odsířené nafty a destilačních uhlovodíkových proudů rafinovaných za účelem odstranění kyselých nečistot. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně rozmezí C1 až C5.) | 649-186-00-0 | 269-626-1 | 68308-06-5 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), striper hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná stripovací stabilizací katalyticky hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, z něhož byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-187-00-6 | 269-627-7 | 68308-07-6 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), stabilizační kolona lehké primární nafty, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace lehké primární nafty, z něhož byl sirovodík odstraněn aminovým procesem. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.) | 649-188-00-1 | 269-629-8 | 68308-09-8 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), deethanizer propan-propylenového alkylačního nástřiku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů propanu s propylenem. Je složena z a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-189-00-7 | 269-631-9 | 68308-11-2 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření vakuového plynového oleje, bez sirovodíku; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického hydrogenačního odsíření vakuového plynového oleje, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.) | 649-190-00-2 | 269-632-4 | 68308-12-3 | H, K |
          Plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové destiláty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5 s rozmezím teploty varu přibližně –48 °C až 32 °C.) | 649-191-00-8 | 270-071-2 | 68409-99-4 | H, K |
          Alkany, C1-2; ropný plyn | 649-193-00-9 | 270-651-5 | 68475-57-0 | H, K |
          Alkany, C2-3; ropný plyn | 649-194-00-4 | 270-652-0 | 68475-58-1 | H, K |
          Alkany, C3-4; ropný plyn | 649-195-00-X | 270-653-6 | 68475-59-2 | H, K |
          Alkany, C4-5; ropný plyn | 649-196-00-5 | 270-654-1 | 68475-60-5 | H, K |
          Topné plyny; ropný plyn (Směs lehkých plynů. Je složena převážně z vodíku a/nebo nízkomolekulárních uhlovodíků.) | 649-197-00-0 | 270-667-2 | 68476-26-6 | H, K |
          Topné plyny, destiláty ropy; ropný plyn (Složitá směs lehkých plynů získaná destilací ropy a katalytickým reformingem nafty. Je složena z vodníku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 s rozmezím teploty varu přibližně –217 °C až –12 °C.) | 649-198-00-6 | 270-670-9 | 68476-29-9 | H, K |
          Uhlovodíky, C3-4; ropný plyn | 649-199-00-1 | 270-681-9 | 68476-40-4 | H, K |
          Uhlovodíky, C4-5; ropný plyn | 649-200-00-5 | 270-682-4 | 68476-42-6 | H, K |
          Uhlovodíky, C2-4, bohaté na C3; ropný plyn | 649-201-00-0 | 270-689-2 | 68476-49-3 | H, K |
          Ropné plyny, zkapalněné; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a s rozmezím teploty varu přibližně –40 °C až 80 °C.) | 649-202-00-6 | 270-704-2 | 68476-85-7 | H, K, S |
          Ropné plyny, zkapalněné, odsířené; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná podrobením směsi zkapalněných ropných plynů čisticímu procesu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a s rozmezím teploty varu přibližně –40 °C až 80 °C.) | 649-203-00-1 | 270-705-8 | 68476-86-8 | H, K, S |
          Plyny (ropné), C3-4, bohaté na isobutan; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu. Je složena s nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně isobutanu.) | 649-204-00-7 | 270-724-1 | 68477-33-8 | H, K |
          Destiláty (ropné), C3-6, bohaté na piperylen; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6. Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně piperylenů.) | 649-205-00-2 | 270-726-2 | 68477-35-0 | H, K |
          Plyny (ropné), hlavové destiláty butanového splitru; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace butanového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážné v rozmezí C3 až C4.) | 649-206-00-8 | 270-750-3 | 68477-69-0 | H, K |
          Plyny (ropné), C2-3; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytické frakcionace. Obsahuje převážně ethan, ethylen, propan a propylen.) | 649-207-00-3 | 270-751-9 | 68477-70-3 | H, K |
          Plyny (ropné), zbytková frakce z depropanizeru katalyticky krakovaného plynového oleje, bohatá na C4, bez kyselin; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace uhlovodíkového proudu katalyticky krakovaného plynového oleje a rafinovaná za účelem odstranění sirovodíku a dalších kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně C4.) | 649-208-00-9 | 270-752-4 | 68477-71-4 | H, K |
          Plyny (ropné), zbytková frakce z debutanizeru katalyticky krakované nafty, bohatá na C3-5; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakované nafty. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.) | 649-209-00-4 | 270-754-5 | 68477-72-5 | H, K |
          Zbytkový plyn (ropný), stabilizátor frakcionace izomerizované nafty; ropný plyn (Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace produktů z izomerizované nafty. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.) | 649-210-00-X | 269-628-2 | 68308-08-7 | H, K" |
          b) Položky s indexovými čísly 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 048-006-00-2 a 048-008-00-3 se nahrazují tímto:
          Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Poznámky |
          "Dvojchroman draselný | 024-002-00-6 | 231-906-6 | 7778-50-9 | E |
          Dvojchroman amonný | 024-003-00-1 | 232-143-1 | 7789-09-5 | E |
          Dvojchroman sodný, dehydrovaný | 024-004-00-7 | 234-190-3 | 10588-01-9 | E |
          Dvojchroman sodný, dihydrát | 024-004-01-4 | 234-190-3 | 7789-12-0 | E |
          Fluorid kademnatý | 048-006-00-2 | 232-222-0 | 7790-79-6 | E |
          Chlorid kademnatý | 048-008-00-3 | 233-296-7 | 10108-64-2 | E" |
          5. V seznamu pod záhlavím "Bod 31 – Toxické pro reprodukci: kategorie 1" se položky s indexovými čísly 082-001-00-6 a 082-002-00-1 nahrazují tímto:
          Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Poznámky |
          "Olovo, sloučeniny s výjimkou sloučenin olova uvedených v příloze I směrnice 67/548/EHS | 082-001-00-6 | — | — | A, E |
          Alkyly olova | 082-002-00-1 | — | — | A, E" |
          6. Seznam pod záhlavím "Bod 31 – Toxické pro reprodukci: kategorie 2" se mění takto:
          a) Vkládají se nové položky, které znějí:
          Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Poznámky |
          "Linuron (ISO) 3-(3,4-dichlorfenyl)-1-methoxy-1-methylmočovina | 006-021-00-1 | 206-356-5 | 330-55-2 | E |
          Dvojchroman draselný | 024-002-00-6 | 231-906-6 | 7778-50-9 | E |
          Dvojchroman amonný | 024-003-00-1 | 232-143-1 | 7789-09-5 | E |
          Dvojchroman sodný, anhydrát | 024-004-00-7 | 234-190-3 | 10588-01-9 | E |
          Dvojchroman sodný, dihydrát | 024-004-01-4 | 234-190-3 | 7789-12-0 | E |
          Chroman sodný | 024-018-00-3 | 231-889-5 | 7775-11-3 | E |
          Síran kademnatý | 048-009-00-9 | 233-331-6 | 10124-36-4 | E |
          1-brompropan Propylbromid n-propylbromid | 602-019-00-5 | 203-445-0 | 106-94-5 | |
          1,2,3-trichlorpropan | 602-062-00-X | 202-486-1 | 96-18-4 | D |
          Difenylether; oktabrom derivát | 602-094-00-4 | 251-087-9 | 32536-52-0 | |
          1,2-dimethoxyetan ethylen glykol dimethyl ether EGDME | 603-031-00-3 | 203-794-9 | 110-71-4 | |
          1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethan TEGDME; Triethylen glykol dimethyl ether; Triglym | 603-176-00-2 | 203-977-3 | 112-49-2 | |
          Tetrahydrothiopyran-3-karboxaldehyd | 606-062-00-0 | 407-330-8 | 61571-06-0 | |
          1,2-benzendikarboxylová kyselina, dipentylester, rozvětvená a lineární [1] n-pentyl-isopentylftalát [2] di-n-pentylftalát [3] Diisopentylftalát [4] | 607-426-00-1 | 284-032-2 [1]-[2] 205-017-9 [3]-[4] | 84777-06-0 [1]-[2] 131-18-0 [3] 42925-80-4 [4] | |
          Benzyl butylftalát BBP | 607-430-00-3 | 201-622-7 | 85-68-7 | |
          1,2-Benzendikarboxylová kyselina Rozvětvené a lineární alkylestery di-C7-11 | 607-480-00-6 | 271-084-6 | 68515-42-4 | |
          Směs: 4-(3-ethoxykarbonyl-4-(5-(3-ethoxykarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl) benzensulfonátu disodného; 4-(3-ethoxykarbonyl-4-(5-(3-ethoxykarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl) benzensulfonátu trisodného | 607-487-00-4 | 402-660-9 | — | |
          Dinokap (ISO) | 609-023-00-6 | 254-408-0 | 39300-45-3 | E |
          2-[2-hydroxy-3-(2-chlorofenyl)karbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylfenyl)karbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-one | 611-131-00-3 | 420-580-2 | — | |
          Azafenidin | 611-140-00-2 | — | 68049-83-2 | |
          Carbendazim (ISO) Methyl benzimidazol-2-ylkarbamát | 613-048-00-8 | 234-232-0 | 10605-21-7 | |
          Benomyl (ISO) Methyl 1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-ylkarbamát | 613-049-00-3 | 241-775-7 | 17804-35-2 | |
          3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidin | 613-191-00-6 | 421-150-7 | 143860-04-2 | |
          Směs: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionu; Směs oligomerů 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionu | 613-199-00-X | 421-550-1 | —" | |
          b) Položky s indexovými čísly 048-006-00-2, 048-008-00-3 a 603-063-00-8 se nahrazují tímto:
          Látky | Indexové číslo | Číslo ES | Číslo CAS | Poznámky |
          "Fluorid kademnatý | 048-006-00-2 | 232-222-0 | 7790-79-6 | E |
          Chlorid kademnatý | 048-008-00-3 | 233-296-7 | 10108-64-2 | E |
          2,3-Epoxypropan-1-ol; glycidol oxiranmethanol | 603-063-00-8 | 209-128-3 | 556-52-5 | E" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.