Směrnice Komise 2005/91/ES ze dne 16. prosince 2005 , kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/91/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/91/ES
          ze dne 16. prosince 2005,
          kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady č. 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin [1], a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Komise 2003/90/ES [2] byla přijata s cílem zajistit, že odrůdy, které členské státy zahrnou do svých národních katalogů, vyhovují obecným zásadám vydaným Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO), pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové obecné zásady byly stanoveny. Na ostatní odrůdy se podle uvedené směrnice vztahují obecné zásady Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).
          (2) Odrůdový úřad Společenství od té doby vydal obecné zásady pro řadu dalších druhů.
          (3) Směrnice 2003/90/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (4) Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se nahrazují přílohou této směrnice.
          Článek 2
          Pro zkoušky zahájené před dnem 1. dubna 2006 mohou členské státy rozhodnout, že použijí znění směrnice 2003/90/ES, která byla v platnosti před pozměněním touto směrnicí.
          Článek 3
          Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 31. března 2006 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Budou tyto předpisy používat ode dne 1. dubna 2006.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          Článek 4
          Tato směrnice vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 5
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 16. prosince 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA I
          Seznam druhů, které musejí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Odrůdového úřadu Společenství
          Druhy uvedené ve společném katalogu | Protokol Odrůdového úřadu Společenství |
          Hrách krmný | Hrách, TP 7/1 ze dne 6.11.2003 |
          Řepka | Řepka, TP 36/1 ze dne 25.3.2004 |
          Slunečnice | Slunečnice, TP 81/1 ze dne 31.10.2002 |
          Oves | Oves, TP 20/1 ze dne 6.11.2003 |
          Ječmen | Ječmen, TP 19/2 ze dne 6.11.2003 |
          Rýže | Rýže, TP 16/1 ze dne 18.11.2004 |
          Žito | Žito, TP 58/1 ze dne 31.10.2002 |
          Tritikale | Tritikale, TP 121/1 ze dne 6.11.2003 |
          Pšenice setá | Pšenice setá, TP 3/3 ze dne 6.11.2003 |
          Pšenice tvrdá | Pšenice tvrdá, TP 120/2 ze dne 6.11.2003 |
          Kukuřice | Kukuřice, TP 2/2 ze dne 15.11.2001 |
          Brambor | Brambor, TP 23/1 ze dne 27.3.2002 |
          Znění těchto protokolů je možné najít na internetových stránkách Odrůdového úřadu Společenství (www.cpvo.eu.int).
          PŘÍLOHA II
          Seznam druhů, které musejí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin
          Druhy uvedené ve společném katalogu | Obecné zásady Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin |
          Krmná řepa | Krmná řepa, obecné zásady TG/150/3 ze dne 4.11.1994 |
          Psineček psí | Psineček, obecné zásady TG/30/6 ze dne 12.10.1990 |
          Psineček obrovský | Psineček, obecné zásady TG/30/6 ze dne 12.10.1990 |
          Psineček výběžkatý | Psineček, obecné zásady TG/30/6 ze dne 12.10.1990 |
          Psineček tenký | Psineček, obecné zásady TG/30/6 ze dne 12.10.1990 |
          Sveřep samužníkovitý | Sveřep samužníkovitý, obecné zásady TG/180/3 ze dne 4.4.2001 |
          Sveřep sitkovský | Sveřep sitkovský, obecné zásady TG/180/3 ze dne 4.4.2001 |
          Srha laločnatá | Srha laločnatá, obecné zásady TG/31/8 ze dne 17.4.2002 |
          Kostřava rákosovitá | Kostřava rákosovitá, obecné zásady TG/39/8 ze dne 17.4.2002 |
          Kostřava ovčí | Kostřava ovčí, obecné zásady TG/67/4 ze dne 12.11.1980 |
          Kostřava luční | Kostřava luční, obecné zásady TG/39/8 ze dne 17.4.2002 |
          Kostřava červená | Kostřava červená, obecné zásady TG/67/4 ze dne 12.11.1980 |
          Jílek mnohokvětý | Jílek, obecné zásady TG/4/7 ze dne 12.10.1990 |
          Jílek vytrvalý | Jílek, obecné zásady TG/4/7 ze dne 12.10.1990 |
          Jílek hybridní | Jílek, obecné zásady TG/4/7 ze dne 12.10.1990 |
          Bojínek cibulkatý | Bojínek cibulkatý, obecné zásady TG/34/6 ze dne 7.11.1984 |
          Lipnice luční | Lipnice luční, obecné zásady TG/33/6 ze dne 12.10.1990 |
          Lupina bílá | Lupina bílá, obecné zásady TG/66/4 ze dne 31.3.2004 |
          Lupina úzkolistá | Lupina úzkolistá, obecné zásady TG/66/4 ze dne 31.3.2004 |
          Lupina žlutá | Lupina žlutá, obecné zásady TG/66/4 ze dne 31.3.2004 |
          Vojtěška | Vojtěška, obecné zásady TG/6/5 ze dne 6.4.2005 |
          Jetel luční | Jetel luční, obecné zásady TG/5/7 ze dne 4.4.2001 |
          Jetel plazivý | Jetel plazivý, obecné zásady TG/38/7 ze dne 9.4.2003 |
          Bob polní | Bob polní, obecné zásady TG/8/6 ze dne 17.4.2002 |
          Vikev setá | Vikev setá, obecné zásady TG/32/6 ze dne 21.10.1988 |
          Tuřín | Tuřín, obecné zásady TG/89/6 ze dne 4.4.2001 |
          Ředkev olejná | Ředkev olejná, obecné zásady TG/178/3 ze dne 4.4.2001 |
          Podzemnice olejná | Podzemnice olejná, obecné zásady TG/93/3 ze dne 13.11.1985 |
          Řepice | Řepice, obecné zásady TG/185/3 ze dne 17.4.2002 |
          Světlice barvířská | Světlice barvířská, obecné zásady TG/134/3 ze dne 12.10.1990 |
          Bavlník | Bavlník, obecné zásady TG/88/6 ze dne 4.4.2001 |
          Len setý přadný/len setý olejný | Len setý přadný/len setý olejný TG/57/6 ze dne 20.10.1995 |
          Mák setý | Mák setý, obecné zásady TG/166/3 ze dne 24.3.1999 |
          Hořčice bílá | Hořčice bílá, obecné zásady TG/179/3 ze dne 4.4.2001 |
          Sója | Sója, obecné zásady TG/80/6 ze dne 1.4.1998 |
          Čirok | Čirok, obecné zásady TG/122/3 ze dne 6.10.1989 |
          Znění těchto obecných zásad je možné najít na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.