Směrnice Rady 2005/92/ES ze dne 12. prosince 2005 , kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o dobu uplatňování minimální základní sazby DPH

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/92/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Rady 2005/92/ES
          ze dne 12. prosince 2005,
          kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o dobu uplatňování minimální základní sazby DPH
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V čl. 12 odst. 3 písm. a) druhém pododstavci šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně [2] se stanoví, že Rada rozhodne o výši základní sazby, která bude uplatňována po 31. prosinci 2005.
          (2) Stávající základní sazba daně z přidané hodnoty platná v členských státech zajišťuje spolu s mechanismy přechodného režimu fungování tohoto režimu na uspokojivé úrovni. Je ale třeba zabránit tomu, aby zvyšující se rozdíly mezi základními sazbami DPH, které členské státy používají, nevedly ke strukturální nerovnováze ve Společenství a k narušení hospodářské soutěže v některých odvětvích činnosti.
          (3) Je proto vhodné zachovat minimální základní sazbu 15 % na další období dostatečně dlouhé na to, aby bylo možné pokračovat v provádění strategie zjednodušení a modernizace stávajících právních předpisů Společenství v oblasti DPH.
          (4) Směrnice 77/388/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          V čl. 12 odst. 3 písm. a) směrnice 77/388/EHS se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:
          "Základní sazbu daně z přidané hodnoty stanoví každý členský stát jako procentní podíl ze základu daně a je stejná pro dodání zboží i pro poskytování služeb. Od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010 nesmí být základní sazba nižší než 15 %.
          O výši minimální základní sazby, která bude uplatňována po 31. prosinci 2010, rozhodne Rada v souladu s článkem 93 Smlouvy."
          Článek 2
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí k 1. lednu 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
          2. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          3. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 12. prosince 2005.
          Za Radu
          J. Straw
          předseda
          [1] Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
          [2] Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.