Nařízení Komise (ES) č. 6/2005 ze dne 4. ledna 2005, kterým se opravují nařízení (ES) č. 46/2003 a 47/2003, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 6/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 6/2005
          ze dne 4. ledna 2005,
          kterým se opravují nařízení (ES) č. 46/2003 a 47/2003, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 48/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se stanoví pravidla pro směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení [2], se vztahuje na maloobchodní balení o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy.
          (2) Do nařízení Komise (ES) č. 46/2003 ze dne 10. ledna 2003 se vloudila chyba, která pozměnila obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení [3]; táž chyba se vloudila i do nařízení Komise (ES) č. 47/2003 ze dne 10. ledna 2003, čímž pozměnila přílohu I nařízení Rady (ES) č. 2200/96, podle nichž mohou být produkty, pro něž platí obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu, nabízeny ve formě směsí různých druhů v maloobchodním balení o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy.
          (3) Je tudíž nutno příslušným způsobem opravit nařízení (ES) č. 46/2003 a (ES) č. 47/2003, aby mohla maloobchodní balení dotčená tímto ustanovením vykazovat čistou hmotnost tři kilogramy.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 1 nařízení (ES) č.46/2003 se slova "o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy" nahrazují slovy "o čisté hmotnosti do tří kilogramů".
          Článek 2
          V článku 1 nařízení (ES) č.47/2003 se slova "o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy" nahrazují slovy "o čisté hmotnosti do tří kilogramů".
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. ledna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
          [2] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 65.
          [3] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.