Nařízení Rady (ES) č. 7/2005 ze dne 13. prosince 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 7/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 7/2005
          ze dne 13. prosince 2004,
          kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V návaznosti na rozšíření Evropské unie, ke kterému došlo dne 1. května 2004, se Společenství a Švýcarsko dne 19. května 2004 dohodly, že po rozšíření by měly být zachovány obchodní toky v souladu s preferencemi udělenými dříve na základě dvoustranných dohod mezi novými členskými státy a Švýcarskem. Strany se proto dohodly na přijetí celních koncesí stanovených Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. června 1999 o obchodu se zemědělskými produkty [1] (dále jen "dohoda"), která vstoupila v platnost 1. června 2002. Přizpůsobení těchto koncesí, které jsou uvedeny v přílohách 1 a 2 dohody, zahrnuje rozšíření stávající celní kvóty Společenství s nulovou celní sazbou (produkty s kódy KN 07051100, 07051900 a 07052900, pod pořadovým číslem 09.0925) na nový produkt (kód KN 07052100).
          (2) Strany se dohodly, na základě zásady vzájemnosti, že změny dvoustranných celních koncesí by měly být uplatněny zpětně, od 1. května 2004. Vzhledem k tomu, že postup dvoustranného přijímání rozhodnutí o doplnění příloh 1 a 2 dohody nebude dokončen bezodkladně, dohodly se strany na tom, že umožní uplatnění koncesí od 1. května 2004 na autonomní a přechodné bázi.
          (3) Aby se zajistilo, že pro produkty s kódem KN 07052100 lze kvótu využít od 1. května 2004, měla by být pro přechodné období stanovena nová celní kvóta Společenství, která by se vztahovala pouze na uvedené produkty, aniž by tím byl dotčen neustálý přístup pro další produkty v rámci stávající celní kvóty stanovené v dohodě a v nařízení Komise (ES) č. 933/2002 ze dne 31. května 2002 o otevření a správě celních kvót pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska a o zrušení nařízení (ES) č. 851/95 [2].
          (4) Podle pravidel zmíněných v článku 4 dohody může být tato celní kvóta využita pouze pro produkty pocházející ze Švýcarska.
          (5) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [3], stanovuje systém správy celních kvót. Komise a členské státy by měly celní kvótu otevřenou tímto nařízením spravovat v souladu s tímto systémem.
          (6) Jelikož nová celní kvóta se otevírá od 1. května 2004, mělo by být toto nařízení použitelné od stejného dne a mělo by vstoupit v platnost co nejdříve,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Celní kvóta Společenství s nulovou celní sazbou pro produkty s kódy KN 07052100 pocházející ze Švýcarska se otevírá každý rok pro období od 1. ledna do 31. prosince pod pořadovým číslem 09.0947. V roce 2004 se tato celní kvóta otevírá pro období od 1. května do 31. prosince. Objem činí v roce 2004 (a poté každý rok) 500 tun čisté hmotnosti.
          Článek 2
          Celní kvótu uvedenou v článku 1 bude Komise spravovat v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. prosince 2004.
          Za Radu
          B. R. Bot
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.
          [2] Úř. věst. L 144, 1.6.2002, s. 22.
          [3] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s.1).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.