Nařízení Komise (ES) č. 12/2005 ze dne 6. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2003 a (ES) č. 810/2003, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se zařízení na kompostování a výrobu bioplynu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 12/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 12/2005
          ze dne 6. ledna 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2003 a (ES) č. 810/2003, pokud jde o prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se zařízení na kompostování a výrobu bioplynu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu [1], a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu. Vzhledem k přísné povaze těchto pravidel byla umožněna přechodná opatření.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 809/2003 ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 týkajících se norem zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na kompostování [2], stanoví pro toto průmyslové odvětví lhůtu do 31. prosince 2004 na přizpůsobení a vývoj náhradních norem zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na kompostování.
          (3) Nařízení Komise (ES) č. 810/2003 ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 týkajících se norem zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na výrobu bioplynu [3], stanoví pro toto průmyslové odvětví lhůtu do 31. prosince 2004 na přizpůsobení a zavedení náhradních norem zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na výrobu bioplynu.
          (4) Komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EÚBP) o stanovisko, které by jí pomohlo stanovit náhradní normy zpracování pro zařízení na kompostování a výrobu bioplynu. Stanovisko EÚBP by mělo být k dispozici koncem roku 2004. Aby nedošlo k narušení obchodu, požádaly členské státy a provozovatelé Komisi o prodloužení platnosti přechodných opatření stanovených nařízeními (ES) č. 809/2003 a (ES) č. 810/2003 do doby, než bude stanovisko EÚBP k dispozici.
          (5) Přechodná opatření stanovená nařízeními (ES) č. 809/2003 a (ES) č. 810/2003 by měla být proto prodloužena o další časové období, aby tak členské státy mohly provozovatelům povolit nadále používat vnitrostátní pravidla pro normy zpracování materiálu kategorie 3 a hnoje používaného v zařízeních na kompostování a výrobu bioplynu.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 809/2003 se mění takto: V čl. 1 odst. 1, čl. 3 odst. 2 a článku 4 se datum " 31. prosince 2004" nahrazuje datem " 31. prosince 2005".
          Článek 2
          Nařízení (ES) č. 810/2003 se mění takto: V čl. 1 odst. 1, čl. 3 odst. 2 a článku 4 se datum " 31. prosince 2004" nahrazuje datem " 31. prosince 2005".
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. ledna 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 668/2004 (Úř. věst. L 112, 19.4.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 10.
          [3] Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 12.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.