Nařízení Komise (ES) č. 13/2005 ze dne 6. ledna 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) ohledně seznamu cílových sekundárních proměnných, které se týkají „sociální participace“Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 13/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 13/2005
          ze dne 6. ledna 2005,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) ohledně seznamu cílových sekundárních proměnných, které se týkají "sociální participace"
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení (ES) č. 1177/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 2003 o statistikách Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) [1], a zejména na čl. 15 odst. 2 písm. f) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1177/2003 vytvořilo společný rámec pro systematickou tvorbu statistik Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek, které zahrnou srovnatelné a včasné průřezové a panelové údaje o příjmech a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení na vnitrostátní úrovni i na úrovni Evropské unie.
          (2) Podle čl. 15 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1177/2003 jsou prováděcí opatření nezbytná pro sestavení seznamu cílových sekundárních oblastí a proměnných, které mají být každoročně zařazovány do průřezové složky EU-SILC. Pro rok 2006 má být sestaven seznam cílových sekundárních proměnných, obsažených v modulu "sociální participace" (který se týká hlavně účasti na kulturních akcích, začlenění do okruhu příbuzných, přátel a sousedů a účasti na formálních i neformálních aktivitách) včetně kódů a definic proměnných.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy (VSP),
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Seznam cílových sekundárních proměnných, kódy proměnných a definice pro modul "sociální participace" pro rok 2006, který se zařazuje do průřezové složky statistiky Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) je stanoven v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. ledna 2005.
          Za Komisi
          Joaquín Almunia
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Pro účely tohoto nařízení se uplatní následující jednotka, způsob sběru údajů, referenční období a definice.
          1. JEDNOTKA
          Informace se poskytují o všech současných členech domácnosti starších šestnácti let, popřípadě, přichází-li to v úvahu, o všech vybraných respondentech starších šestnácti let.
          2. ZPŮSOB SBĚRU ÚDAJŮ
          Vzhledem k charakteristice shromažďovaných informací je povoleno pouze osobní dotazování (dotazování zástupců představují výjimku v případech osob, které jsou dočasně nepřítomné nebo nezpůsobilé) nebo informace získané z registrů.
          3. REFERENČNÍ OBDOBÍ
          — Posledních 12 měsíců se použije v případě proměnných týkajících se účasti na kulturních akcích a účasti na formálních a neformálních aktivitách.
          — "Obvykle" se použije v případě proměnných, které se týkají začlenění do okruhu příbuzných a přátel. "Obvykle" se týká obvyklé frekvence aktivit v běžném roce.
          — "Současný stav" v případě proměnné "možnost požádat příbuzného, přítele nebo souseda o pomoc".
          4. DEFINICE
          a) Příbuzní: tento pojem je nutno chápat v nejširším smyslu; zahrnuje otce/matku/děti, sourozence, prarodiče, tety, strýce, bratrance, synovce, neteře a osoby sešvagřené (příbuzné ze strany manžela popř. manželky).
          b) Přátelé: lidé, s nimiž se respondent schází ve svém volném čase (t.j. po pracovní době, o víkendech nebo o dovolených) a s nimiž respondent sdílí soukromé záležitosti.
          c) Scházení znamená trávení času s přáteli nebo příbuznými doma či jinde. Může se jednat o rozhovory nebo společné vykonávání jiných činností. Pouhé náhodné setkání se nepovažuje za "scházení".
          d) Frekvence scházení/kontaktu s přáteli a příbuznými: týká se frekvence, s níž se respondent schází /je v kontaktu s kterýmkoliv příbuzným/přítelem. V úvahu se nebere výlučně jen osoba, s níž se respondent schází/je v kontaktu nejčastěji.
          Jestliže se respondent schází se svými přáteli/příbuznými "jednou za rok" o dovolené nebo o svátcích, odpověď má znít "přinejmenším jednou za rok".
          e) Neformální dobrovolné činnosti zahrnují činnosti prováděné mimo organizační kontext, velmi často na individuální úrovni.
          Neformální dobrovolné činnosti zahrnují přípravu pokrmů pro jiné lidi; péči o lidi v nemocnicích / v domácím prostředí; braní lidí na procházky; nakupování atd. Nepatří sem činnosti, které respondent vykonává pro svou domácnost, ve své práci nebo v rámci dobrovolnických organizací.
          f) Účast na kulturních akcích: jedná se o návštěvy kin, divadel, živých představení, návštěvy kulturních památek nebo živých sportovních akcí bez ohledu na to, kde se tyto aktivity konají nebo zda je provádí profesionálové nebo amatéři. U živých sportovních akcí a divadelních představení se účast týká pouze divácké úlohy.
          OBLASTI A SEZNAM CÍLOVÝCH PROMĚNNÝCH
          Název proměnné | Modul pro rok 2006 | Sociální participace |
          Kód | Cílová proměnná |
          Základní údaje
          RB030 | | Osobní ID |
          Identifikační číslo ID | Osobní identifikační číslo (OID) |
          PS005 | | Osobní průřezová váha |
          0+(Formát 2,5) | Váha |
          Účast na kulturních akcích
          PS010 | | Počet návštěv kin |
          1 | žádná |
          2 | 1–3 krát |
          3 | 4–6 krát |
          4 | 7–12 krát |
          5 | více než 12 krát |
          PS010_F | -1 | chybí |
          1 | proměnná je vyplněna |
          PS020 | | Počet návštěv živých představení (divadelní, koncertní , operní, baletní a taneční představení) |
          1 | žádná |
          2 | 1–3 krát |
          3 | 4–6 krát |
          4 | 7–12 krát |
          5 | více než 12 krát |
          PS020_F | -1 | chybí |
          1 | proměnná je vyplněna |
          PS030 | | Počet návštěv kulturních památek |
          1 | žádná |
          2 | 1–3 návštěvy |
          3 | 4–6 návštěv |
          4 | 7–12 návštěv |
          5 | více než 12 návštěv |
          PS030_F | -1 | chybí |
          1 | proměnná je vyplněna |
          PS040 | | Počet návštěv živých sportovních akcí |
          1 | žádná |
          2 | 1–3 krát |
          3 | 4–6 krát |
          4 | 7–12 krát |
          5 | více než 12 krát |
          PS040_F | -1 | chybí |
          1 | proměnná je vyplněna |
          Začlenění do okruhu příbuzných, přátel a sousedů
          PS050 | | Frekvence scházení s příbuznými |
          1 | denně |
          2 | každý týden (ne každý den) |
          3 | několikrát za měsíc (ne každý týden) |
          4 | jednou za měsíc |
          5 | alespoň jednou ročně (méně než jednou za měsíc) |
          6 | nikdy |
          PS050_F | -2 | nepřichází v úvahu (žádní příbuzní) |
          -1 | chybí |
          1 | proměnná je vyplněna |
          PS060 | | Frekvence scházení s přáteli |
          1 | denně |
          2 | každý týden (ne každý den) |
          3 | několikrát za měsíc (ne každý týden) |
          4 | jednou za měsíc |
          5 | alespoň jednou ročně (méně než jednou za měsíc) |
          6 | nikdy |
          PS060_F | -2 | nepřichází v úvahu (žádní přátelé) |
          -1 | chybí |
          1 | proměnná je vyplněna |
          PS070 | | Frekvence kontaktu s příbuznými |
          1 | denně |
          2 | každý týden (ne každý den) |
          3 | několikrát za měsíc (ne každý týden) |
          4 | jednou za měsíc |
          5 | alespoň jednou ročně (méně než jednou za měsíc) |
          6 | nikdy |
          PS070_F | -2 | nepřichází v úvahu (žádní příbuzní) |
          -1 | chybí |
          1 | proměnná je vyplněna |
          PS080 | | Frekvence kontaktu s přáteli |
          1 | denně |
          2 | každý týden (ne každý den) |
          3 | několikrát za měsíc (ne každý týden) |
          4 | jednou za měsíc |
          5 | alespoň jednou ročně (méně než jednou za měsíc) |
          6 | nikdy |
          PS080_F | -2 | nepřichází v úvahu (žádní přátelé) |
          -1 | chybí |
          1 | proměnná je vyplněna |
          Začlenění do okruhu příbuzných, přátel a sousedů
          PS090 | | Možnost požádat příbuzného, přítele nebo souseda o pomoc |
          1 | ano |
          2 | ne |
          PS090_F | -2 | nepřichází v úvahu (žádní příbuzní, přátelé, sousedé) |
          -1 | chybí |
          1 | proměnná je vyplněna |
          Formální a neformální účast
          PS100 | | Účast na neformálních dobrovolných činnostech |
          1 | denně |
          2 | každý týden (ne každý den) |
          3 | několikrát za měsíc (ne každý týden) |
          4 | jednou za měsíc |
          5 | alespoň jednou ročně (méně než jednou za měsíc) |
          6 | nikdy |
          PS100_F | -1 | chybí |
          1 | proměnná je vyplněna |
          PS110 | | Účast na aktivitách politických stran nebo odborových organizací |
          1 | ano |
          2 | ne |
          PS110_F | -1 | chybí |
          1 | proměnná je vyplněna |
          PS120 | | Účast na aktivitách profesních sdružení |
          1 | ano |
          2 | ne |
          PS120_F | -1 | chybí |
          1 | proměnná je vyplněna |
          PS130 | | Účast na aktivitách církví a náboženských společností |
          1 | ano |
          2 | ne |
          PS130_F | -1 | chybí |
          1 | proměnná je vyplněna |
          PS140 | | Účast na aktivitách rekreačních skupin nebo organizací |
          1 | ano |
          2 | ne |
          PS140_F | -1 | chybí |
          1 | proměnná je vyplněna |
          PS150 | | Účast na aktivitách dobročinných organizací |
          1 | ano |
          2 | ne |
          PS150_F | -1 | chybí |
          1 | proměnná je vyplněna |
          PS160 | | Účast na aktivitách jiných skupin nebo organizací |
          1 | ano |
          2 | ne |
          PS160_F | -1 | chybí |
          1 | proměnná je vyplněna |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.