Nařízení Komise (ES) č. 16/2005 ze dne 6. ledna 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 16/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 16/2005
          ze dne 6. ledna 2005,
          kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na čl. 14 odst. 3,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží [2], a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízní,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 stanoví, že rozdíly mezi kurzy a cenami na světovém trhu a cenami uvnitř Společenství, produktů uvedených v čl. 1 každého z uvedených nařízení, mohou být pokryty vývozní náhradou.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad [3], určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003.
          (3) Podle čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1520/2000 by sazba náhrady na 100 kilogramů každého z dotčených základních produktů měla být stanovena každý měsíc.
          (4) Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy předchozím stanovením vysokých sazeb náhrad. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout nezbytná preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.
          (5) V důsledku dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ohledně vývozů těstovin ze Společenství do Spojených států, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS [4] je nutné rozlišovat náhradu pro zboží kódů KN 19021100 a 190219 podle jejich místa určení.
          (6) Podle čl. 4 odst. 3 a 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 musí být stanovena snížená sazba vývozní náhrady s ohledem na výši produkční náhrady podle nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 [5], pro dotčený základní produkt, platnou během předpokládaného období výroby zboží.
          (7) Lihoviny se považují za méně závislé na ceně obilovin používaných na jejich výrobu. Protokol 19 aktu o přistoupení Spojeného království, Irska a Dánska však stanoví, že musí být přijata nezbytná opatření s cílem usnadnit používání obilovin Společenství při výrobě lihovin vyráběných z obilovin. Je proto nezbytné přizpůsobit sazbu náhrady použitelnou pro obiloviny vyvážené ve formě lihovin.
          (8) V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1676/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření ze týkající se dovozu určitých zpracovaných zemědělsských produktů do Bulharska [6], nemají s účinností od 1. řijna 2004 zpracované zemědělské produkty neuvedené na seznamu v přiloze I Smlouvy, které jsou vyváženy do Bulharska, nárok na vývozní náhrady.
          (9) Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze A nařízení (ES) č. 1520/2000 a článku 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003, se stanoví v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Odchylně od článku 1 a s účinností od 1. řijna 2004 se sazby stanovené v příloze nepoužijí na zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do Bulharska.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 7. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. ledna 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.
          [3] Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 163, 1.5.2004, s. 14).
          [4] Úř. věst. L 275, 29.9.1987, s. 36.
          [5] Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1548/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 11).
          [6] Úř. věst. L 301, 28.9.2004, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Sazby náhrad použitelné od 7. ledna 2005 u některých obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Popis zboží [1] | Sazba náhrady na 100 kg základního produktu |
          V případě stanovení náhrad předem | Ostatní |
          10011000 | Pšenice tvrdá: | | |
          – v případě vývozu zboží kódů KN 190211 a 190219 do Spojených států amerických | — | — |
          – v ostatních případech | — | — |
          10019099 | Pšenice a sourež: | | |
          – v případě vývozu zboží kódů KN 190211 a 190219 do Spojených států amerických | — | — |
          – v ostatních případech: | | |
          – – v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 [2] | — | — |
          – – v případě vývozu zboží čísla 2208 [3] | — | — |
          – – v ostatních případech | — | — |
          10020000 | Žito | — | — |
          10030090 | Ječmen | | |
          – v případě vývozu zboží čísla 2208 [3] | — | — |
          – v ostatních případech | — | — |
          10040000 | Oves | — | — |
          10059000 | Kukuřice použitá ve formě: | | |
          – škrobu: | | |
          – – v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 [2] | 4,093 | 4,093 |
          – – v případě vývozu zboží čísla 2208 [3] | 1,238 | 1,238 |
          – – v ostatních případech | 4,093 | 4,093 |
          – gglukóza, glukózový cukr, maltodextrin a maltodextrinový sirup kódů KN 17023051, 17023059, 17023091, 17023099, 17024090, 17029050, 17029075, 17029079, 21069055 [4]: | | |
          – – v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 [2] | 3,070 | 3,070 |
          – – v případě vývozu zboží čísla 2208 [3] | 0,929 | 0,929 |
          – – v ostatních případech | 3,070 | 3,070 |
          – v případě vývozu zboží čísla 2208 [3] | 1,238 | 1,238 |
          – ostatní (včetně nezpracované) | 4,093 | 4,093 |
          Bramborový škrob kódu KN 11081300 podobný produktu získanému zpracováním kukuřice: | | |
          – v případě použití čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1520/2000 [2] | 3,724 | 4,093 |
          – v případě vývozu zboží čísla 2208 [3] | 1,238 | 1,238 |
          – v ostatních případech | 4,093 | 4,093 |
          ex100630 | Celoomletá rýže: | | |
          – kulatozrnná | — | — |
          – střednězrnná | — | — |
          – dlouhozrnná | — | — |
          10064000 | Zlomková rýže | — | — |
          10070090 | Zrna čiroku, jiná než hybridy, k setí | — | — |
          [1] Pokud jde o produkty získané zpracováním základního produktu nebo/a podobných produktů, použijí se koeficienty stanovené v příloze E nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 (Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1).
          [2] Jedná se o zboží spadající pod kód KN 35051050.
          [3] Zboží uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku 2 nařízení (EHS) č. 2825/93 (Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 6).
          [4] V případě sirupů kódů KN 17023099, 17024090 a 17026090, získaných smícháním glukózového a fruktózového sirupu, může být vývozní náhrada poskytnuta pouze pro glukózový sirup.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.