Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 23/2005 ze dne 20. prosince 2004, kterým se přizpůsobuje ode dne 1. července 2004 sazba příspěvku do důchodového systému úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a ode dne 1. ledna 2005 úroková míra používaná pro převod mezi důchodovým systémem Společenství a vnitrostátními důchodovými systémy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 23/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 23/2005
          ze dne 20. prosince 2004,
          kterým se přizpůsobuje ode dne 1. července 2004 sazba příspěvku do důchodového systému úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a ode dne 1. ledna 2005 úroková míra používaná pro převod mezi důchodovým systémem Společenství a vnitrostátními důchodovými systémy
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, stanovený nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [1] a naposledy pozměněný nařízením (ES, Euratom) č. 723/2004 [2], a zejména na článek 83 a 83a a přílohu XII uvedeného služebního řádu,
          s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s Výborem pro služební řád,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s článkem 13 přílohy XII služebního řádu předložil Eurostat dne 1. září 2004 zprávu o pětiletém pojistně matematickém posouzení 2004 důchodového systému, která aktualizuje parametry uvedené v této příloze.
          (2) Na základě této zprávy by měla být upravena sazba příspěvku nutná pro zajištění pojistné rovnováhy důchodového systému úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Na základě článku 2 přílohy XII nemůže úprava za rok 2004 přesáhnout 9,75 %.
          (3) Je třeba upravit úrokovou míru uvedenou v článcích 4 a 8 přílohy VIII a v článcích 40 a 110 pracovního řádu ostatních zaměstnanců v souladu s článkem 12 přílohy XII,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          S účinkem od 1. července 2004 je sazba příspěvků podle čl. 83 odst. 2 služebního řádu stanovena na 9,75 %.
          Článek 2
          S účinkem od 1. ledna 2005 je úroková míra podle článků 4 a 8 přílohy VIII služebního řádu a podle článků 40 a 110 pracovního řádu ostatních zaměstnanců stanovena na 3,9 %.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. prosince 2004.
          Za Radu
          P. VAN Geel
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 56, 4.3.68, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.