Nařízení Komise (ES) č. 25/2005 ze dne 7. ledna 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 za účelem prodloužení platnosti celních kvót Společenství pro výrobky z juty a kokosových vláken

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 25/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 25/2005
          ze dne 7. ledna 2005,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 za účelem prodloužení platnosti celních kvót Společenství pro výrobky z juty a kokosových vláken
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 [1], a zejména na článek 9 odst. 1 písm. b) druhou odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s nabídkou, kterou Společenství učinilo v rámci Konference Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD), a se svým systémem všeobecných celních preferencí zavedlo Společenství od roku 1971 celní preference pro výrobky z juty a kokosových vláken pocházející z některých rozvojových zemí; tyto preference měly formu postupného snižování celních sazeb společného celního sazebníku a, od roku 1978 do 31. prosince 1994, úplného pozastavení těchto celních sazeb.
          (2) Od 1. ledna 1995, kdy vstoupil v platnost nový systém všeobecných celních preferencí, do 31. prosince 2004 Společenství mimo GATT otevřelo autonomní celní kvóty Společenství s nulovou celní sazbou pro určitá množství výrobků z juty a kokosových vláken prostřednictvím nařízení Komise (ES) č. 2511/2001 [2] pozměňujícím nařízení Rady (ES) č. 32/2000.
          (3) Jelikož platnost systému všeobecných celních preferencí byla prodloužena do 31. prosince 2005 nařízením Rady (ES) č. 2211/2003 [3], měl by režim pro výrobky z juty a kokosových vláken být rovněž prodloužen do 31. prosince 2005.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V příloze III nařízení (ES) č. 32/2000 se u pořadových čísel 09.0107, 09.0109 a 09.0111 v pátém sloupci ("Kvótové období") slova "od 1.1.2003 do 31.12.2003 a od 1.1.2004 do 31.12.2004" nahrazují slovy "od 1.1.2005 do 31.12.2005".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. ledna 2005.
          Za Komisi
          László Kovács
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 545/2004 (Úř. věst. L 87, 25.3.2004, s. 12).
          [2] Úř. věst. L 339, 21.12.2001, s. 17.
          [3] Úř. věst. L 332, 19.12.2003, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.