Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 31/2005 ze dne 20. prosince 2004, kterým se s účinkem od 1. července 2004 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 31/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 31/2005
          ze dne 20. prosince 2004,
          kterým se s účinkem od 1. července 2004 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, a zejména na článek 13 tohoto protokolu,
          s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [1] a naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 723/2004 [2], a zejména na články 63, 64, 65, 65a a 82 a přílohy VII, XI a XIII uvedeného služebního řádu a čl. 20 první pododstavec a články 64 a 92 uvedeného pracovního řádu,
          s ohledem na návrh Komise,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          S účinkem od 1. července 2004 se v čl. 63 druhém pododstavci služebního řádu datum " 1. července 2003" nahrazuje datem " 1. července 2004".
          Článek 2
          S účinkem od 1. července 2004 se v článku 66 služebního řádu tabulka základních měsíčních platů nahrazuje tímto:
          +++++ TABLE +++++
          Článek 3
          S účinkem od 1. července 2004 se opravné koeficienty použitelné podle článku 64 služebního řádu na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 2 následující tabulky.
          S účinkem od 1. ledna 2005 se opravné koeficienty použitelné podle čl. 17 odst. 3 přílohy VII služebního řádu na převody úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 3 následující tabulky.
          S účinkem od 1. července 2004 se opravné koeficienty použitelné podle čl. 20 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu na důchody stanoví podle sloupce 4 následující tabulky.
          S účinkem od 1. května 2005 se opravné koeficienty podle čl. 20 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu použitelné na důchody stanoví podle sloupce 5 následující tabulky:
          +++++ TABLE +++++
          Článek 4
          S účinkem od 1. července 2004 činí příspěvek na rodičovskou dovolenou stanovený v článku 42a služebního řádu 804,36 EUR a pro osamělé rodiče 1072,48 EUR.
          Článek 5
          S účinkem od 1. července 2004 činí základní příspěvek na domácnost stanovený v čl. 1 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 150,44 EUR.
          S účinkem od 1. července 2004 činí příspěvek na vyživované dítě stanovený v čl. 2 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 328,73 EUR.
          S účinkem od 1. července 2004 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 3 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 223,05 EUR.
          S účinkem od 1. července 2004 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 3 odst. 2 přílohy VII služebního řádu 80,30 EUR.
          S účinkem od 1. července 2004 činí minimální částka pro příspěvek za práci v zahraničí stanovená v článku 69 služebního řádu a v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci přílohy VII 445,88 EUR.
          Článek 6
          S účinkem od 1. ledna 2005 se náhrada cestovních výdajů za kilometr stanovený v článku 8 přílohy VII služebního řádu upravuje takto:
          +++++ TABLE +++++
          K této náhradě cestovních výdajů za kilometr se připočte doplňkový paušální příspěvek:
          -  167,16 EUR, pokud je vzdálenost z místa zaměstnání do místa původu po železnici od 725 km do 1450 km,
          -  334,31 EUR, pokud je vzdálenost z místa zaměstnání do místa původu po železnici rovna nebo větší než 1450 km.
          Článek 7
          S účinkem od 1. července 2004 činí denní příspěvek stanovený v čl. 10 odst. 1 přílohy VII služebního řádu:
          -  34,55 EUR pro úředníka, který má nárok na příspěvek na domácnost, a
          -  27,86 EUR pro úředníka, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.
          Článek 8
          S účinkem od 1. července 2004 činí dolní hranice příspěvku na zařízení stanoveného v čl. 24 odst. 3 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:
          -  983,69 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost, a
          -  584,90 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.
          Článek 9
          S účinkem od 1. července 2004 činí pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 28a odst. 3 druhém pododstavci pracovního řádu ostatních zaměstnanců dolní hranice 1179,72 EUR a horní hranice 2359,44 EUR a paušální srážka se stanoví na 1072,48 EUR.
          Článek 10
          S účinkem od 1. července 2004 se v článku 63 tabulka základních měsíčních platů pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazuje tímto:
          +++++ TABLE +++++
          Článek 11
          S účinkem od 1. července 2004 se v článku 93 tabulka základních měsíčních platů pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazuje tímto:
          +++++ TABLE +++++
          Článek 12
          S účinkem od 1. července 2004 činí dolní hranice příspěvku na zařízení stanovená v článku 94 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:
          -  739,90 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost, a
          -  438,67 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.
          Článek 13
          S účinkem od 1. července 2004 činí pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 96 odst. 3 druhém pododstavci pracovního řádu ostatních zaměstnanců dolní hranice 884,79 EUR a horní hranice 1769,58 EUR a paušální snížení se stanoví na 804,36 EUR.
          Článek 14
          S účinkem od 1. července 2004 činí příspěvky za práci na směny stanovené v článku 1 nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 [3] 337,16 EUR, 508,90 EUR, 556,42 EUR a 758,58 EUR.
          Článek 15
          S účinkem od 1. července 2004 se na částky uvedené v článku 4 nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 [4] použije opravný koeficient 4,867097.
          Článek 16
          S účinkem od 1. července 2004 se v článku 8 přílohy XIII služebního řádu tabulka použitelných částek služebního řádu nahrazuje tímto:
          +++++ TABLE +++++
          Článek 17
          S účinkem od 1. července 2004 činí příspěvky na vyživované dítě stanovené v článku 14 přílohy XIII služebního řádu:
          1.7.2004– 31.12.2004: 262,79
          1.1.2005– 31.12.2005: 275,97
          1.1.2006– 31.12.2006: 289,16
          1.1.2007– 31.12.2007: 302,35
          1.1.2008– 31.12.2008: 315,53.
          Článek 18
          S účinkem od 1. července 2004 činí příspěvek na vzdělání stanovený v článku 15 přílohy XIII služebního řádu
          1.7.2004– 31.8.2005: 16,06
          1.9.2005– 31.8.2006: 32,12
          1.9.2006– 31.8.2007: 48,17
          1.9.2007– 31.8.2008: 64,24.
          Článek 19
          S účinkem od 1. července 2004 činí pro účely článku 18 přílohy XIII služebního řádu paušální příspěvek uvedený v článku 4a přílohy VII služebního řádu platného před 1. květnem 2004:
          -  116,32 EUR měsíčně pro úředníky v platových třídách C4 nebo C5,
          -  178,34 EUR měsíčně pro úředníky v platových třídách C1, C2 nebo C3.
          Článek 20
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. prosince 2004.
          Za Radu
          P. van Geel
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 56, 4.3.1968.
          [2] Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1.
          [3] Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny (Uř. věst. L 38, 13.2.1976, s. 1). Nařízení doplněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 1307/87 (Úř. věst. L 124, 13.5.1987, s. 6).
          [4] Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8) Nařízení naposledy pozměněné nařízením (Euratom, ESUO, ES) č. 1750/2002 (Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 15).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.