Nařízení Komise (ES) č. 36/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se mění přílohy III a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o epizootologický dozor u přenosných spongiformních encefalopatií u skotu, koz a ovcíText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 36/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 36/2005
          ze dne 12. ledna 2005,
          kterým se mění přílohy III a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o epizootologický dozor u přenosných spongiformních encefalopatií u skotu, koz a ovcí
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [1], a zejména na článek 23 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 999/2001 stanovuje pravidla pro sledování přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u skotu, koz a ovcí.
          (2) Ve svém stanovisku ze dne 4. a 5. dubna 2002 ke strategii vyšetřování možné přítomnosti bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) u malých přežvýkavců doporučil Vědecký koordinační výbor strategii tohoto vyšetřování v populaci malých přežvýkavců v zemích Společenství.
          (3) Referenční laboratoř Společenství pro TSE sestavila skupinu odborníků na typizaci kmenů a pověřila ji dalším vymezením strategie doporučené Vědeckým koordinačním výborem. Tato strategie zahrnuje především uplatňování metody depistáže u všech potvrzených případů TSE u malých přežvýkavců na úrovni národních referenčních laboratoří. Další součástí této strategie je kruhový test spočívající v aplikaci minimálně tří různých metod ve vybraných laboratořích pod hlavičkou referenčních laboratoří Společenství u všech případů, u kterých nebylo v rámci první depistáže možné vyloučit BSE. Doporučuje se také metoda typizace kmenů na myších u případů, u kterých je požadováno potvrzení výsledků metod molekulární typizace.
          (4) Je nutno zajistit, aby do laboratoří provádějících potvrzující vyšetření byla dodána mozková hmota optimální kvality a v dostatečném množství z pozitivních případů klusavky.
          (5) Pokud molekulární typizace aplikovaná na případy potvrzené klusavky odhalí izolát BSE nebo jiný neobvyklý izolát, je žádoucí, aby příslušný úřad měl přístup k mozkové hmotě dalších infikovaných zvířat podniku kvůli dalšímu vyšetřování případu.
          (6) Kruhového testu prováděného referenční laboratoří Společenství se v období od července 2003 do března 2004 úspěšně zúčastnily čtyři laboratoře, které si vyzkoušely svoji odbornou způsobilost při provádění metod molekulární typizace. Referenční laboratoř Společenství by do dubna 2005 měla uspořádat další testy odborné způsobilosti při molekulárních typizacích pro další laboratoře.
          (7) Mezitím, s ohledem na nutnost rozšířit a urychlit sledování koz po podezření na výskyt choroby mezi těmito zvířaty a s ohledem na informace předané skupině odborníků referenční laboratoře Společenství laboratořemi některých členských států o jejich kapacitě vzhledem k provádění molekulárního testování, by tyto laboratoře měly být prozatímně schváleny pro tato testování až do výsledků příslušného testu odborné způsobilosti.
          (8) Členské státy kromě povinné výroční zprávy požadované v čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 999/2001 předkládají na dobrovolné bázi měsíční zprávy o výskytu TSE. Informace předkládané v měsíčních a výročních zprávách by měly být sladěny. Měly by být poskytovány další informace, především o věkové struktuře testovaných zvířat, aby bylo možno vyhodnotit výskyt BSE u různých věkových skupin.
          (9) Nařízení (ES) č. 999/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (10) S ohledem na rostoucí naléhavost odlišení BSE od klusavky by změny stanovené tímto nařízením měly neprodleně vejít v platnost.
          (11) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy III a X nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. ledna 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1993/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 12).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.