Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřeběText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 37/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 37/2005
          ze dne 12. ledna 2005
          o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 89/108/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě [1], a zejména na článek 11 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Komise 92/1/EHS ze dne 13. ledna 1992 o kontrole teploty v přepravních prostředcích a v úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě [2] stanoví požadavky k úplnému zajištění dodržování požadavků na teploty podle směrnice 89/108/EHS.
          (2) V době přijetí směrnice Komise 92/1/EHS nebyla stanovena žádná evropská norma pro přístroje, určené ke sledování teplot v přepravních prostředcích a v úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny.
          (3) Evropský výbor pro normalizaci vytvořil normy pro přístroje zaznamenávající teplotu vzduchu a teploměry v roce 1999 a 2001. Použití takových jednotných norem by zajistilo používání přístrojového vybavení pro sledování teplot potravin v souladu s harmonizovaným souborem technických požadavků.
          (4) Před přijetím tohoto nařízení je třeba pro postupné uplatňování těchto opatření hospodářským subjektům umožnit, aby během přechodného období používaly měřicí přístroje, instalované podle platných právních předpisů.
          (5) Směrnice Komise 92/1/EHS stanovuje odchylky pro přepravu hluboce zmrazených potravin po železnici. Tato odchylka již není dále oprávněná a její platnost by měla být ukončena po uplynutí přechodného období.
          (6) Požadavky na záznam teploty pro malá zařízení, používaná v maloobchodním prodeji, by byly nepřiměřené, a proto by měly být zachovány stávající odchylky pro mrazicí boxy v maloobchodě a pro malé mrazírenské komory používané v maloobchodních prodejnách pro ukládání zásob.
          (7) Doporučuje se zajistit přímou použitelnost nových norem pro měřicí přístroje a technických pravidel, která jsou již obsažena ve směrnici 92/1/EHS. V zájmu shody a jednotnosti právních předpisů Společenství je vhodné směrnici 92/1/EHS zrušit a nahradit ji tímto nařízením.
          (8) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Předmět a rozsah
          Toto nařízení se týká sledování teplot v přepravních prostředcích a v úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny.
          Článek 2
          Sledování a záznam teplot
          1. Přepravní prostředky, úložné a skladovací prostory pro hluboce zmrazené potraviny se vybaví vhodnými měřicími přístroji ke sledování a záznamu, v opakovaných a pravidelných intervalech, teploty vzduchu, kterému jsou hluboce zmrazené potraviny vystaveny.
          2. Od 1. ledna 2006 budou všechny měřicí přístroje používané podle odstavce 1 pro účely sledování teploty v souladu s evropskými normami EN 12830, EN 13485 a EN 13486. Provozovatelé v odvětví potravin uchovávají veškeré příslušné doklady, které umožní prověřit, zda jsou výše uvedené přístroje v souladu s příslušnou normou EN.
          Měřicí přístroje, instalované před 31. prosincem 2005 podle právních předpisů platných před přijetím tohoto nařízení, se mohou nadále používat, a to nejpozději do 31. prosince 2009.
          3. Provozovatel v odvětví potravin označí datem a archivuje záznam teploty po dobu nejméně jednoho roku nebo po dobu delší s ohledem na povahu a trvanlivost hluboce zmrazených potravin.
          Článek 3
          Odchylky od článku 2
          1. Odchylně od článku 2 se teplota vzduchu během skladování v prodejních mrazicích boxech a při místní distribuci měří pouze nejméně jedním snadno viditelným teploměrem.
          V případě otevřených prodejních mrazicích boxů se:
          a) jasně označí značka pro maximální zaplnění boxu;
          b) teploměr ukazuje teplotu v úrovni této značky na straně, kde se proud vzduchu obrací.
          2. Příslušný orgán může v případě mrazírenských skladovacích prostor menších než 10 krychlových metrů určených pro ukládání zásob v maloobchodních prodejnách povolit, odchylně od článku 2, měření teploty vzduchu snadno viditelným teploměrem.
          Článek 4
          Zrušení
          Směrnice Komise 92/1/EHS se zrušuje.
          Článek 5
          Vstup v platnost a použitelnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Pro přepravu po železnici se však použije od 1. ledna 2006.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. ledna 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 34. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 34, 11.2.1992, s. 30.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.