Nařízení Komise (ES) č. 40/2005 ze dne 13. ledna 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 40/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 40/2005
          ze dne 13. ledna 2005,
          kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Sazby náhrad použitelné od 17. prosince 2004 na produkty uvedené v příloze, vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 2153/2004 [2].
          (2) Z uplatnění pravidel a kritérií uvedených v nařízení (ES) č. 2153/2004 na údaje, které má Komise v současnosti k dispozici, vyplývá, že nyní uplatňované vývozní náhrady by měly být pozměněny podle přílohy tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vývozní náhrady stanovené nařízením (ES) č. 2153/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Article 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. ledna 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1787/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 121).
          [2] Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 41.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.