Nařízení Komise (ES) č. 42/2005 ze dne 13. ledna 2005, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 14. ledna 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 42/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 42/2005
          ze dne 13. ledna 2005,
          kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 14. ledna 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin [2], a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dovozní cla v odvětví obilovin byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 2280/2004 [3].
          (2) Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1249/96 stanoví, že pokud se vypočtený průměr dovozních cel odchýlí během doby jejich použití o 5 EUR/t od stanoveného cla, je třeba provést příslušnou úpravu. Vzhledem k tomu, že k této odchylce došlo, je nutné upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 2280/2004,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy I a II nařízení (ES) č. 2280/2004 se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. ledna 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 270, 29.9.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).
          [3] Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 42. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 10/2005 (Úř. věst. L 4, 5.1.2005, s. 7).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.