Nařízení Komise (ES) č. 46/2005 ze dne 13. ledna 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2001, pokud jde o termín podávání prohlášení o sklizni a o produkci pro hospodářský rok 2004/05

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 46/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 46/2005
          ze dne 13. ledna 2005,
          kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1282/2001, pokud jde o termín podávání prohlášení o sklizni a o produkci pro hospodářský rok 2004/05
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], a zejména na článek 73 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle nařízení Komise (ES) č. 1282/2001 [2] podávají producenti prohlášení o sklizni a o produkci nejpozději do 10. prosince, aby produkce vína ve Společenství byla známa včas.
          (2) V jednom členském státě se několik dní před uvedeným termínem objevil technický problém s centrálním počítačovým systémem. Producenti již do tohoto systému nemají přístup, a nemohou tedy do konečného termínu zadávat svá prohlášení.
          (3) Aby se předešlo této situaci, za niž producenti nejsou odpovědní, a do doby, než začne znovu fungovat centrální počítačový systém, by měla být producentům poskytnuta delší lhůta k podávání prohlášení o sklizni a o produkci.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 1282/2001 se mohou prohlášení pro hospodářský rok 2004/05 podle článků 2 a 4 uvedeného nařízení podávat až do 15. ledna 2005.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 10. prosince 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. ledna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).
          [2] Úř. věst. L 176, 29.6.2001, s. 14.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.