Nařízení Komise (ES) č. 53/2005 ze dne 14. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 3175/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin a sušeného krmiva na menší ostrovy v Egejském moři a předběžný odhad dodávek

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 53/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 53/2005
          ze dne 14. ledna 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 3175/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin a sušeného krmiva na menší ostrovy v Egejském moři a předběžný odhad dodávek
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2019/93 ze dne 19. července 1993, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro menší ostrovy v Egejském moři týkající se některých zemědělských produktů [1], a zejména na čl. 3a odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EHS) č. 2958/93 [2] stanovilo prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2019/93, pokud jde o zvláštní režim zásobování menších ostrovů v Egejském moři některými zemědělskými produkty, a podle článku 3 nařízení (EHS) č. 2019/93 výši podpor tohoto zásobování.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 3175/94 [3] stanoví předběžný odhad dodávek produktů z obilovin a sušeného krmiva podle článku 2 nařízení (EHS) č. 2019/93.
          (3) Je proto třeba stanovit předběžný odhad pro rok 2005.
          (4) Nařízení (ES) č. 3175/94 by proto mělo být změněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem všech řídících výborů pro dotčené produkty,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 3175/94 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. ledna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 184, 27.7.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 267, 28.10.1993, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1820/2002 (Úř. věst. L 276, 12.10.2002, s. 22).
          [3] Úř. věst. L 335, 23.12.1994, s. 54. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 205/2004 (Úř. věst. L 34, 6.2.2004, s. 31).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.