Nařízení Komise (ES) č. 58/2005 ze dne 14. ledna 2005 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby pro období od 1. ledna do 30. června 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 58/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 58/2005
          ze dne 14. ledna 2005
          o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby pro období od 1. ledna do 30. června 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1864/2004 ze dne 26. října 2004 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí [2], a zejména na čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Množství, pro která tradiční dovozci a noví dovozci v období od 3. do 10. ledna 2005 podali žádosti o licence podle čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1864/2004, převyšují množství dostupná pro produkty pocházející z Číny.
          (2) Je proto vhodné stanovit, v jakém rozsahu lze vyhovět žádostem o licence předaným Komisi dne 11. a 12. ledna 2005, a podle kategorií dovozců a původu produktu určit data, ke kterým musí být vydávání licencí pozastaveno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Žádostem o dovozní licence podle článku 4 nařízení (ES) č. 1864/2004, které byly podány od 3. do 10. ledna 2005 a předány Komisi dne 11. a 12. ledna 2005, lze vyhovět do výše procentních sazeb požadovaných množství, které jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení.
          Článek 2
          Žádosti o dovozní licence podle článku 4 nařízení (ES) č. 1864/2004 na období od 1. ledna do 30. června 2005, které byly podány po 10. lednu 2005, ale do data uvedeného v příloze II tohoto nařízení, jsou pro dotčenou kategorii dovozců a dotčený původ odmítnuty.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. ledna 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).
          [2] Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 30.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.