Nařízení Komise (ES) č. 67/2005 ze dne 17. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 67/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 67/2005
          ze dne 17. ledna 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 ze dne 14. prosince 1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích [1], a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 3 a 4 nařízení (ES) č. 2702/1999 stanoví kritéria výběru trhů a produktů, u kterých lze provádět informační a propagační opatření ve třetích zemích. Tyto trhy a produkty jsou uvedeny v příloze nařízení Komise (ES) č. 2879/2000 [2].
          (2) Podle článku 5 nařízení (ES) č. 2702/1999 je nutné, aby Komise každé dva roky sestavila seznam produktů a trhů podle článků 3 a 4 uvedeného nařízení.
          (3) Seznam cílových trhů by měl být upraven tak, aby se přihlédlo ke skutečnosti, že Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá hora, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko a Ukrajina jsou vývozními trhy se zvláštním zájmem pro některé členské státy a s vývozním potenciálem pro Společenství obecně.
          (4) Květy a rostliny jsou výrobky, u kterých lze tržní rovnováhu zlepšit pomocí informačních a/nebo obecných propagačních opatření v třetích zemích. Tyto produkty by proto měly být zařazeny do seznamu produktů, na něž se vztahují propagační opatření ve třetích zemích.
          (5) Je vhodné rozšířit odrážku sýr a jogurt v příloze nařízení (ES) č. 2879/2000 tak, aby zahrnovala mléčné výrobky obecně.
          (6) Produkty s chráněným označením původu (CHOP), chráněným zeměpisným označením (CHZO) nebo s tradiční zaručenou specialitou (TZS) podle nařízení Rady (ES) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [3] nebo nařízení Rady (ES) č. 2082/92 ze dne 14. července 1992 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin [4] a produktů z ekologického zemědělství v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin [5], jsou jakostní výrobky, jejichž výroba se s ohledem na společnou zemědělskou politiku považuje za prioritní. Tyto výrobky by proto měly být zahrnuty do přílohy nařízení (ES) č. 2879/2000, aby bylo zajištěno, že mohou požívat výhody všech propagačních a informačních opatření stanovených v režimu propagace ve třetích zemích.
          (7) Nařízení (ES) č. 2879/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem vyjádřeným na společné schůzi řídícího výboru pro propagaci zemědělských produktů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 2879/2000 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. ledna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 327, 21.12.1999, s. 7. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2060/2004 (Úř. věst. L 357, 2.12.2004, s. 3).
          [2] Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 63. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1806/2004 (Úř. věst. L 318, 19.10.2004, s. 11).
          [3] Úř.věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1215/2004 (Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 21).
          [4] Úř.věst. L 208, 24.7.1992, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [5] Úř.věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1481/2004 (Úř. věst. L 272, 20.8.2004, s. 11).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.