Nařízení Komise (ES) č. 72/2005 ze dne 17. ledna 2005, kterým se dočasně zrušuje preferenční clo a znovu zavádí sazba společného celního sazebníku na dovoz jednokvětých karafiátů (Standard) pocházejících ze západního břehu Jordánu a pásma Gazy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 72/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 72/2005
          ze dne 17. ledna 2005,
          kterým se dočasně zrušuje preferenční clo a znovu zavádí sazba společného celního sazebníku na dovoz jednokvětých karafiátů (Standard) pocházejících ze západního břehu Jordánu a pásma Gazy
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 4088/87 ze dne 21. prosince 1987 o podmínkách pro uplatnění preferenčních cel na dovoz některých květinářských produktů pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy [1] a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (EHS) č. 4088/87 stanoví podmínky pro uplatnění preferenčního cla na velkokvěté růže, malokvěté růže, jednokvěté karafiáty (Standard) a vícekvěté karafiáty (Spray) v rámci celních kvót otevíraných každoročně na dovoz čerstvých řezaných květin do Společenství.
          (2) Nařízení Rady (ES) č. 747/2001 [2] otevírá a spravuje celní kvóty Společenství pro čerstvé řezané květiny a květinová poupata pocházející z Egypta, Izraele, Kypru, Malty, Maroka a západního břehu Jordánu a pásma Gazy.
          (3) Nařízení Komise (ES) č. 71/2005 [3] stanovilo ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže při uplatnění dovozního režimu.
          (4) Nařízení Komise (EHS) č. 700/88 [4] stanovilo prováděcí pravidla tohoto režimu.
          (5) Na základě záznamů cen učiněných podle nařízení (EHS) č. 4088/87 a nařízení (EHS) č. 700/88 je nutné dojít k závěru, že požadavky pro dočasné zrušení preferenčního cla stanovené v čl. 2 odst. 2 nařízení (EHS) č. 4088/87, pokud jde o jednokvěté karafiáty (Standard) ze západního břehu Jordánu a pásma Gazy, jsou splněny. Měla by být znovu zavedena sazba společného celního sazebníku.
          (6) Kvóta pro dané produkty se vztahuje na období od 1. ledna do 31. prosince 2005. Dočasné zrušení preferenčního cla a znovu zavedení sazby společného celního sazebníku se proto uplatní až do konce tohoto období.
          (7) Komise musí přijmout tato opatření v období mezi dvěma zasedáními Řídícího výboru pro živé rostliny a květinářské produkty,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Preferenční clo stanovené nařízením (ES) č. 747/2001 na dovoz jednokvětých karafiátů (Standard) (kód KN ex06031020) ze západního břehu Jordánu a pásma Gazy se dočasně zrušuje a znovu se zavádí sazba společného celního sazebníku.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. ledna 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 382, 31.12.1987, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1300/97 (Úř. věst. L 177, 5.7.1997, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2256/2004 (Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 24).
          [3] Viz strana 11 v tomto čísle Úředního věstníku.
          [4] Úř. věst. L 72, 18.3.1988, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2062/97 (Úř. věst. L 289, 22.10.1997, s. 1).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.