Nařízení Komise (ES) č. 78/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o těžké kovyText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 78/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 78/2005
          ze dne 19. ledna 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o těžké kovy
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách [1], a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s Vědeckým výborem pro potraviny a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 466/2001 [2] stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách. Tato opatření ve znění nařízení Komise (ES) č. 221/2002 [3] obsahují maximální limity pro těžké kovy olovo, kadmium a rtuť.
          (2) Za účelem ochrany veřejného zdraví je nezbytné udržet množství kontaminujících látek na úrovních, které nevzbuzují obavy z ohrožení zdraví. Maximální limity olova, kadmia a rtuti musí být bezpečné a co nejnižší rozumně dosažitelné ("ALARA") správnou výrobní, zemědělskou a rybolovnou praxí. Na základě nových informací o dosahování maximálních limitů u některých vodních druhů je nezbytné přezkoumat ustanovení přílohy I nařízení (ES) č. 466/2001 pro tyto kontaminující látky v některých potravinách. Přezkoumaná ustanovení zachovávají vysokou úroveň ochrany zdraví spotřebitelů.
          (3) Nařízení (ES) č. 466/2001 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 466/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. ledna 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 684/2004 (Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 6).
          [3] Úř. věst. L 37, 7.2.2002, s. 4.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Oddíl 3 přílohy I nařízení (ES) č. 466/2001 se mění takto.
          1. Pro olovo (Pb) se body 3.1.4., 3.1.4.1. a 3.1.5. nahrazují tímto:
          Produkt | Maximální limit (mg/kg čerstvé hmotnosti) | Požadavky na odběr vzorků | Účinnostní charakteristiky metod analýzy |
          "3.1.4.Svalovina ryb [1] [2] kromě druhů ryb uvedených v bodě 3.1.4.1. | 0,20 | směrnice 2001/22/ES | směrnice 2001/22/ES |
          3.1.4.1.Svalovina těchto ryb [1] [2]:mořan obecný (Diplodus vulgaris)úhoř říční (Anguilla anguilla)cípal šedý (Mugil labrosus labrosus)chrochtal Benettův (Pomadasys benneti)kranasi (Trachurus spp.)sardinka obecná (Sardina pilchardus)sardinky (Sardinops spp.)mořčák tečkovaný (Dicentrarchus punctatus)ryby druhu (Dicologoglossa cuneata) | 0,40 | směrnice 2001/22/ES | směrnice 2001/22/ES |
          3.1.5.korýši, kromě hnědého krabího masa a kromě masa z hlavy a hrudi humra a podobných velkých korýšů (Nephropidae a Palinuridae) | 0,50 | směrnice 2001/22/ES | směrnice 2001/22/ES |
          2. Pro kadmium (Cd) se body 3.2.5. a 3.2.5.1. nahrazují tímto a vkládá se nový bod 3.2.5.2.:
          Produkt | Maximální limit (mg/kg čerstvé hmotnosti) | Požadavky na odběr vzorků | Účinnostní charakteristiky metod analýzy |
          "3.2.5.Svalovina ryb [3] [4] kromě druhů ryb uvedených v bodech 3.2.5.1. a 3.2.5.2 | 0,05 | směrnice 2001/22/ES | směrnice 2001/22/ES |
          3.2.5.1.Svalovina těchto ryb [3] [4]:sardele (Engraulis spp.)pelamida obecná (Sarda sarda)mořan obecný (Diplodus vulgaris)úhoř říční (Anguilla anguilla)cípal šedý (Mugil labrosus labrosus)kranasi (Trachurus spp.)ryby druhu (Luvarus imperialis)sardinka obecná (Sardina pilchardus)sardinky (Sardinops spp.)tuňák (rodů Thunnus, Euthynnus, Katsuwonus pelamis)ryby druhu (Dicologoglossa cuneata) | 0,10 | směrnice 2001/22/ES | směrnice 2001/22/ES |
          3.2.5.2.Svalovina mečouna obecného (Xiphias gladius) | 0,30 | směrnice 2001/22/ES | směrnice 2001/22/ES |
          3. Pro rtuť (Hg) se body 3.3.1. a 3.3.1.1. nahrazují tímto:
          Produkt | Maximální limit (mg/kg čerstvé hmotnosti) | Požadavky na odběr vzorků | Účinnostní charakteristiky metod analýzy |
          "3.3.1.Produkty rybolovu a svalovina ryb [5] [7] kromě druhů uvedených v bodě 3.3.1.1. | 0,50 | směrnice 2001/22/ES | směrnice 2001/22/ES |
          3.3.1.1.Svalovina těchto ryb [3] [4]:ďasi (Lophius spp.)vlkouš obecný (Anarhichas lupus)pelamida obecná (Sarda sarda)úhoři (Anguilla spp.)ryby druhu (Hoplostethus)hlavoun tuponosý (Coryphaenoides rupestris)platýz obecný (Hippoglossus hippoglossus)marlíni (Makaira species)pakambala (Lepidorhombus spp.)parmice (Mullus species)štika obecná (Esox lucius)palometa jednobarevná (Orcynopsis unicolor)tresky (Tricopterus minutes)světloun bělooký (Centroscymnes coelolepis) rejnoci (Raja spp.) lososi (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)plachetník atlantský (Istiophorus platypterus)tkačnice (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)pražma mořská (Pagellus spp.)žralok (všechny druhy)makrelovité (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)jeseteři (Acipenser species)mečoun obecný (Xiphias gladius)tuňák (rody Thunnus, Euthynnus, Katsuwonus pelamis) | 1,0 | směrnice 2001/22/ES | směrnice 2001/22/ES |
          [1] Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.
          [2] Ryby definované v kategorii a) seznamu článku 1 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věstník L 17, 21.1.2000, s. 22)."
          [3] Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.
          [4] Ryby definované v kategorii a) seznamu článku 1 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věstník L 17, 21.1.2000, s. 22)."
          [5] Je-li určena ke konzumaci celá ryba, vztahuje se maximální limit na celou rybu.
          [6] Ryby definované v kategorii a) seznamu článku 1 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věstník L 17, 21.1.2000, s. 22).
          [7] Ryby a produkty rybolovu definované v kategoriích a), c) a f) seznamu článku 1 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř.věst. L 17, 21.1.2000, s. 22)."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.