Nařízení Komise (ES) č. 80/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1517/77, kterým se stanoví různé skupiny odrůd chmele pěstované ve Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 80/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 80/2005
          ze dne 19. ledna 2005,
          kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1517/77, kterým se stanoví různé skupiny odrůd chmele pěstované ve Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné organizaci trhu s chmelem [1], a zejména na čl. 12 odst. 8 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EHS) č. 1517/77 [2] stanoví skupiny odrůd chmele. Částka podpory pro produkci chmele se lišila podle těchto odrůd. Tento režim podpory byl nahrazen v souladu s článkem 12 nařízení (EHS) č. 1696/71 podporou na hektar stejnou pro všechny odrůdy.
          (2) Nařízení (EHS) č. 1517/77 se stalo bezpředmětné, a proto je třeba ho zrušit.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro chmel,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zrušuje se nařízení (EHS) č. 1517/77.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. ledna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 175, 4.8.1971, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2320/2003 (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 18).
          [2] Úř. věst. L 169, 7.7.1977, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1159/98 (Úř. věst. L 160, 4.6.1998, s. 18).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.