Nařízení Rady (ES) č. 84/2005 ze dne 18. ledna 2005, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 84/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 84/2005
          ze dne 18. ledna 2005,
          kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"),
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. PŘEDCHOZÍ POSTUP
          (1) Nařízením (ES) č. 1015/94 [2] Rada uložila konečné antidumpingové clo z dovozu televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska.
          (2) V čl. 31 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 1015/94 Rada výslovně vyloučila z oblasti působnosti antidumpingového cla kamerové systémy vyjmenované v příloze uvedeného nařízení (dále jen "příloha"), které představují nejvyšší třídu profesionálních kamerových systémů a po technické stránce spadají do definice výrobku podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1015/94, avšak nelze je považovat za televizní kamerové systémy.
          (3) V říjnu 1995 Rada nařízením (ES) č. 2474/95 [3] změnila nařízení (ES) č. 1015/94, zejména pokud jde o definici obdobného výrobku a o některé modely profesionálních kamerových systémů, které byly od konečného antidumpingového cla výslovně osvobozeny.
          (4) V říjnu 1997 Rada změnila nařízením (ES) č. 1952/97 [4] sazby konečného antidumpigového cla dvěma dotčeným společnostem, a to Sony Corporation a Ikegami Tsushinki Co. Ltd podle článku 12 základního nařízení. Navíc Rada konkrétně vyloučila z oblasti působnosti antidumpingového cla určité nové modely profesionálních kamerových systémů tím, že je doplnila do přílohy.
          (5) V lednu 1999 a lednu 2000 Rada nařízeními (ES) č. 193/1999 [5] a (ES) č. 176/2000 [6] změnila nařízení (ES) č. 1015/94 a doplnila přílohu o určité novější modely profesionálních kamerových systémů, a tím je osvobodila od uplatnění konečného antidumpingového cla. V říjnu 2004 pozměnila Rada nařízením (ES) č. 1754/2004 [7] nařízení (ES) č. 176/2000.
          (6) V září 2000 Rada nařízením (ES) č. 2042/2000 [8] potvrdila konečná antidumpingová cla uložená nařízením (ES) č. 1015/94 v souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení.
          (7) V lednu 1999 a lednu 2001 Rada nařízením (ES) č. 198/1999 [9] a (ES) č. 951/2001 [10], změnila nařízení (ES) č. 2042/94 tím, že přílohu nařízení (ES) č. 2042/2000 doplnila o určité novější modely profesionálních kamerových systémů, a tím je osvobodila od konečného antidumpingového cla.
          (8) V září 2001, po prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení, potvrdila Rada nařízením (ES) č. 1900/2001 [11] výši konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 2042/2000 z dovozu televizních kamerových systémů od vyvážejícího výrobce Hitachi Denshi Ltd.
          (9) V září 2002 Rada nařízením (ES) č. 1696/2002 [12] změnila nařízení (ES) č. 2042/2000 tím, že doplnila přílohu nařízení (ES) č. 2042/2000 o určité novější modely profesionálních kamerových systémů, a tím je osvobodila od konečného antidumpingového cla.
          (10) V dubnu 2004 Rada nařízením (ES) č. 825/2004 změnila nařízení (ES) č. 2042/2000 tím, že doplnila přílohu nařízení (ES) č. 2042/2000 o určité novější modely profesionálních kamerových systémů, a tím je osvobodila od konečného antidumpingového cla.
          B. ŠETŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE NOVÝCH MODELŮ PROFESIONÁLNÍCH KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ
          1. Postup
          (11) Dva japonští vyvážející výrobci, konkrétně Sony Corporation (dále jen "Sony") a Victor Company of Japan Limited (dále jen "JVC"), uvědomili Komisi o záměru uvést na trh Společenství nové modely profesionálních kamerových systémů a požádali Komisi, aby byly tyto nové modely profesionálních kamerových systémů, včetně jejich příslušenství, připojeny k příloze nařízení (ES) č. 2042/2000, a tím osvobozeny od antidumpingového cla.
          (12) Komise v tomto smyslu uvědomila výrobce ve Společenství a zahájila šetření omezené na zjištění, zda uvažované výrobky spadají do oblasti působnosti antidumpingových cel a zda bude nutné odpovídajícím způsobem změnit operační část nařízení (ES) č. 2042/2000.
          2. Modely podrobené šetření
          (13) Přijatá žádost o osvobození se týkala níže uvedených modelů, k nimž byly dodány příslušné technické údaje:
          i) Sony:
          -  hledáček HDVF-C30W,
          ii) JVC:
          -  hlava kamery KY-F560E.
          Hledáček Sony byl prezentován jako model, který lze použít pouze u kamkordérů, tj. u kamer, které nespadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 2042/2000. Model JVC byl charakterizován jako nový model profesionální kamery, která již byla vyňata z platného antidumpingového nařízení.
          3. Závěry šetření
          i) Hledáček HDVF-C30W
          (14) Bylo zjištěno, že hledáček HDVF-H30W spadá pod popis výrobku uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 2042/2000. Může však být používán pouze s hlavami kamery, které nespadají pod popis výrobku uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení. Zejména poměr energie signálu k energii šumu těchto hlav kamer činí 54 dB, zatímco popis v nařízení (ES) č. 2042/2000 požaduje pro hlavy kamer "při normálním zisku poměr alespoň 55 dB". V důsledku toho se dospělo k závěru, že je tento hledáček nutno považovat za profesionální kamerový systém spadající pod definici uvedenou v čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 2042/2000. Tento hledáček by měl být tudíž vyloučen z oblasti působnosti stávajících antidumpingových opatření a doplněn do přílohy nařízení (ES) č. 2042/2000.
          (15) V souladu se zavedenou praxí orgánů Společenství by měl být tento model osvobozen od antidumpingového cla počínaje dnem doručení příslušné žádosti o výjimku. Veškeré dovozy hledáčku Sony HDVF-C30W dovezeného od 1. dubna 2003 by měly být od uvedeného dne osvobozeny od cla.
          ii) Hlava kamery KY-F560E
          (16) Bylo zjištěno, že se hlava kamery KY-F560E, jakkoli tento model spadá do rámce popisu výrobku podaného v čl. 1 odst. 2 písm a) nařízení (ES) č. 2042/2000, používá hlavně v technických a lékařských aplikacích. V důsledku toho se dospělo k závěru, že je tento model nutno považovat za profesionální kamerový systém spadající pod definici čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 2042/2000. Měl by být tudíž vyloučen z oblasti působnosti stávajících antidumpingových opatření a doplněn do přílohy nařízení (ES) č. 2042/2000.
          (17) V souladu se zavedenou praxí orgánů Společenství by tento model měl být osvobozen od antidumpingového cla počínaje dnem doručení odůvodněné žádosti o výjimku. Veškeré dovozy hlavy kamery JVC KY-F560E dovezené ode dne 15. dubna 2004 by měly být od uvedeného dne osvobozeny od cla.
          4. Informování zúčastněných stran a závěry
          (18) Komise uvědomila výrobní odvětví Společenství a vývozce televizních kamerových systémů o svých zjištěních a dala jim příležitost předložit jejich stanoviska. Žádná ze stran nevznesla proti zjištěním Komise námitky.
          (19) Na základě výše uvedených skutečností by mělo být nařízení (ES) č. 2042/2000 odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          1. Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. Toto nařízení se použije na dovozy níže uvedených modelů vyrobených a vyvezených do Společenství následujícími vyvážejícími výrobci:
          a) Sony od 1. dubna 2003:
          -  hledáček HDVF-C30W;
          b) JVC od 15. dubna 2004:
          -  hlava kamery KY-F560E.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. ledna 2005.
          Za Radu
          J.-C. Juncker
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          [2] Úř. věst. L 111, 30.4.1994, s. 106. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 176/2000 (Úř. věst. L 22, 27.1.2000, s. 29).
          [3] Úř. věst. L 255, 25.10.1995, s. 11.
          [4] Úř. věst. L 276, 9.10.1997, s. 20.
          [5] Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 10.
          [6] Úř. věst. L 22, 27.1.2000, s. 29.
          [7] Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 38. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 825/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 12).
          [9] Úř. věst. L 30, 1.2.2001, s. 1.
          [10] Úř. věst. L 134, 17.5.2001, s. 18.
          [11] Úř. věst. L 261, 29.9.2001, s. 3.
          [12] Úř. věst. L 259, 27.9.2002, s. 1.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.