Nařízení Komise (ES) č. 85/2005 ze dne 20. ledna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 85/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 82/2005
          ze dne 19. ledna 2005
          o vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu z AKT/ZZÚ a ES/ZZÚ
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 192/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu AKT/ZZÚ nebo ES/ZZÚ [2], a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 6 odst. 4 přílohy III rozhodnutí 2001/822/ES je možná kumulace původu AKT/ZZÚ/ES u produktů kapitoly 17 a kódů KN 18061030 a 18061090 až do množství 28000 tun cukru za rok.
          (2) Vnitrostátním orgánům byly v souladu s nařízením (ES) č. 192/2002 podány žádosti o vydání dovozních licencí na celkové množství 112000 tun, které je vyšší než množství stanovené na základě rozhodnutí (ES) č. 2001/822.
          (3) Komise proto musí stanovit koeficient snížení pro vydávání dovozních licencí a pozastavit příjem dalších žádostí o licence pro rok 2005,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dovozní licence, u nichž byla žádost podána do 7. ledna 2005 podle článku 6 nařízení (ES) č. 192/2002, se vydávají na 25 % požadovaného množství.
          Článek 2
          Příjem dalších žádostí pro rok 2005 se pozastavuje.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. ledna 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 96/2004 (Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 3).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.