Nařízení Komise (ES) č. 93/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o zpracování vedlejších živočišných produktů rybího původu a o obchodní doklady pro přepravu vedlejších živočišných produktůText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 93/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 93/2005
          ze dne 19. ledna 2005,
          kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o zpracování vedlejších živočišných produktů rybího původu a o obchodní doklady pro přepravu vedlejších živočišných produktů
          (Text s významem pro EHP)
          KONISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu [1], a zejména na čl. 32 odst. 1 tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha V kapitola III nařízení (ES) č. 1774/2002 stanoví zpracovatelské metody pro vedlejší produkty živočišného původu. Pro vedlejší živočišné produkty rybího původu je v této kapitole stanovena zpracovatelská metoda č. 6, avšak nejsou specifikovány parametry zpracování.
          (2) Vědecký řídící výbor vydal řadu stanovisek, jež se týkala bezpečnosti vedlejších produktů živočišného původu včetně ryb. Podle těchto stanovisek je nebezpečí přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) plynoucí z vedlejších živočišných produktů rybího původu zanedbatelné.
          (3) Vědecký výbor pro otázky zdraví a dobré životní podmínky zvířat na svém zasedání dne 26. února 2003 přijal zprávu o používání rybích vedlejších produktů v akvakultuře.
          (4) Je vhodné v souladu s těmito stanovisky a zprávami stanovit požadavky pro zpracování vedlejších živočišných produktů rybího původu.
          (5) Je vhodné stanovit jednotlivé zpracovatelské metody pro materiály s pravděpodobně vysokým či nízkým obsahem patogenů, s výjimkou bakteriálních spor.
          (6) Příloha II kapitola III nařízení (ES) č. 1774/2002 vymezuje obchodní doklad, který doprovází vedlejší produkty živočišného původu a zpracované produkty během přepravy. Je vhodné stanovit vzor tohoto obchodního dokladu.
          (7) Nařízení (ES) č. 1774/2002 by proto mělo být náležitým způsobem pozměněno.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy V a II nařízení (ES) č. 1774/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. ledna 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 668/2004 (Úř. věst. L 112, 19.4.2004, s. 1).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.