Nařízení Komise (ES) č. 103/2005 ze dne 21. ledna 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro opětovný prodej neloupané rýže ze zásob řecké intervenční agentury na vnitřním trhu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 103/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 103/2005
          ze dne 21. ledna 2005
          o zahájení stálého nabídkového řízení pro opětovný prodej neloupané rýže ze zásob řecké intervenční agentury na vnitřním trhu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží [1], a zejména na čl. 7 odst. 4 a 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EHS) č. 75/91 [2] stanovilo postupy a podmínky pro uvedení neloupané rýže do prodeje intervenčními agenturami.
          (2) Množství neloupané rýže, které je v současnosti skladováno řeckou intervenční agenturou, je velmi vysoké a doba skladování je velmi dlouhá. Je proto vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro opětovný prodej přibližně 16875 tun neloupané rýže ze zásob této agentury na vnitřním trhu.
          (3) Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Řecká intervenční agentura zahájí za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 75/91 stálé nabídkové řízení pro opětovný prodej množství neloupané rýže ze svých zásob na vnitřním trhu, která jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          1. Lhůta pro podání nabídek pro první dílčí nabídkové řízení je stanovena do 2. února 2005.
          2. Lhůta pro podání nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení končí dne 30. března 2005.
          3. Nabídky musejí být podány u řecké intervenční agentury:
          OPEKEPE
          Acharnon Street 241
          GR-10446 Athens
          Tel.: (30-10) 212 47 87 a 212 47 89
          Fax: (30-10) 862 93 73
          .
          Článek 3
          Odchylně od článku 19 nařízení (EHS) č. 75/91 sdělí řecká intervenční agentura Komisi nejpozději v úterý v týdnu, který následuje po skončení lhůty pro podání nabídek, množství a průměrné ceny různých prodaných šarží, rozdělených případně podle skupin.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. ledna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.
          [2] Úř. věst. L 9, 12.1.1991, s. 15.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.