Nařízení Komise (ES) č. 105/2005 ze dne 17. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, pokud jde o vývoz některých druhů odpadů do Číny a Saudské ArábieText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 105/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 105/2005
          ze dne 17. listopadu 2004,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, pokud jde o vývoz některých druhů odpadů do Číny a Saudské Arábie
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole [1], a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD [2], a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 4. srpna 2003 zaslalo Ministerstvo obrany a letectví, Úřad pro meteorologii a životní prostředí Království Saudské Arábie Evropské komisi žádost, aby pro materiál GH 014 "odpady, úlomky a odřezky z polyuretanové pěny neobsahující chlorofluorouhlíky" platily běžné obchodní operace (postup podle "zeleného seznamu").
          (2) Dne 13. května 2004 zaslala Mise Čínské lidové republiky při Evropských společenstvích Evropské komisi žádost o úpravu seznamu odpadů v příloze D nařízení Komise 1547/1999 [3], které jsou povoleny aniž by vyžadovaly uplatnění některého z kontrolních postupů stanovených nařízením Rady (EHS) č. 259/93. Takto upravený seznam bude nadále podléhat doplňkovým kontrolám před přepravou, za jejichž provádění odpovídají čínské orgány.
          (3) V souladu s čl. 17 odst. 3 nařízení (EHS) č. 259/93 byl výbor ustanovený článkem 18 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [4] informován o oficiální žádosti Saudské Arábie dne 2. dubna 2004 a Číny dne 18. května 2004.
          (4) Aby se zohlednila nová situace těchto zemí, je nezbytné zároveň změnit nařízení (ES) č. 1420/1999 a nařízení (ES) č. 1547/1999.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru ustanoveného článkem 18 směrnice 75/442/EHS,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha D nařízení (ES) č. 1547/1999 se mění tak, jak je uvedeno v příloze I tohoto nařízení.
          Článek 2
          Příloha A nařízení (ES) č. 1420/1999 se mění tak, jak je uvedeno v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 (Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2118/2003 (Úř. věst. L 318, 3.12.2003, s. 5).
          [3] Úř. věst. L 185, 17.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2118/2003.
          [4] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.