Nařízení Komise (ES) č. 106/2005 ze dne 21. ledna 2005 o zrušení některých dovozních licencí vydaných na základě nařízení (ES) č. 1431/94 a o uvolnění s nimi souvisejících jistot

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 106/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 106/2005
          ze dne 21. ledna 2005
          o zrušení některých dovozních licencí vydaných na základě nařízení (ES) č. 1431/94 a o uvolnění s nimi souvisejících jistot
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem [1], a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1431/94 ze dne 22. června 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty [2], stanoví pravidla pro platnost dovozních licencí.
          (2) Rozhodnutí Komise 2004/122/ES ze dne 6. února 2004 o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích [3] pozastavilo dovoz drůbeže a některých produktů z drůbeže až do 15. prosince 2004.
          (3) Dovozní licence podle rozhodnutí 2004/122/ES, které byly pro období od 1. ledna do 31. března 2004 vydány na základě nařízení (ES) č. 1431/94 a které se výhradně týkají jedné ze třetích zemí uvedených v uvedeném rozhodnutí, jsou proto ode dne jejich vydání pozastaveny.
          (4) S ohledem na přetrvávání této situace je třeba zrušit uvedené licence a povolit okamžité uvolnění s nimi souvisejících jistot.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dovozní licence, které byly pro období od 1. ledna 2004 do 31. března 2004 vydány na základě nařízení (ES) č. 1431/94 pro příslušné produkty podle rozhodnutí 2004/122/ES a které se výhradně týkají jedné ze třetích zemí uvedených v uvedeném rozhodnutí, jsou zrušeny a s nimi související jistoty jsou uvolněny.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. ledna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 156, 23.6.1994, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1043/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 24).
          [3] Úř. věst. L 36, 7.2.2004, s. 59. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/851/ES (Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 48).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.