Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 107/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2130/2001 o akcích na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 107/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 107/2005
          ze dne 12. ledna 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2130/2001 o akcích na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na návrh Komise,
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Společenství provádí program ve prospěch akcí na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky na základě nařízení (ES) č. 2130/2001 [2]. Použitelnost tohoto nařízení skončila dnem 31. prosince 2004.
          (2) Nařízení (ES) č. 2130/2001 předpokládá, že prodloužení jeho použitelnosti bude záviset na možnosti jeho včlenění do jediného rámcového nařízení pro Asii a Latinskou Ameriku.
          (3) V červenci 2002 přijala Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci Společenství se zeměmi Asie a Latinské Ameriky [3], které zahrnuje pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky a zrušuje nařízení (ES) č. 2130/2001. Navržené nařízení nebylo přijato včas, aby vstoupilo v platnost do 31. prosince 2004. Tato situace by mohla ohrozit kontinuitu a plynulé provádění akcí na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky.
          (4) Je třeba zajistit používání nařízení (ES) č. 2130/2001 až do vstupu budoucího nařízení v platnost. Uvedené budoucí nařízení by poté tvořilo nový právní rámec pro akce na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v obou těchto regionech.
          (5) Je třeba stanovit finanční rámec pro zbývající roky současného finančního výhledu, tedy na roky 2005 a 2006.
          (6) Dále je třeba přijmout ustanovení o nezávislém hodnocení používání nařízení (ES) č. 2130/2001.
          (7) Nařízení (ES) č. 2130/2001 by tedy mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2130/2001 se mění takto:
          1. V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Komise je odpovědná za hodnocení, schvalování a řízení akcí uvedených v tomto nařízení v souladu s platnými rozpočtovými a dalšími postupy, zejména s postupy stanovenými v článku 27, čl. 48 odst. 2 a článku 167 nařízení Rady (ES, Euroatom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [4]."
          2. V článku 15 se vkládá nový odstavec, který zní:
          "1a. Finanční rámec pro provádění tohoto nařízení v období let 2005 a 2006 je stanoven na 141 milionů EUR."
          3. V článku 20 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Jeho použitelnost končí dnem 31. prosince 2006."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          Ve Štrasburku dne 12. ledna 2005.
          Za Evropský parlament
          J. P. Borrell Fontelles
          předseda
          Za Radu
          Nicolas Schmit
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 26. října 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2004.
          [2] Úř. věst. L 287, 31.10.2001, s. 3.
          [3] Úř. věst. C 331 E, 31.12.2002, s. 12.
          [4] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.