Nařízení Komise (ES) č. 109/2005 ze dne 24. ledna 2005 o definici ekonomického území členských států pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 109/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 109/2005
          ze dne 24. ledna 2005
          o definici ekonomického území členských států pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
          s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) [1], a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 2 odst. 7 rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství [2] se hrubý národní produkt (HNP) v tržních cenách považuje za rovný hrubému národnímu důchodu v tržních cenách (HND) stanovenému Komisí při použití Evropského systému hospodářských účtů (ESA). ESA z roku 1995 (ESA 95), který nahradil dva předchozí systémy z let 1970 a 1979, byl zaveden nařízením Rady (ES) 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství [3] a byl popsán v příloze uvedeného nařízení. HNP byl nahrazen HND podle ESA 95 jako kritérium pro účely vlastních zdrojů s účinností od rozpočtového roku 2002.
          (2) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 stanoví postupy pro předávání údajů o HND členskými státy a postupy a ověřování výpočtu HND a zřizuje Výbor pro HND.
          (3) Pro účely definice hrubého národního důchodu v tržních cenách (HND) podle článku 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003 je třeba vyjasnit definici ekonomického území v rámci ESA 95.
          (4) Pro účely provádění článku 1 směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách [4] definuje ekonomické území členských států rozhodnutí Komise 91/450/EHS, Euratom [5]. Podobná definice by nyní měla být stanovena i ohledně HND.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro HND,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro účely nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003 má výraz "ekonomické území" obsah podle odstavců 2.05 a 2.06 přílohy A nařízení (ES) č. 2223/96, přičemž výrazem "geografické území" používaným v uvedených odstavcích se rozumí území členských států podle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. ledna 2005.
          Za Komisi
          Joaquín Almunia
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.
          [3] Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Úř. věst. L 180, 18.7.2003, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 49, 21.2.1989, s. 26. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          [5] Úř. věst. L 240, 29.8.1991, s. 36. Rozhodnutí ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.