Nařízení Komise (ES) č. 115/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 115/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 115/2005
          ze dne 26. ledna 2005,
          kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) S ohledem na stávající situaci na trhu s obilovinami by mělo být zahájeno nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami [2].
          (2) Nařízení (ES) č. 1501/95 stanovilo prováděcí pravidla nabídkového řízení pro stanovení vývozní náhrady. Mezi závazky, které se vztahují k nabídkovému řízení, je uvedena povinnost předložit žádost o vývozní licenci a složit jistotu. Je třeba stanovit výši této jistoty.
          (3) Pro licence vydané v rámci tohoto nabídkového řízení je třeba stanovit zvláštní dobu platnosti. Tato platnost musí odpovídat potřebám světového trhu pro hospodářský rok 2004/05.
          (4) Pro zabezpečení spravedlivého zacházení se všemi zájemci je třeba stanovit, aby doba platnosti vydaných licencí byla stejná.
          (5) Za účelem zabránění zpětného dovozu vývozní náhrady budou přidělovány pouze na vývozy do některých třetích zemí.
          (6) Řádný průběh nabídkového řízení pro vývoz vyžaduje, aby bylo stanoveno minimální množství, lhůta a forma pro předání nabídek příslušným útvarům.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Podle článku 4 nařízení (ES) č. 1501/95 se zahajuje nabídkové řízení týkající se vývozní náhrady.
          2. Nabídkové řízení se týká vývozu měkké pšenice do třetích zemí kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory [3] a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bulharska, Lichtenštejnska, Rumunska and Švýcarska.
          3. Nabídkové řízení bude probíhat až do 23. června 2005. Po dobu jeho trvání budou zahajována týdenní nabídková řízení, pro něž budou množství a lhůty pro předkládání nabídek stanoveny v oznámení o nabídkovém řízení.
          Odchylně od čl. 4 odst. 4 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1501/95 uplyne lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 3. února 2005.
          Článek 2
          Nabídka je platná, pouze pokud se týká nejméně 1000 tun.
          Článek 3
          Jistota uvedená v čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1501/95 je 12 EUR za tunu.
          Článek 4
          1. Odchylně od ustanovení čl. 23 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 [4] jsou vývozní licence vydané podle čl. 8 odst. 1 nařízení 1501/95, pokud jde o jejich dobu platnosti, považovány za vydané dnem předložení nabídky.
          2. Vývozní licence vydané v rámci nabídkového řízení uvedeného v tomto nařízení jsou platné od data vydání ve smyslu odstavce 1 až do konce čtvrtého měsíce následujícího po jejich vydání.
          Článek 5
          Členské státy předají Komisi předložené nabídky nejpozději hodinu a půl po uplynutí týdenní lhůty stanovené v oznámení o nabídkovém řízení pro předložení nabídek a použijí formulář uvedený v příloze.
          V případě, že nebudou předloženy žádné nabídky, sdělí členské státy tuto skutečnost Komisi ve stejné lhůtě, jaká je uvedena v prvním pododstavci.
          Hodiny stanovené pro předložení nabídek se řídí belgickým časem.
          Článek 6
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. ledna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).
          [3] Včetně Kosova, jak je definováno rozhodnutím Bezpečnostní rady OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999.
          [4] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.