Nařízení Komise (ES) č. 117/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se zavádí kontrola Společenství nad dovozy některých obuvnických výrobků pocházejících z některých třetích zemí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 117/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 117/2005
          ze dne 26. ledna 2005,
          kterým se zavádí kontrola Společenství nad dovozy některých obuvnických výrobků pocházejících z některých třetích zemí
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22. prosince 1994 o společných pravidlech dovozu a o zrušení nařízení (ES) č. 518/94 [1], a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Použitelnost systému kvót na obuvnické výrobky stanoveného nařízením Rady (ES) č. 427/2003 ze dne 3. března 2003 o přechodném ochranném mechanismu pro určité dovážené produkty pocházející z Čínské lidové republiky a o změně nařízení (ES) č. 519/94 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí [2] skončila dne 1. ledna 2005.
          (2) Dne 7. prosince 2004 byla Komise informována některými členskými státy, že by bylo vhodné zavést kontrolní opatření pro obuvnické výrobky podle nařízení (ES) č. 3285/94.
          (3) Obuvnické výrobní odvětví Společenství se skládá převážně z malých a středně velkých podniků, z nichž většina se nachází v regionech s nedostatkem jiných pracovních příležitostí. Těžko tedy čelí konkurenci levných dovozů pocházejících zejména z Čínské lidové republiky.
          (4) V důsledku této dovozní konkurence prošlo v posledních letech obuvnické výrobní odvětví Společenství procesem restrukturalizace a začalo se orientovat na hodnotnější výrobky, které zároveň podléhaly kvótám. Tyto výrobky představují přibližně 85 % výroby v obuvnickém výrobním odvětví Společenství. Tato restrukturalizace vedla k výraznému snížení kapacity a pracovních sil. Navzdory tomuto úsilí obuvnické výrobní odvětví Společenství nadále ztrácí výrobu a podíl na trhu kvůli levným zahraničním dovozům.
          (5) V období let 2000–2003 se výrazně zvýšily dovozy obuvnických výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky, které nepodléhaly kvótám, a to jak v absolutních číslech, tak i co se týče podílu na trhu Společenství, přičemž ceny byly podstatně nižší než ceny rovnocenných výrobků, které byly vyrobeny ve Společenství. Průměrně se dovozy zvýšily mezi lety 2000 a 2003 o 59 % a průměrný rozdíl cen byl 21 %.
          (6) Vzhledem k tomu, že tržní podmínky pro všechny obuvnické výrobky jsou stejné, očekává se, že současná liberalizace povede k podobnému podstatnému nárůstu dovozů. Na základě současného vývoje dovozu obuvi by zrušení kvót na rok 2005 mohlo vést brzy k zdvojnásobení dovozů, čímž by průmysl Společenství zřejmě ztratil 6 % podílu na trhu a 17000 pracovních míst. Proto se dá hrozba újmy výrobců Společenství pro účely článku 11 nařízení (ES) č. 3285/94 považovat za reálnou.
          (7) Tento možný dopad je natolik významný, že zájmy Společenství vyžadují, aby dovozy některých obuvnických výrobků čínského původu byly podrobeny předchozí kontrole Společenství, aby se získaly statistické informace umožňující rychlou analýzu vývoje dovozů. Jedná se převážně o obuv střední až vyšší kvality, jejíž výroba je stále ještě ve Společenství významná, a může tedy být považována za citlivou. Předchozí kontrola prostřednictvím režimu automatických dovozních licencí na období do dne 31. ledna 2006 by poskytla nejrychleji jasnou představu o prvních účincích zrušení těchto kvót, jelikož jakýkoli systém zpětné kontroly vyžaduje čas k poskytnutí smysluplných údajů.
          (8) Pro získání celkového přehledu vývoje dovozů obuvi je vhodné zavést také systém zpětné celní kontroly dovozů veškeré obuvi veškerého původu. To zahrnuje obuv, jež musí být předmětem předchozí kontroly podle tohoto nařízení. Jakmile bude systém zpětné kontroly plně funkční, může být předchozí kontrola ukončena, nejpozději však ke dni 31. ledna 2006.
          (9) Dokončení vnitřního trhu vyžaduje, aby formality, které musí dovozci Společenství vyřídit, byly stejné bez ohledu na místo, kde dojde k proclení zboží.
          (10) Aby se usnadnil sběr údajů, musí být propuštění výrobků podrobených předchozí kontrole do volného oběhu závislé na předložení kontrolního dokladu, který odpovídá jednotným kritériím. Tento doklad musí být na základě prosté žádosti dovozce potvrzen v určité lhůtě vnitrostátními orgány, aniž by tím pro dovozce vznikalo právo k dovozu. Doklad platí pouze do změny dovozních pravidel; platí v celém Společenství.
          (11) Členské státy a Komise si vymění co nejúplnější informace vyplývající z kontroly Společenství, aby byla zajištěna transparentnost.
          (12) Vnitrostátní orgány jsou zodpovědné za vydání kontrolních dokladů, které podléhají jednotným podmínkám na úrovni Společenství.
          (13) Je žádoucí, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem svého vyhlášení, aby se údaje sbíraly co nejdříve,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA 1
          PŘEDCHOZÍ KONTROLA
          Článek 1
          Propuštění některých obuvnických výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky uvedených v příloze I do volného oběhu ve Společenství je vázáno na předchozí kontrolu Společenství v souladu s nařízením (ES) č. 3285/94.
          Článek 2
          1. Propuštění výrobků uvedených v článku 1 do volného oběhu ve Společenství je závislé na předložení kontrolního dokladu vydaného příslušnými vnitrostátními orgány.
          2. Kontrolní doklad uvedený v článku 1 vydají příslušné vnitrostátní orgány automaticky, a to bez poplatku a na jakákoli množství, o která se žádá, do pěti pracovních dnů poté, co dovozce Společenství usazený kdekoliv v Evropském společenství předloží žádost. Pokud se neprokáže opak, má se za to, že tuto žádost obdržel příslušný vnitrostátní orgán nejpozději tři pracovní dny po jejím podání.
          3. Kontrolní doklad vydaný jedním z orgánů uvedených v příloze II je platný v celém Společenství.
          4. Kontrolní doklad se vyhotovuje na tiskopise odpovídajícím vzoru uvedenému v příloze I nařízení (ES) č. 3285/94.
          Žádost dovozce obsahuje tyto údaje:
          a) jméno a úplnou adresu žadatele (včetně telefonního a faxového čísla a případně registračního čísla, které příslušné vnitrostátní orgány používají) a daňové číslo pro DPH, pokud podléhá DPH;
          b) případně jméno a úplnou adresu deklaranta nebo zástupce žadatele (včetně telefonního a faxového čísla);
          c) celé jméno a plnou adresu vývozce;
          d) přesný popis zboží, včetně:
          i) obchodního názvu,
          ii) kódu (kódů) Taric,
          iii) země původu (jmenovitě Čínská lidová republika),
          iv) země odeslání;
          e) množství zboží vyjádřené v párech;
          f) hodnotu CIF zboží v eurech na hranici Evropského společenství podle položek kombinované nomenklatury;
          g) navrhované období a místo celního odbavení;
          h) informaci, zda je žádost opakováním předcházející žádosti týkající se stejné zakázky;
          i) následující prohlášení opatřené datem a podepsané žadatelem společně s přepisem jeho jména velkými písmeny: "Já, níže podepsaný, potvrzuji, že údaje v této žádosti jsou pravdivé a byly uvedeny v dobré víře a že jsem usazen ve Společenství." Dovozce rovněž předloží kopii kupní nebo prodejní smlouvy a proforma faktury. Na vyžádání a zvláště v případech, že zboží nebylo zakoupeno přímo v Číně, předloží dovozce výrobní osvědčení vydané výrobcem.
          5. Doba platnosti kontrolních dokladů se tímto stanoví na šest měsíců. Nepoužité nebo částečně použité kontrolní doklady lze prodloužit o stejné období.
          6. Na konci období platnosti dovozce vrátí kontrolní doklady vydávajícímu orgánu.
          7. Příslušné orgány mohou povolit předložení prohlášení nebo žádosti sdělené nebo vytištěné elektronickou cestou za podmínek, které samy stanoví. Nicméně všechny dokumenty a doklady musí být příslušným orgánům k dispozici.
          8. Kontrolní doklad může být vydán elektronickou cestou za předpokladu, že dotčené celní orgány mají přístup k dokladu prostřednictvím počítačové sítě.
          Článek 3
          1. Zjištění, že jednotková cena, za kterou se transakce uskutečňuje, se liší od ceny uvedené v kontrolním dokladu o méně než 5 % v obou směrech nebo že celkové množství výrobků předložených k dovozu přesahuje množství uvedené v kontrolním dokladu o méně než 5 %, nebrání propuštění dotčených výrobků do volného oběhu.
          2. Žádosti o kontrolní doklady a doklady samotné jsou důvěrné. Přístup k informacím v těchto žádostech a dokladech je omezen na příslušné orgány a žadatele.
          Článek 4
          1. Členské státy sdělí Komisi tyto informace:
          a) podrobné údaje o množstvích a hodnotách (vypočtených v eurech), na které byly kontrolní doklady vydány, tak pravidelně a aktuálně, jak jen to je možné, nejpozději však poslední den v měsíci;
          b) podrobné údaje o dovozech během daného měsíce do šesti týdnů od konce měsíce v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 1917/2000 [3].
          Údaje poskytnuté členskými státy se rozepíšou podle výrobku a kombinované nomenklatury (kódu KN).
          2. Členské státy oznámí jakékoliv nesrovnalosti nebo případy podvodů, které odhalí, a případně na jakém základě odmítly kontrolní doklad přidělit.
          KAPITOLA 2
          ZPĚTNÁ KONTROLA
          Článek 5
          1. Obuvnické výrobky uvedené v příloze III podléhají systému zpětné statistické kontroly.
          2. Po propuštění výrobků do volného oběhu sdělí příslušné vnitrostátní orgány Komisi, pokud možno každý týden, ale alespoň na konci každého měsíce, celková dovezená množství (v párech) a jeho hodnotu (hodnotu zboží v eurech na hranici Společenství) a uvedou kód kombinované nomenklatury a kategorii výrobků, do které patří, s použitím jednotek, popřípadě dodatečných jednotek, použitých v tomto kódu. Dovozy se rozepíšou podle platných statistických postupů.
          KAPITOLA 3
          OBECNÁ USTANOVENÍ
          Článek 6
          Všechna sdělení podaná podle tohoto nařízení jsou určena Komisi Evropských společenství a jsou sdělena elektronicky v rámci integrované sítě za tímto účelem zřízené, pokud není z naléhavých technických důvodů nezbytné dočasně použít jiné komunikační prostředky.
          Článek 7
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení kapitoly 1 se použijí ode dne 1. února 2005 nejpozději do dne 31. ledna 2006.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. ledna 2005.
          Za Komisi
          Peter Mandelson
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 53. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2474/2000 (Úř. věst. L 286, 11.11.2000, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 65, 8.3.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1985/2003 (Úř. věst. L 295, 13.11.2003, s. 43).
          [3] Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1669/2001 (Úř. věst. L 224, 21.8.2001, s. 3).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++

            
+++++ ANNEX 3 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.