Nařízení Komise (ES) č. 118/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se mění příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a kterým se stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby a ročních finančních obálek pro režim jednotných plateb na plochu stanovené v uvedeném nařízení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 118/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 118/2005
          ze dne 26. ledna 2005,
          kterým se mění příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a kterým se stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby a ročních finančních obálek pro režim jednotných plateb na plochu stanovené v uvedeném nařízení
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 [1], a zejména na čl. 64 odst. 2, čl. 70 odst. 2, čl. 71 odst. 2, čl. 143b odst. 3 a čl. 145 písm. i) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Pro členské státy, které využijí možnost stanovenou v článku 62 nařízení (ES) č. 1782/2003, a na základě informací sdělených podle čl. 145 písm. i) uvedeného nařízení je třeba přezkoumat částky stanovené v příloze VIII uvedeného nařízení.
          (2) Pro členské státy, které v roce 2005 zavedou režim jednotné platby podle hlavy III nařízení (ES) č. 1782/2003, je třeba pro rok 2005 stanovit rozpočtové stropy pro všechny platby uvedené v článcích 66 až 69 uvedeného nařízení.
          (3) Pro členské státy, které v roce 2005 využijí možnost stanovenou v článku 70 nařízení (ES) č. 1782/2003, je třeba pro rok 2005 stanovit rozpočtové stropy pro přímé platby vyloučené z režimu jednotné platby.
          (4) Pro členské státy, které využijí přechodné období podle článku 71 nařízení (ES) č. 1782/2003, je třeba pro rok 2005 stanovit rozpočtové stropy pro přímé platby uvedené v příloze VI uvedeného nařízení.
          (5) Z důvodu jasnosti je vhodné zveřejnit rozpočtové stropy pro režim jednotné platby na rok 2005 po odečtení stropů stanovených pro platby uvedené v článcích 66 až 70 uvedeného nařízení z upravených stropů uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 1782/2003.
          (6) Pro členské státy, které ke Společenství přistoupily v roce 2004 a které v roce 2005 zavedou režim jednotné platby na plochu podle hlavy IVa nařízení (ES) č. 1782/2003, je třeba pro tento rok stanovit roční finanční obálky v souladu s čl. 143b odst. 3 uvedeného nařízení.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha VIII nařízení (ES) č. 1782/2003 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
          Článek 2
          1. Rozpočtové stropy na rok 2005 uvedené v čl. 64 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 jsou stanovené v přílohách II a III tohoto nařízení.
          2. Rozpočtové stropy na rok 2005 uvedené v čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 jsou stanovené v příloze IV tohoto nařízení.
          3. Rozpočtové stropy pro režim jednotné platby v roce 2005 jsou stanovené v příloze V tohoto nařízení.
          4. Roční finanční obálky pro rok 2005 uvedené v čl. 143b odst. 3 nařízení (ES) č. 1782/2003 jsou stanovené v příloze VI tohoto nařízení.
          Článek 3
          Členské státy, které se rozhodnou pro regionální provádění podle článku 58 nařízení (ES) č. 1782/2003, sdělí Komisi do 1. března následujícího roku regionální stropy stanovené do 31. prosince prvního roku uplatňování režimu jednotné platby.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. ledna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2217/2004 (Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 1).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++

            
+++++ ANNEX 3 +++++

            
+++++ ANNEX 4 +++++

            
+++++ ANNEX 5 +++++

            
+++++ ANNEX 6 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.