Nařízení Komise (ES) č. 120/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v ledna 2005 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 120/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 120/2005
          ze dne 26. ledna 2005,
          kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v ledna 2005 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót [2], a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na množství, o něž bylo požádáno v dovozních licencích na období od 1. do 10. ledna 2005 ohledně produktů, které spadají do kvót uvedených v částech I.A a I.B, body 5 a 6, částech I.C, I.D, I.E, částech I.F, I.G a I.H přilohy I nařízení (ES) č. 2535/2001, se použijí koeficienty přidělení stanovené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. ledna 2005.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 748/2004 (Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 3).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++

            
+++++ ANNEX 3 +++++

            
+++++ ANNEX 4 +++++

            
+++++ ANNEX 5 +++++

            
+++++ ANNEX 6 +++++

            
+++++ ANNEX 7 +++++

            
+++++ ANNEX 8 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.