Nařízení Komise (ES) č. 124/2005 ze dne 27. ledna 2005 o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce ledna 2005 podle nařízení (ES) č. 327/98

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 124/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 124/2005
          ze dne 27. ledna 2005
          o vydání dovozních licencí pro rýži na základě žádostí podaných během prvních deseti pracovních dnů měsíce ledna 2005 podle nařízení (ES) č. 327/98
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT [1],
          s ohledem na rozhodnutí Rady 96/317/ES ze dne 13. května 1996 o uzavření výsledků konzultací s Thajskem podle článku XXIII GATT [2],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 327/98 ze dne 10. února 1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže [3], a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Dovozní licence pro rýži podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce ledna 2005 podle nařízení (ES) č. 327/98 a oznámené Komisi se vydávají pro množství uvedená v žádostech, která se upraví procentní sazbou snížení stanovenou v příloze tohoto nařízení.
          2. Množství, která jsou k dispozici pro následující tranši, jsou stanovena v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. ledna 2005.
          Za Komisi
          J. M. SIlva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 22.5.1996, s. 15.
          [3] Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2296/2003 (Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 35).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.