Nařízení Komise (ES) č. 127/2005 ze dne 27. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 127/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 127/2005
          ze dne 27. ledna 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1452/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých zemědělských produktů, kterým se mění směrnice 72/462/EHS a zrušuje nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom) [1], a zejména na čl. 3 odst. 6, článek 22 a čl. 26 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1453/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima) [2], a zejména na čl. 3 odst. 6 první a druhý pododstavec, článek 34 a čl. 38 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican) [3], a zejména na čl. 3 odst. 6, článek 20 a čl. 26 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V důsledku přijetí nařízení Rady (ES) č. 1690/2004 ze dne 24. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podmínky zpětného vývozu a zpětného zasílání produktů, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, je třeba stanovit prováděcí pravidla k těmto novým předpisům Rady a změnit v důsledku toho nařízení Komise (ES) č. 20/2002 [4].
          (2) Je třeba zjednodušit a přeskupit všechna ustanovení týkající se zpětného vývozu a zpětného zasílání zemědělských produktů, na které se mohou vztahovat zvláštní režimy zásobování.
          (3) Vývoz některých zemědělských produktů je podmíněn předložením vývozní licence. Ve snaze o administrativní zjednodušení by produkty, které jsou v rámci zvláštního režimu zásobování zpětně vyvezeny bez vývozní náhrady, měly být zproštěny povinnosti předkládat vývozní licenci.
          (4) Je třeba upřesnit podmínky zpětného získávání poskytnutého prospěchu a důsledky nedodržení závazků, které v rámci zvláštních režimů zásobování obchodník přijal, pro registraci.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanovisky všech příslušných řídících výborů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 20/2002 se mění takto:
          1. V článku 9 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:
          "3. Obchodník, který zamýšlí zpětně zasílat nebo zpětně vyvážet nezpracované nebo balené produkty za podmínek stanovených v článku 16, musí při podání žádosti o zápis do registru v souladu s odst. 2 prvním pododstavcem učinit prohlášení, že má v úmyslu zabývat se touto činností, a popřípadě určit umístění balicího závodu.
          4. Zpracovatel, který zamýšlí vyvážet a/nebo zasílat zpracované produkty za podmínek stanovených v článku 16 nebo 17, musí při podání žádosti o zápis do registru v souladu s odst. 2 prvním pododstavcem učinit prohlášení, že má v úmyslu zabývat se touto činností, a určit umístění zpracovatelského závodu."
          2. Kapitola VI a články 16, 17 a 18 se nahrazují tímto:
          "KAPITOLA VI
          ZPĚTNÝ VÝVOZ A ZPĚTNÉ ZASÍLÁNÍ
          Článek 16
          Zpětný vývoz a zpětné zasílání
          1. Zpětný vývoz a zpětné zasílání nezpracovaných produktů, na které se vtahuje zvláštní režim zásobování, nebo produktů balených či zpracovaných, při jejichž přípravě byly použity produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, podléhají těmto podmínkám:
          a) v případě zpětně vyvezených produktů uvedených v tomto odstavci se v kolonce 44 vývozního prohlášení uvede jeden z těchto údajů:
          -  "zboží vyvezené na základě čl. 3 odst. 5 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1452/2001",
          -  "zboží vyvezené na základě čl. 3 odst. 5 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1453/2001",
          -  "zboží vyvezené na základě čl. 3 odst. 5 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1454/2001";
          b) množství produktů, která byla osvobozena od dovozního cla a která se zpětně vyvážejí, se opět započítají do předběžného odhadu zásobování; na produkty uvedené v tomto písmenu nelze poskytnout vývozní náhradu;
          c) množství produktů, která byla osvobozena od dovozního cla a která se zpětně zasílají, se opět započítají do předběžného odhadu zásobování a dovozní clo erga omnes platné v den dovozu uhradí odesílatel nejpozději při zpětném zaslání; nebyla-li provedena výše uvedená úhrada, nelze tyto produkty zpětně zaslat; v případě, že není fyzicky možné určit den dovozu, má se za to, že produkty byly dovezeny v den, kdy se uplatňuje nejvyšší dovozní clo erga omnes za období šesti měsíců před dnem zpětného zaslání;
          d) množství produktů, pro která byla poskytnuta podpora a která jsou zpětně vyvezena nebo zpětně zaslána, se opět započítají do předběžného odhadu zásobování a poskytnutá podpora se vrátí nejpozději při zpětném vývozu nebo zpětném zaslání; nebyla-li provedena výše uvedená úhrada, nelze tyto produkty zpětně zaslat nebo zpětně vyvézt; v případě, že není fyzicky možné určit výši poskytnuté podpory, má se za to, že produkty získaly nejvyšší podporu, jakou Společenství pro tyto produkty stanovilo za období šesti měsíců před podáním žádosti o zpětný vývoz nebo o zpětné zaslání; jsou-li splněny podmínky pro její poskytnutí, lze na produkty uvedené v tomto písmenu poskytnout vývozní náhradu.
          2. Zpětný vývoz následujících produktů není podmíněn předložením vývozní licence:
          a) produkty uvedené v odst. 1 písm. b);
          b) produkty uvedené v odst. 1 písm. d), které nesplňují podmínky pro získání vývozní náhrady.
          3. Pokud by pravidelné zásobování nejvzdálenějších regionů mohlo být ohroženo významným nárůstem zpětného vývozu produktů uvedených v tomto článku, mohou příslušné orgány stanovit množstevní omezení tak, aby byly zajištěny přednostní potřeby v dotyčných odvětvích. Toto množstevní omezení se uplatní nediskriminačním způsobem.
          Článek 17
          Tradiční zpětný vývoz, zpětný vývoz v rámci regionálního obchodu a tradiční zpětné zasílání zpracovaných produktů
          1. Zpracovatel, který podle čl. 9 odst. 4 učinil prohlášení, že má v úmyslu vyvážet v rámci tradičních obchodních toků nebo regionálního obchodu nebo zasílat v rámci tradičních obchodních toků zpracované produkty obsahující suroviny zvýhodněné zvláštním režimem zásobování, tak může činit do výše ročních limitů množství uvedených v přílohách I, III a V. Příslušné orgány vydají nezbytná povolení pro zajištění, aby tyto činnosti nepřesáhly stanovená roční množství.
          V případě vývozu v rámci regionálního obchodu musí vývozce předložit příslušným orgánům doklady uvedené v článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999 [5] ve lhůtách stanovených v článku 49 dotyčného nařízení. Nepředloží-li tyto doklady ve stanovených lhůtách, získají příslušné orgány zpět prospěch poskytnutý v rámci zvláštního režimu zásobování.
          Produkty, na které se vztahoval zvláštní režim zásobování, dodané do zámořských departementů, na Azory, Madeiru nebo na Kanárské ostrovy a použité pro lodě a letadla se považují za spotřebované na místě.
          2. Příslušné orgány povolí vývoz nebo zasílání zpracovaných produktů v jiných množstvích, než která jsou uvedena v odstavci 1, pouze pokud je předloženo osvědčení, že dotyčné produkty neobsahují suroviny dovezené nebo uvedené na trh podle zvláštního režimu zásobování.
          Příslušné orgány provedou nezbytné kontroly k zajištění správnosti osvědčení uvedených v prvním pododstavci, popřípadě získají zpět prospěch poskytnutý v rámci zvláštního režimu zásobování.
          3. Zpracovatelské činnosti, které mohou v mezích množství uvedených v přílohách I, III a V vyvolat tradiční vývoz nebo regionální obchod nebo tradiční zasílání, musí – s výjimkou všech obvyklých způsobů zacházení – přiměřeně splňovat podmínky zpracování stanovené v ustanoveních o režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu přepracování pod celním dohledem určené v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 [6] a v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [7].
          4. Zpětný vývoz produktů uvedených v tomto článku není podmíněn předložením vývozní licence.
          5. V případě vyvezených produktů uvedených v tomto článku se v kolonce 44 vývozního prohlášení uvede jeden z těchto údajů:
          -  "zboží vyvezené na základě čl. 3 odst. 5 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1452/2001",
          -  "zboží vyvezené na základě čl. 3 odst. 5 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1453/2001",
          -  "zboží vyvezené na základě čl. 3 odst. 5 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1454/2001".
          Článek 18
          Cukr
          Během období stanoveného v čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001 [8] je cukr C uvedený v článku 13 daného nařízení vyvážený v souladu s odpovídajícími ustanoveními nařízení Komise (EHS) č. 2760/81 [9] a uváděný na trh pro účely spotřeby na Madeiře a na Kanárských ostrovech ve formě bílého cukru kódu KN 1701 a na Azory ve formě surového cukru kódu KN 17011210 za podmínek uvedených v tomto nařízení v mezích předběžných odhadů zásobování osvobozen od dovozního cla podle článku 3.
          3. V článku 22 se:
          -  písmena d) a e) nahrazují tímto:
          "d) množství případně zpětně vyvezená nebo zpětně zaslaná podle článku 16 a jednotkové částky a celkové částky inkasovaných podpor;
          e) množství případně zpětně vyvezená nebo zpětně zaslaná po zpracování v rámci tradičních množství podle článku 17;",
          písmena f) a g) se zrušují.
          4. V článku 26 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Nesplní-li obchodník, s výjimkou případů vyšší moci nebo mimořádných povětrnostních podmínek, závazky stanovené v článku 9, učiní příslušné orgány, aniž jsou dotčeny sankce ukládané podle vnitrostátních právních předpisů, toto:
          a) získají zpět prospěch, který byl poskytnut držiteli dovozní licence, osvědčení o osvobození nebo osvědčení o podpoře;
          b) dočasně pozastaví nebo zruší registraci podle stupně závažnosti porušení závazků.
          Prospěch uvedený v písmenu a) se rovná částce osvobození od dovozních cel nebo částce podpory stanovené v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. c) a d)."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. ledna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004 (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 26. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004.
          [3] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004.
          [4] Úř. věst. L 8, 11.1.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 489/2004. (Úř. věst. L 79, 17.3.2004, s. 18).
          [5] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11.
          [6] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1..
          [8] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1.
          [9] Úř. věst. L 262, 16.9.1981, s. 14."


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.